Overig

De locatie is al aangewezen in de structuurvisie 2030 die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op 3 februari 2022 zal de gemeenteraad beslissen om al dan niet verder te gaan met dit project. Daarna zullen de plannen concreet gemaakt moeten worden en op haalbaarheid getoetst en daarover zal gemeenteraad opnieuw beslissen. Daarna zal nog een planologische procedure moeten worden doorlopen (bestemmingsplan). De start van de aanleg van het project is nu voorzien rond eind 2024.

Het is een aanvulling. Beide gebieden worden door ontwikkelaars in samenwerking met de gemeente ontwikkeld. En ook met het doortrekken van de randweg worden deze ontwikkelende gebieden met elkaar verbonden.

Dit is één van de thema’s die in de voorbereiding een prominente rol krijgt. Overlast is niet te voorkomen maar door slim te organiseren wel te beperken.

Nee, we hebben wel samen met de regio Breda een aanbod aan het Rijk uitgebracht (RIA Breda) daarin is dit project ook meegenomen.

Er is gekozen voor deze locatie door de ligging dichtbij een station. Is er ook gekeken naar andere locaties in de gemeente met vrije grond in de buurt van een station zoals bijvoorbeeld station Lage......

Nee, de locatie Zevenbergen Oost is om meerdere reden gekozen.
Uit ons woningbehoefteonderzoek blijkt dat in Zevenbergen de grootste vraag is naar woningen. Deze locatie is eerder aangewezen in de structuurvisie Moerdijk 2030, zoals vastgesteld door gemeenteraad in 2011. Dit maakt de afstemming met regiogemeente en provincie eenvoudiger en maakt dat we sneller aan de slag kunnen dan een volledig nieuwe locatie. Bovendien is de locatie niet ver van het centrum van Zevenbergen waar vel voorzieningen aanwezig zijn.

Er zijn ook diverse plannen voor woningbouw in andere kernen. Dit plan heeft daar geen invloed op, we gaan in alle kernen door met goede woningbouwplannen.

Deze gronden hebben de bestemming ‘Bedrijf’. Binnen deze bestemming zijn ter plaatse bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan. Hiervoor geldt een richtafstand t.o.v. woningen in gemengd gebied 50 meter. De feitelijke afstand tot het plangebied bedraagt circa 30 meter. Om aan de richtafstand te voldoen zal er een nader onderzoek of onderbouwing moeten worden uitgevoerd.

Op www.moerdijk.nl/zevenbergenoost kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

De beoogde ontwikkelaars zijn de partijen die momenteel al grondposities in het gebied hebben.

In de St. Josephstraat staan oude huisjes die echt niet meer van deze tijd zijn. Worden deze huizen dan afgebroken en maken die dan ook plaats voor nieuwbouw, of gaat heel deze wijk nog eens vervangen......

Voor deze vraag moete ik u doorverwijzen naar Woonkwartier, zij zijn eigenaar van deze woningen. Wij gaan daar als gemeente niet over.