Komen er ook ‘zorg’appartementen voor mensen met een beperking? Zo ja, met welke instantie?

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.