380 kV hoogspanningsverbinding

Over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en Borssele

Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost tussen Tilburg en Borssele. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande verbinding vol zit (maximale capaciteit). Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan. Op zuid-west380kv.nl leest u meer over de noodzaak van deze verbinding.

Online tracé-kaart

TenneT heeft een kaart van het nieuwe tracé gemaakt, waarin u kunt zien hoe de nieuwe lijn gaat lopen. U kunt in deze kaart ook uw eigen adres opzoeken en via 3D foto’s bekijken hoe de nieuwe lijn in uw omgeving er uit zal zien.

Online tracé-kaart

Het proces tot nu toe

Aanvankelijk stelde de minister het zogenaamde voorkeurstracé vast voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. Vervolgens is voor 12 locaties, de zogeheten uitwerkingslocaties, gekeken hoe de lijn beter ingepast kon worden. Dit gebeurde samen met direct betrokkenen. Binnen de gemeente Moerdijk ging het om twee locaties: bij Standdaarbuiten en bij Zevenbergschen Hoek. Voor iedere uitwerkingslocatie leidde dit tot varianten op het voorkeurstracé.

Op 6 juni 2019 hebben de Samenwerkende Overheden (zestien gemeenten, één provincie en twee waterschappen) advies uitgebracht aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de uitgewerkte varianten. Download hier het volledige advies (760 kB)

Op 24 september heeft minister Wiebes zijn keuze bekend gemaakt. De minister heeft besloten om het advies van de Samenwerkende Overheden te volgen voor de uitwerkingsgebieden 1, 2, 4, 5, 7 tot en met 11. Voor uitwerkingsgebied 3 (Brabantse Wal) wordt het advies gevolgd om te onderzoeken of het kabeltracé in de buisleidingenstraat gelegd kan worden.

Keuze omgeving Standdaarbuiten

Voor de omgeving van Standdaarbuiten (uitwerkingsgebied 5) heeft de minister besloten het advies van de Samenwerkende Overheden te volgen. Voor dit uitwerkingsgebied is gekozen voor variant geel. Deze variant spaart het grootste aantal woningen. Bovendien bundelt deze variant het nieuwe hoogspanningstracé zo strak mogelijk met de bestaande snelweg en de buisleidingenstraat.

Naast het werk aan de nieuwe verbinding reconstrueert TenneT in Standdaarbuiten de oude hoogspanningslijn. Voor deze reconstructie is gekozen voor variant Wit-Geel.

Keuze omgeving Zevenbergschen Hoek

Voor de omgeving van Zevenbergschen Hoek heeft de minister besloten het advies van de Samenwerkende Overheden niet te volgen. De minister kiest voor deze omgeving voor variant Rood, dit is het voorkeurstracé zoals dat in 2017 is gekozen. De minister ziet de maatschappelijke meerwaarde van de variant die door de Samenwerkende Overheden is geadviseerd, maar komt tot de conclusie dat de maatschappelijke meerwaarde hiervan niet opweegt tegen de negatieve effecten en hoge kosten. De variant die werd geadviseerd (variant Geel) scoort negatief op landschap, nettechniek, tijdelijke overlast voor de betrokken omgeving en het aangrenzende gebied, de planning en de kosten. De minister erkent dat er een positief effect is op de leefomgevingskwaliteit omdat 7 tot 8 gevoelige bestemmingen worden vrijgespeeld, maar is van mening dat de voordelen van de geadviseerde variant niet opwegen tegen de nadelen. De minister heeft gelijktijdig Tennet gevraagd bij de uitwerking van het landschapsplan extra aandacht te geven aan dit gebied. Hieraan wordt gewerkt in samenwerking met gemeente en provincie. Inmiddels zijn samen met de direct betrokken bewoners een aantal compensatievoorstellen geformuleerd die in de komende tijd verder uitgewerkt worden en op haalbaarheid getoetst worden. Verwacht wordt dat in de eerste helft 2022 hierover duidelijkheid ontstaat.

Masttypen

In het advies aan de minister hebben de Samenwerkende Overhden gevraagd om eenduidigheid in masttypes en –posities, die passen bij het landschap. Als gevolg van dit advies heeft de minister TenneT onderzocht om voor de hele nieuwe Zuid-West 380kV Oost-verbinding te onderzoeken welk masttype in combinatie met de bestaande verbinding de beste bijdrage levert aan de milieuaspecten, zoals natuur, landschap en leefomgeving, in verhouding tot de kosten. Tot voor kort werd voor de nieuwe verbinding gesproken over wintrack-masten. Uit nader onderzoek is naar voren gekomen dat nu wordt gekozen voor een ander masttype, te weten de reguliere vakwerkmast (type Moldaumast)

Vragen uitgewerkt door TenneT

Voor de verdere uitwerking van het hoogspanningstracé zijn vanuit de omgeving, de minister en vanuit de Samenwerkende Overheden vragen aan TenneT gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag voor extra aandacht voor de uitwerking rondom Zevenbergschen Hoek, maar ook om de vraag nog eens goed te kijken naar het masttype en de gevolgen daarvan op het landschap. TenneT heeft deze punten verder uitgewerkt en in een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat teruggekoppeld. De verwachting is dat de minister op korte termijn een keuze zal maken. Deze keuze zal dan verwerkt worden in het Rijksinpassingsplan dat opgesteld wordt.

De brief van TenneT aan de Minister kunt u kijken op zuid-west380kv.nl.

Stand van zaken procedure vaststelling Rijksinpassingsplan

Deze procedure is onlangs van start gegaan met het aanbieden van een voorontwerp-Rijksinpassingsplan aan de Samenwerkende Overheden, met de gelegenheid tot het aanbieden van een gemeentelijk reactie. Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad hebben een lijvige gezamenlijke reactie ingediend. Zowel het voorontwerp als de gemeentelijke reactie zijn ook te raadplegen op zuid-west380kv.nl.

Vragen?

De laatste stand van zaken met betrekking tot het proces van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding kunt u vinden op zuid-west380kv.nl.

Contactpersonen vanuit Tennet zijn:

Contactpersoon vanuit de gemeente is: