Privacyverklaring gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. In deze verklaring leest u hoe de gemeente Moerdijk de privacy in acht neemt.

De gemeente Moerdijk verwerkt persoonsgegevens (en in sommige gevallen politiegegevens) voor verschillende doeleinden. De manier waarop wij met uw persoonsgegevens en politiegegevens omgaan is vastgelegd in het interne Privacybeleid. In dit document wordt met de verwerking van persoonsgegevens ook de verwerking van politiegegevens op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) bedoeld.

Deze verklaring geeft aanvullende informatie over onze omgang met uw persoonsgegevens en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Meer specifieke informatie over privacy en de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u op de hoofdpagina vinden. 

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, passen wij regelmatig onze processen aan. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de wijze van het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.

Geldende wet- en regelgeving en reikwijdte

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet AVG in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Moerdijk zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. Onze bestuursorganen zijn:

 • de Burgemeester;
 • het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W);
 • de Gemeenteraad.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Wij beschikken over een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. De FG heeft de volgende wettelijke taken:

 • de medewerkers en bestuurders van de gemeente informeren en adviseren over eisen en verplichtingen van de privacywetgeving;
 • controleren of de gemeente zich houdt aan de privacywetgeving en haar eigen privacybeleid. Hierbij hoort ook het vergroten van de bewustwording over privacy;
 • advies geven over een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook wel een Data Protection Impact Assessment);
 • overleggen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, dan kunt u contact opnemen met de FG of een andere privacyfunctionaris via info@moerdijk.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Moerdijk heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar de gemeente, dan gebruiken wij daarbij uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, veiligheid en zorg verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van met name inwoners en bezoekers van Moerdijk, zoals naam, geboortedatum, adres en/of locatie, maar ook het Burgerservicenummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen.

Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie betrokkenen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van uw persoonsgegevens tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking. Om die bescherming te kunnen bieden houden wij ons aan de volgende waarborgen:

 • wij verwerken uw persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
 • wij verwerken alleen uw persoonsgegevens wanneer dat voor het doel noodzakelijk is;
 • wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens die verwerkt worden juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
 • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan zijn gerelateerd of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek; en
 • wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens, waarbij wij rekening houden met de stand van de techniek.

Het delen van persoonsgegevens

Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten onze gemeente. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we uw persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die zijn afgestemd op de geldende wet- en regelgeving.

Wanneer uw persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verstrekt, zal dit in overeenstemming gebeuren met de vereisten uit de wet, zoals het maken van passende afspraken over het niveau van de gegevensbescherming in dat land.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Het kan voor sommige van onze taken noodzakelijk zijn om profielen van mensen te gebruiken, zodat de juiste zorg kan worden geboden of de juiste acties kunnen worden ondernomen. Wij zijn hierover transparant (tenzij er belangen zijn die zich daartegen verzetten) en zullen besluiten die op basis van die profielen worden genomen, niet volledig geautomatiseerd nemen. Een medewerker van onze gemeente zal dit besluit eerst bekijken.

Uw rechten uitoefenen

Als inwoner of belanghebbende van onze gemeente kunt u uw rechten bij ons uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens (en politiegegevens) die wij van u verwerken.

U mag daarnaast een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Tenslotte kan u uw toestemming, als dit de grondslag is voor het verwerken van uw persoonsgegevens, intrekken en kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U kunt deze verzoeken indienen door op onderstaande button te klikken, nadat u bent ingelogd met DigiD of eIDAS. Wij zullen u binnen een maand op de hoogte stellen over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Uw verzoek kan niet in alle gevallen worden gehonoreerd. Zowel de AVG als de Wpg noemen situaties waarin uw recht kan worden beperkt.

Dien online uw verzoek in

Heeft u vragen of klachten?

Als u vragen heeft over de verwekring of bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact met ons wil opnemen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@moerdijk.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 14 0168.

Als u een klacht heeft over de manier waarop uw verzoek door ons is behandeld, dan kunt u een klacht indienen via onze website.

Bent u na de behandeling van uw klacht door ons nog steeds niet tevreden? Dan kunt u nogmaals een klacht over ons indienen bij de AP, de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens. Op de website van de AP kunt u meer informatie vinden over hoe u een klacht bij hen indient.