Gebied

Ja maar op een andere wijze waarbij de elementen organisch, natuur, recreatie, wandel- en fietsroutes en minder woningen centraal staan.

Uit ons woningbehoefteonderzoek blijkt dat in Zevenbergen de grootste vraag is naar woningen. Deze vraag zal worden versterkt als gevolg van de ontwikkeling van Logistiek park Moerdijk. Om op deze vraag in te spelen zullen we meer woningen moeten realiseren en relatief snel. Deze locatie is eerder aangewezen in de structuurvisie Moerdijk 2030, zoals vastgesteld door gemeenteraad in 2011. Dit maakt de afstemming met regiogemeente en provincie eenvoudiger en maakt dat we sneller aan de slag kunnen dan een volledig nieuwe locatie. Daarnaast ligt de locatie dicht bij het station waardoor we ook kunnen inzetten op ander vervoer dan alleen de auto. Bovendien is de locatie niet ver van het centrum van Zevenbergen waar veel voorzieningen aanwezig zijn.

Nog niet alle gronden zijn in hand van ontwikkelaars. Of en waar er CPO kan plaatsvinden is nog niet bekend. We willen er wel de ruimte voor bieden.

Dat is nog niet bekend, we staan aan het begin van het maken van de plannen.

Nee, hier zijn (door de gemeente) geen gronden verworven. Aangezien de ontwikkeling hiervan meer organisch is, is dat ook niet de verwachting. Dit zal hooguit om incidentele percelen gaan. Het is ook de bedoeling dat de ontwikkeling van (kleinschalige) initiatieven vanuit de (grond)eigenaren komen.

De locatie is als mogelijke uitbreidingslocatie aangegeven in de Structuurvisie Moerdijk 2030, deze structuurvisie is door gemeenteraad al in 2011 vastgesteld. In maart 2021 heeft het college besloten een startdocument voor deze locatie op te gaan stellen. De gemeenteraad zal op 3 februari a.s. hierover een besluit nemen. Momenteel heeft de grond nog steeds een agrarische besteming. Pas na het doorlopen van een planologische procedure (bestemmingsplan) zal de bestemming veranderen. De start van deze procedure is voorzien in 2023.

De gemeente heeft enkele percelen in het gebied en zal mogelijk gronden gaan verwerven.

In de andere gebieden zijn reeds veel woningen gepland. Het karakter en de manier van ontwikkelen zal in het gebied Markzoom echt anders zijn, vandaar dat er in dit gebied ook minder woningen zijn voorzien.

Dit is een punt dat bij de verdere uitwerking aandacht zal krijgen.