Herinrichting Witte Weideweg Noordhoek

Geplaatst: 12-5-2016

In het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van de Witte Weideweg in Noordhoek. De bewoners en ondernemers zijn hier nauw bij betrokken geweest en hebben tijdens drie informatieavonden meegedacht en meebeslist over de nieuwe inrichting. Het ontwerp is vervolgens verder technisch uitgewerkt en inmiddels heeft de aanbesteding plaats gevonden. Aannemer Schapers & Zn BV uit Raamsdonksveer heeft het werk aangenomen en start 6 juni 2017 met de uitvoering.

Toelichting werkzaamheden

De riolering in de Witte Weideweg voldoet niet meer aan de eisen. De bestaande hoofdriolering en aansluitleidingen voor gemengd rioolwater worden vervangen. Tevens wordt er drainage en een nieuw regenwaterriool aangelegd. Ieder perceel krijgt een tweede aansluitleiding voor schoon water. De leiding wordt afgedopt zodat de bewoners hier op een later moment zelf regenpijpen, kolkjes of drainage op kunnen aansluiten. Dit is geen verplichting, maar het helpt wateroverlast te voorkomen.

Omdat de straat toch al open gaat voor de rioolwerkzaamheden, wordt gelijktijdig de verharding en het groen aangepakt. In samenspraak met de bewoners is een nieuw inrichtingsplan opgesteld dat beter aansluit bij het gewenste gebruik en de gewenste uitstraling. De bewoners hebben gekozen voor een inrichting waarbij het groene karakter van de straat wordt versterkt door het aanbrengen van bomen (zuilvorm Acacia). De meerderheid gaf de voorkeur aan het behouden van de gazons boven het aanbrengen van beplanting. Om parkeren op het gazon tegen te gaan worden er extra parkeervakken aangelegd en verhoogde banden toegepast. Bijkomend voordeel van verhoogde banden is dat het straatpeil lager wordt en er bij hevige neerslag water op straat kan worden geborgen.

Eerste informatieavond

Op 29 februari 2016 was de eerste informatieavond. Ongeveer 30 à 40 bewoners van de straat waren hierbij aanwezig. Op de avond is toelichting gegeven over het project. De bewoners hebben wensen en ideeën aangedragen die zoveel mogelijk worden verwerkt in een aantal inrichtingsvarianten. Deze worden op de tweede informatieavond op 7 april 2016 gepresenteerd.

Tweede informatieavond

Op de tweede informatieavond van 7 april zijn drie inrichtingsvarianten gepresenteerd. De bewoners van de straat hebben bijna unaniem gekozen voor inrichtingsvariant 3. Hierbij is wel aangegeven dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn en dat de plaats van de bomen beter moet worden afgestemd op de woningen. Inrichtingsvariant 3 wordt verder uitgewerkt en presenteert op de derde informatieavond op 9 mei 2016.

Derde informatieavond

Op de derde informatieavond is het inrichtingsplan van de Witte Weideweg in overleg met de bewoners van de straat definitief vastgesteld. Het inrichtingsplan is vervolgens technische uitgewerkt en gereed gemaakt voor aanbesteding. De uitvoering was oorspronkelijk gepland in de tweede helft van 2016. In deze periode zijn er echter meer transporten naar de aanliggende bedrijven. De uitvoering wordt daarom verschoven naar het voorjaar van 2017. De bomen worden in het najaar gepland.