Privacyverklaring gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. In deze verklaring leest u hoe de gemeente Moerdijk de privacy in acht neemt.

De Gemeente Moerdijk gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als dat nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. We gebruiken de gegevens die u verstrekt alleen maar voor het product of de dienst die u nodig heeft.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, ondersteuning, of schuldhulpverlening, hebben wij uw gegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u daarbij zoveel mogelijk betrekken en u duidelijk informeren. We zullen niet meer gegevens vragen dan nodig. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en enkel gebruikt voor de doeleinden die met u zijn besproken of wettelijk zijn toegestaan.

Herkomst van de gegevens

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij deze nodig hebben om u te kunnen helpen. Daarnaast mogen wij volgens de wet een aantal systemen raadplegen, zoals de Basisregistratie Personen. Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben om u verder te kunnen helpen, dan bespreken we dit met u. Voor het opvragen van medische gegevens van behandelaars hebben we een getekende verklaring van u nodig.

Het delen van uw gegevens

Het delen van persoonsgegevens met derden doen wij alleen wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn of wanneer u toestemming heeft gegeven. Als er meerdere instanties betrokken zijn om u te kunnen helpen hebben wij uw toestemming nodig om informatie te delen. Wij bespreken met u welke informatie wij met wie zouden willen delen, zodat u zelf kunt beslissen of u daar toestemming voor geeft.

Het kan zijn dat we gegevens delen met anderen zonder dat u dat weet. Bijvoorbeeld bij meldingen over huiselijk geweld, kindermishandeling of bij verdenking van fraude. Het belang van veiligheid of opsporing weegt dan zwaarder.

Rechten betrokkenen (AVG)

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de Gemeente Moerdijk

Inzagerecht: U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
Recht van beperking: U heeft het recht om aan de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet verder te gebruiken, maar niet te wissen.
Recht om verwijdering van gegevens: In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
Recht op overdraagbaarheid: U kunt de gemeente vragen om gegevens zo aan te bieden dat een andere derde partij deze ook kan gebruiken.

Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan kunt u een verzoek indienen bij het loket persoonsgegevens. Voor het indienen van een verzoek moet u inloggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

Verzoek indienen

Kosten

Het is gratis om een verzoek in te dienen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen als om meer kopieën gevraagd wordt, kan de gemeente u om een redelijke vergoeding vragen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt in principe binnen 1 maand antwoord. Dit antwoord kan maximaal met 2 maanden worden uitgesteld.

Heeft u vragen over uw privacy?

De gemeente Moerdijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de Algemene verordening Gegevensbescherming.
Voor vragen over privacy kunt  u terecht bij genoemde functionaris.  Deze  is bereikbaar via info@moerdijk.nl of 0168-373600 of 140168.

Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens telefonisch bereikbaar via 0881805250