Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De leden van de gemeente­raad worden elke vier jaar gekozen door de burgers.

De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Tevens stelt de raad de verordeningen vast. De raad stelt vast welke doelstellingen moeten worden gehaald. Vervolgens controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders, dat het dagelijkse bestuur vormt, deze doelstellingen ook daadwerkelijk haalt. De gemeenteraad van de gemeente Moerdijk bestaat uit 25 leden. Raadsleden en -fracties krijgen bij de uitvoering van hun taken (ambtelijke) ondersteuning van de raadsgriffier.

De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen. Daardoor hebben de raadsleden ruim gelegenheid om invulling te geven aan hun rol van volksvertegenwoordiger. Zij hebben daarvoor een aantal instrumenten tot hun beschikking zoals het vragenrecht, het recht van interpellatie, het indienen van initiatiefvoorstellen of amendementen en het uitvoeren van contra-expertise.

De gemeenteraad benoemt de wethouders en kan hen ook ontslaan. Wethouders maken geen deel uit van de raad. De burgemeester is de voorzitter van de raad. Als hij er niet is, wordt het voorzitterschap overgenomen door een raadslid.