380 kV hoogspanningsverbinding

Over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en Borssele

Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost tussen Tilburg en Borssele. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande verbinding vol zit (maximale capaciteit). Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan. Op zuid-west380kv.nl leest u meer over de noodzaak van deze verbinding.

Het proces tot nu toe

Twee jaar geleden stelde de minister het zogenaamde voorkeurstracé vast voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. In de afgelopen twee jaar is voor 12 locaties, de zogeheten uitwerkingslocaties, gekeken hoe de lijn beter ingepast kon worden. Dit gebeurde samen met direct betrokkenen. Binnen de gemeente Moerdijk ging het om twee locaties: bij Standdaarbuiten en bij Zevenbergschen Hoek. Voor iedere uitwerkingslocatie leidde dit tot varianten op het voorkeurstracé. De minister heeft de Samenwerkende Overheden (zestien gemeenten, één provincie en twee waterschappen) gevraagd om advies over die uitgewerkte varianten. 

Minister krijgt advies

Op 6 juni overhandigden de Samenwerkende Overheden hun gezamenlijke advies aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit advies is gebaseerd op het participatieproces dat door netbeheerder TenneT is doorlopen en de integrale effectanalyses, zoals die zijn opgenomen in Projectboek 3 dat door TenneT is gepresenteerd. Dit Projectboek 3 kunt u nalezen op de website van TenneT. Bij het advies zijn de richtlijnen gebruikt zoals die in 2017 zijn geformuleerd. Uitgangspunt voor het advies was om zo veel mogelijk draagvlak voor de varianten te vinden. 

Wat staat er in het advies?

Het advies is opgebouwd uit twee delen. In het algemene deel worden adviezen aan de minister gedeeld over onderwerpen die voor het gehele vervolgproces van belang worden of blijven. Denk hierbij aan aandacht voor de communicatie met betrokkenen, de uitkoopregeling, mastposities, landschap, natuur en bos, de gezondheid van onze inwoners en dieren en tot slot openstaande toezeggingen vanuit TenneT. In het tweede deel wordt per specifiek uitwerkingsgebied adviezen meegegeven. Deze zorgpunten brengen de Samenwerkende Overheden graag onder de aandacht voor de keuze van het advies. Concluderend brengen de Samenwerkende Overheden een integraal advies uit wat leidt tot één variant op negen van de elf uitwerkingsgebieden.

Download hier het volledige advies (760 kB)

Criteria voor het advies

De Samenwerkende Overheden hebben in de afgelopen periode een advies aan de ministers voorbereid als antwoord op de adviesaanvraag die op 9 april 2019 is ontvangen. Bij het opstellen van het advies zetten de samenwerkende overheden in op:

  • de nieuwe verbinding zo veel mogelijk bundelen met bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld door de lijn langs een snelweg te laten lopen)
  • een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de leefomgeving met zo weinig mogelijk gevoelige bestemmingen (oftewel: woningen zo veel mogelijk ontzien)
  • zoveel mogelijk ontzien van natuur
  • en een zorgvuldige inpassing in het landschap van de nieuwe hoogspanningsverbinding.

In overleg met het ministerie en TenneT is daarnaast het criterium ‘leefbaarheid’ toegevoegd. De samenwerkende overheden vinden de criteria draagvlak en leefbaarheid heel zwaar wegen. 

Advies omgeving Standdaarbuiten

Voor het uitwerkingsgebied bij Standdaarbuiten zijn twee varianten ontwikkeld: geel en blauw. We adviseren de minister om te kiezen voor variant geel, omdat bij deze variant de meeste woningen worden gespaard. Bovendien bundelt deze variant het nieuwe hoogspanningstracé zo strak mogelijk met de bestaande snelweg en de buisleidingenstraat die ernaast ligt. In de ateliersessies hadden omwonenden een lichte voorkeur voor deze variant.

Naast het werk aan de nieuwe verbinding reconstrueert TenneT in Standdaarbuiten de oude hoogspanningslijn. Voor dat tracé bestaan twee varianten. De verschillen zitten met name ter hoogte van de betoncentrale en de Pietseweg. Tijdens de sessies met belanghebbenden kwam geen duidelijke voorkeur naar voren. Daarom heeft de gemeente voor deze reconstructievarianten geen specifieke voorkeur. In deze kaart (5.2 MB) ziet u het tracé zoals dat door de samenwerkende overheden voor de omgeving Standdaarbuiten wordt geadviseerd.

Advies omgeving Zevenbergschen Hoek

Voor de omgeving van Zevenbergschen Hoek is een zogenaamde planstudie uitgevoerd, waarbij samen met betrokkenen is gezocht naar alternatieve tracés. Dit leidde tot twee varianten die verder zijn uitgewerkt: geel en groen.We adviseren de minister om te kiezen voor variant geel. Daarbij zijn zeven gevoelige bestemmingen minder dan bij het oorspronkelijke voorkeurstracé. Mogelijk worden zelfs acht woningen gespaard – dit wordt duidelijk als de mastlocaties en masthoogtes definitief bekend zijn.Variant geel heeft daarnaast de minste impact op het landschap doordat de knik in het tracé kleiner is dan bij variant groen. Tijdens de bouw van de nieuwe 380 kV-lijn is een tijdelijke 150 kV-verbinding nodig, maar die valt goed in te passen en heeft een minder grote invloed op het landschap dan bij variant groen. De gele variant had in het proces draagvlak bij de deelnemers. 

De variant die we adviseren voor Zevenbergschen Hoek is aanzienlijk duurder dan het oorspronkelijke voorkeurstracé. We vinden deze extra kosten te verantwoorden, omdat de gele variant zeven of acht gevoelige bestemmingen vrijspeelt. Dat sluit aan bij de sterke wens om de leefbaarheid in dit gebied te behouden. In deze kaart (7.6 MB) ziet u het tracé zoals dat door de samenwerkende overheden voor de omgeving Zevenbergschen Hoek is geadviseerd.

Wat gebeurt er nu?

Op basis van Projectboek 3, het advies van samenwerkende overheden en input van andere partijen en adviseurs, kiezen de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken het definitieve tracé voor ZW380-oost. Het streven is dat dit besluit voor de zomerperiode 2019 genomen wordt. De minister neemt dus het besluit over het definitieve tracé. De communicatie over deze besluitvorming en het vervolgtraject wordt vervolgens ook door het ministerie van EZK en TenneT opgepakt en met u gedeeld. Tijdens dit besluitvormingsproces woorden door TenneT in de regio informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het definitieve tracé wordt vastgelegd in een Rijksinpassingsplan. Dit plan doorloopt de (formele) inspraakprocedure.

Start vervolgproces op een aantal locaties 

Op een aantal locaties is er al duidelijkheid over de ligging van het tracé en is het mogelijk om de gesprekken met grondeigenaren te starten en uitleg te geven over het vervolgproces. Deze grondeigenaren hebben een brief ontvangen. Voor de uitwerkingsgebieden worden de gesprekken gestart na de keuze van de minister.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers van Tennet: Antje Tenhaaf: Antje.Tenhaaf@tennet.eu / 06-22236924 of Jochem Dijkshoorn: Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu / 06-23487612.

Werkzaamheden bestaande hoogspanningstracé

Bij de bestaande hoogspanningstracés in de gemeente Moerdijk worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat enkel om onderhoudswerkzaamheden. Er worden nog geen onderzoeken of werkzaamheden uitgevoerd voor het nieuwe hoogspanningstracé totdat de Minister een besluit heeft genomen.

Informatie

De laatste stand van zaken met betrekking tot het proces van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding kunt u vinden op de website van Zuid-West 380 kV en dan specifiek voor het deel Rilland-Tilburg.

Contactpersonen vanuit Tennet zijn:

Contactpersoon vanuit de gemeente is: