Sinds wanneer wist de gemeente dat Zwanenveld bebouwd zou kunnen worden? Volgens de gemeente is het agrarische grond en geen bouwgrond.

De locatie is als mogelijke uitbreidingslocatie aangegeven in de Structuurvisie Moerdijk 2030, deze structuurvisie is door gemeenteraad al in 2011 vastgesteld. In maart 2021 heeft het college besloten een startdocument voor deze locatie op te gaan stellen. De gemeenteraad zal op 3 februari a.s. hierover een besluit nemen. Momenteel heeft de grond nog steeds een agrarische besteming. Pas na het doorlopen van een planologische procedure (bestemmingsplan) zal de bestemming veranderen. De start van deze procedure is voorzien in 2023.