Jaaroverzicht Bestuurskosten 2022

De bestuurskosten die burgemeester en wethouders jaarlijks maken.

In het kader van openheid en transparantie is besloten de bestuurskosten van burgemeester en wethouders te publiceren op de gemeentelijke internetsite.

Onkostenvergoeding

Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt.
Voor voorzieningen die niet zuiver functioneel zijn noch zuiver privé, ontvangen alle burgemeesters en wethouders in Nederland maandelijks een onkostenvergoeding. Uit die onkostenvergoeding moeten zij bijvoorbeeld individuele consumpties buiten de werkplek, ontvangsten van zakelijke relaties thuis, vakliteratuur, bureaukosten en zakelijke giften betalen. De hoogte van de onkostenvergoeding is vastgesteld in het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Voor het jaar 2022 gelden de volgende bedragen
Ambtstoelage burgemeester € 416,55 netto per maand
Onkostenvergoeding wethouders € 383,23 netto per maand

Algemene bestuurskosten

Daarnaast mogen burgemeester en wethouders kosten maken, zogenaamde algemene bestuurskosten. Dit zijn kosten ten aanzien van voorzieningen die aan het ambt gebonden zijn en een aanvulling vormen op de reguliere bedrijfsvoering van de organisatie. Bovendien zijn ze onmisbaar voor het functioneren van de burgemeester of wethouder. Het gaat hierbij vooral om voorzieningen buiten de organisatie waaronder reis- en verblijfsvoorzieningen, cursussen, opleidingen en congressen, functionele lunches en diners buitenshuis. Ook vallen hieronder kosten van de landelijke beroepsverenigingen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudervereniging.

Uitgaven algemene bestuurskosten 2022

Contributies en lidmaatschappen € 3.676,02
Cursussen, congressen en opleidingen € 20.866,32
Functionele lunches en diners buitenshuis € 3.501,20
Reiskosten woon-werkverkeer € 1.240,70
Reis- en verblijfsvoorzieningen dienstreizen € 7.879,38
Verhuiskostenvergoeding € 9.050,-

Burgemeesters en wethouders moeten wonen in de gemeenten waar ze het ambt bekleden. Woont de burgemeester of wethouder hier niet dan is er een verhuisplicht (artikel 71 Gemeentewet). Deze verhuisplicht brengt met zich mee dat er recht is op een verhuiskostenvergoeding. Het recht op en de hoogte van de verhuiskostenvergoeding is geregeld in artikel 3.2 van de Rechtspositieregeling dpa en bestaat uit de:

  • transportkosten van de inboedel, inclusief in- en uitpakken;
  • een vast bedrag voor andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten ter hoogte van het maximum bedrag wat onbelast door de werkgever kan worden vergoed.

In bijgaande tabel is per bestuurder een nadere specificatie gegeven van de uitgavencursussen, congressen en opleidingen, functionele lunches en diners buitenshuis en de uitgaven reiskosten en verhuiskostenvergoeding.

Soort Burgemeester A.J. Moerkerke Wethouder A.M.J. Dingemans Wethouder C.J.A. van Dorst Wethouder P.M. Joosten-Wesselius Wethouder G.J.M. Blom Gezamenlijke uitgaven college B&W
Cursussen, congressen en opleidingen           € 20.866.32
Functionele lunches en diners buitenshuis           €   3.501,20
Reiskosten woon- werkverkeer € 329,08 € 430,92   € 480,70    
Reis- en verblijfsvoorzieningen dienstreizen € 1.912,01 € 650,51 € 318,64 € 397,86 € 318,63 € 4.166,83
Verhuiskostenvergoeding € 9.050,00          

Rechtmatigheid

In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (dpa) en de Gedragscode van college- en raadsleden van gemeente Moerdijk 2012 is vastgesteld welke uitgaven voor vergoeding in aanmerking komen en onder welke voorwaarden. Uit controle blijkt dat de uitgaven en declaraties in lijn liggen met de vastgestelde voorwaarden.

De onderliggende facturen en specificaties liggen op afspraak ter inzage op het gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen.