Starterslening

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u bij de gemeente informeren of u een Starterslening kunt krijgen.

Waarom de Starterslening?

De gemeente Moerdijk heeft geld voor de Starterslening opzij gezet in een eigen fonds bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Uit dit fonds leent de gemeente geld aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen.

De Starterslening is van toepassing op het verkrijgen van een nieuwe of bestaande koopwoning of een sociale huurwoning (huurwoning van een woningcorporatie) die wordt verkocht.

Wie kan een aanvraag doen?

 • In Nederland woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde personen, die niet beschikken over een zelfstandige woonruimte of daar eerder over hebben beschikt en die niet ouder zijn dan 35 jaar. De Basisregistratie Personen is hierbij bepalend.
 • In Nederland woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig in een sociale huurwoning wonen. Dit moet blijken uit een door de aanvrager te overleggen schriftelijk huurcontract. Op het moment van de aanvraag zijn ze niet ouder 45 jaar. De sociale huurwoning moet vrijkomen voor verhuur als gevolg van de verhuizing . Voor de duur van de bewoning is de BasisregistratiePersonen bepalend.

Voorwaarden voor het aanvragen van een starterslening

 • De maximale koopsom voor een bestaande woning is € 225.000,-. De maximale koop(aanneem)som voor een nieuwbouwwoning is ook € 225.000,-.
 • Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw 6% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk;
 • Zowel de eerste (lening van de bank) als de tweede hypotheek (Starterslening) dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een minimum van € 10.000 en maximum van € 40.000;
 • U moet de woning waarvoor de Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen;
 • U maakt geen gebruik van Slimmer Kopen of Bijzonderplan.

Het aanvragen van een starterslening kost u niets.

Hoe werkt de Starterslening?

 • De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van uw woning en het maximale bedrag dat u, op basis van uw inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente;
 • De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar;
 • De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. Na het derde jaar gaat u wel rente en aflossing betalen als uw inkomen toereikend is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan de hertoets zijn kosten verbonden.
 • De Starterslening bestaat uit 2 leningdelen: een leningdeel dat annuïtair afgelost wordt en een leningdeel dat oploopt. Het oplopende deel noemen we de Combinatielening. De Starterslening en de Combinatielening kunnen altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden.

Stappen

 1. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een afspraak maken bij de gemeente.
 2. De gemeente toetst daarna of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden.
 3. Is dat zo, dan krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief.
 4. Voor het aanvragen van uw Starterslening gaat u naar www.svn.nl. U typt Moerdijk in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk mogelijkheden’ en kies voor het thema: Eerste woning kopen. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening. Vraagt u de lening niet binnen 8 weken aan? Dan is de toewijzingsbrief die u van de gemeente heeft gekregen niet meer geldig!
 5. U vult het digitale aanvraagformulier op de website van SVn volledig in, met daarbij alle benodigde bijlagen. Als uw aanvraag bij SVn binnen is, heeft u nog 3 maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is en er geen lening tot stand is gekomen, is de toewijzingsbrief die u van de gemeente heeft gekregen niet meer geldig en beëindigt SVn uw aanvraag.
 6. SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor een lening, onder andere door te kijken naar uw financiële situatie. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de lening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG. Als blijkt dat u de Starterslening financieel kan dragen, stuurt SVn u een offerte. Hierin staat onder andere; het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd en de overige voorwaarden. Ook ontvangt u een Toelichting en de Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen. Daarnaast ontvangt u een gestandaardiseerd informatieblad: European Standard Information Sheet (ESIS), waarop de belangrijkste informatie over de lening is weergegeven. U stuurt vervolgens de getekende offerte terug naar SVn.
 7. Voldoet u niet aan de voorwaarden van de lening? Dan krijgt u een afwijzingsbrief van SVn. Bent u het hier niet mee eens? Laat u dit dan aan SVn weten door een klacht in te dienen. SVn is aangesloten bij het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).
 8. De aktestukken worden na ontvangst van uw getekende Starterslening-offerte en de offerte van de eerste geldverstrekker binnen 3 werkdagen door SVn opgemaakt en naar de door u opgegeven notaris gestuurd. U ontvangt hierover van SVn bericht. Vervolgens maakt u zelf een afspraak bij de notaris voor het passeren van beide aktes. De notaris maakt een afrekeningsnota op en stuurt die naar SVn. Na binnenkomst van de afrekeningsnota maakt SVn het geld over naar de notaris. U kunt daarna de akte passeren. De akte voor uw eerste hypotheek passeert u dan ook gelijk.
 9. Na de eerste 3 jaar vraagt u indien nodig een hertoets aan. Ongeveer 3 maanden vóór de datum waarop u rente en aflossing moet betalen, krijgt u van SVn bericht dat u een hertoets kunt aanvragen. Als uw inkomen op dat moment onvoldoende is om de volledige maandlast te betalen, vraagt u een hertoets aan. Een hertoets kost op dit moment € 155,-. Deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen. Uw aanvraag van een hertoets moet uiterlijk 4 weken nadat u bericht van SVn kreeg bij SVn binnen zijn. Als uw aanvraag niet op tijd bij SVn binnen is, betaalt u de volledige maandlast. Als u eenmaal rente en aflossing betaalt, kunt u geen hertoets meer aanvragen.

Meenemen tijdens uw afspraak

Voor uw afspraak bij de gemeente neemt u het volgende mee:

 • Voorlopig koopcontract of u dient de beoogde woning te kunnen laten zien (bijvoorbeeld via Funda).
 • Berekening van de hypotheek verstrekker waaruit blijkt dat u een starterlening nodig heeft
 • Legitimatiebewijs