Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden gebiedsontwikkelingen Zevenbergen Oost

Wonen

De planning is nu om eind 2024 te starten met de eerste werkzaamheden.

Dat is nog niet bekend. We staan aan het begin van de planvorming. Wanneer de woningen in de verkoop gaan, zullen de ontwikkelaars of betrokken makelaars daar uitgebreid over communiceren. Dat geldt ook voor de te realiseren huurwoningen, ook daarvoor is inschrijven nog niet mogelijk.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen. Het is de bedoeling dat er een evenwichtige verdeling is over de deelgebieden.

Het is ook de bedoeling dat er bouwkavels komen.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen. Het is de bedoeling dat er een evenwichtige verdeling is over de deelgebieden. Het ligt dus niet voor de hand dat er alleen koopwoningen gerealiseerd worden aansluitend aan dit gebied.

Nee niet per definitie. Onder bijzondere woonvormen vallen ook tiny houses, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en bijvoorbeeld geclusterde woningen. Deze woonvormen kunnen in alle gebieden komen.

Uit het woningbehoefteonderzoek is naar voren gekomen dat de vraag naar middenhuur (€ 752 - € 1.000 per maand) beperkt is.

We hebben een woningbehoefteonderzoek (WBO) uitgevoerd. Daar is de verdeling onder andere op gebaseerd. Ook andere factoren hebben uit eindelijk geleid tot het voorgestelde programma.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad beslissen over de verdeling van de soorten woningen.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.

Verkeer en openbaar vervoer

Op zijn vroegst in 2025. Ook hiervoor zal eerst een planologische procedure moeten worden doorlopen.

Dat is nog niet bekend, dit zal waarschijnlijk parallel lopen.

Door de geplande tunnel onder het station, waar ook bushaltes aanwezig zijn en de korte verbinding met de Hazeldonkse Zandweg zijn bushaltes niet nodig in Zevenbergen Oost

Hierover zijn wij doorlopend in gesprek met zowel gemeentes in de regio als de NS. De wens is daar bekend.

In principe niet. We sturen liever geen fietsers over een bedrijventerrein. De verkeersveiligheid vinden we heel belangrijk. We onderzoeken nog of er mogelijkheden zijn voor een veilige langzaamverkeersverbinding naar de andere zijde van de waterloop Zwanegat (bijvoorbeeld op de weg Koperslagerij/industrieweg).

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid is zeker een thema. De nieuwe woningen zullen afhankelijk van de technieken die beschikbaar zijn van duurzame energie worden voorzien. Zonnepanelen en warmtepompen zullen minimaal worden toegepast als er inmiddels geen nieuwere technieken beschikbaar zijn als de woningen worden ontworpen.

De energievoorziening zal nog nader worden onderzocht.

Gebied

Ja maar op een andere wijze waarbij de elementen organisch, natuur, recreatie, wandel- en fietsroutes en minder woningen centraal staan.

Uit ons woningbehoefteonderzoek blijkt dat in Zevenbergen de grootste vraag is naar woningen. Deze vraag zal worden versterkt als gevolg van de ontwikkeling van Logistiek park Moerdijk. Om op deze vraag in te spelen zullen we meer woningen moeten realiseren en relatief snel. Deze locatie is eerder aangewezen in de structuurvisie Moerdijk 2030, zoals vastgesteld door gemeenteraad in 2011. Dit maakt de afstemming met regiogemeente en provincie eenvoudiger en maakt dat we sneller aan de slag kunnen dan een volledig nieuwe locatie. Daarnaast ligt de locatie dicht bij het station waardoor we ook kunnen inzetten op ander vervoer dan alleen de auto. Bovendien is de locatie niet ver van het centrum van Zevenbergen waar veel voorzieningen aanwezig zijn.

Nog niet alle gronden zijn in hand van ontwikkelaars. Of en waar er CPO kan plaatsvinden is nog niet bekend. We willen er wel de ruimte voor bieden.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.

Nee, hier zijn (door de gemeente) geen gronden verworven. Aangezien de ontwikkeling hiervan meer organisch is, is dat ook niet de verwachting. Dit zal hooguit om incidentele percelen gaan. Het is ook de bedoeling dat de ontwikkeling van (kleinschalige) initiatieven vanuit de (grond)eigenaren komen.

De locatie is als mogelijke uitbreidingslocatie aangegeven in de Structuurvisie Moerdijk 2030, deze structuurvisie is door gemeenteraad al in 2011 vastgesteld. In maart 2021 heeft het college besloten een startdocument voor deze locatie op te gaan stellen. De gemeenteraad zal op 3 februari a.s. hierover een besluit nemen. Momenteel heeft de grond nog steeds een agrarische besteming. Pas na het doorlopen van een planologische procedure (bestemmingsplan) zal de bestemming veranderen. De start van deze procedure is voorzien in 2023.

De gemeente heeft enkele percelen in het gebied en zal mogelijk gronden gaan verwerven.

In de andere gebieden zijn reeds veel woningen gepland. Het karakter en de manier van ontwikkelen zal in het gebied Markzoom echt anders zijn, vandaar dat er in dit gebied ook minder woningen zijn voorzien.

Dit is een punt dat bij de verdere uitwerking aandacht zal krijgen.

Financieel en juridisch

Hierover zijn wij in gesprek met ontwikkelende partijen. Daarnaast kijken we naar andere mogelijkheden (subsidie, co-financiering)

U kunt uw formele bezwaren kenbaar maken in de planologische procedure die zal gaan lopen. Naar verwachting gaat die in 2023 starten. Er zijn dan wettelijk vastgelegde mogelijkheden om op de plannen te reageren. Mocht het bestemmingsplan/omgevingsplan uiteindelijk toch worden vastgesteld dan kunt u daarna de gemeente verzoeken om nadeelcompensatie (planschade), als daar sprake van is.

De eigenaren in het Markveld en Zwaneveld zijn op de hoogte gebracht. De grootste eigenaren van het gebied Markzoom eveneens, het is in Markzoom echter niet de bedoeling om alle gronden te verwerven, dit zal hooguit in een incidenteel geval aan de orde zijn.

De gemeente heeft de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de gronden gelegd. Dat betekent dat grondeigenaren de gronden eerst aan de gemeente moeten aan bieden.

Overig

De locatie is al aangewezen in de structuurvisie 2030 die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op 3 februari 2022 zal de gemeenteraad beslissen om al dan niet verder te gaan met dit project. Daarna zullen de plannen concreet gemaakt moeten worden en op haalbaarheid getoetst en daarover zal gemeenteraad opnieuw beslissen. Daarna zal nog een planologische procedure moeten worden doorlopen (bestemmingsplan). De start van de aanleg van het project is nu voorzien rond eind 2024.

Het is een aanvulling. Beide gebieden worden door ontwikkelaars in samenwerking met de gemeente ontwikkeld. En ook met het doortrekken van de randweg worden deze ontwikkelende gebieden met elkaar verbonden.

Dit is één van de thema’s die in de voorbereiding een prominente rol krijgt. Overlast is niet te voorkomen maar door slim te organiseren wel te beperken.

Nee, we hebben wel samen met de regio Breda een aanbod aan het Rijk uitgebracht (RIA Breda) daarin is dit project ook meegenomen.

Nee, de locatie Zevenbergen Oost is om meerdere reden gekozen.
Uit ons woningbehoefteonderzoek blijkt dat in Zevenbergen de grootste vraag is naar woningen. Deze locatie is eerder aangewezen in de structuurvisie Moerdijk 2030, zoals vastgesteld door gemeenteraad in 2011. Dit maakt de afstemming met regiogemeente en provincie eenvoudiger en maakt dat we sneller aan de slag kunnen dan een volledig nieuwe locatie. Bovendien is de locatie niet ver van het centrum van Zevenbergen waar vel voorzieningen aanwezig zijn.

Er zijn ook diverse plannen voor woningbouw in andere kernen. Dit plan heeft daar geen invloed op, we gaan in alle kernen door met goede woningbouwplannen.

Deze gronden hebben de bestemming ‘Bedrijf’. Binnen deze bestemming zijn ter plaatse bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan. Hiervoor geldt een richtafstand t.o.v. woningen in gemengd gebied 50 meter. De feitelijke afstand tot het plangebied bedraagt circa 30 meter. Om aan de richtafstand te voldoen zal er een nader onderzoek of onderbouwing moeten worden uitgevoerd.

Op www.moerdijk.nl/zevenbergenoost kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

De beoogde ontwikkelaars zijn de partijen die momenteel al grondposities in het gebied hebben.