Starterslening

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u bij de gemeente informeren of u een Starterslening kunt krijgen.

Waarom de Starterslening?

De gemeente Moerdijk heeft geld voor de Starterslening opzij gezet in een eigen fonds bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Uit dit fonds leent de gemeente geld aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen.

De Starterslening is van toepassing op het verkrijgen van een nieuwe of bestaande koopwoning of een sociale huurwoning (huurwoning van een woningcorporatie) die wordt verkocht.

Wie kan een aanvraag doen?

 • In de gemeente Moerdijk woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar woonachtig zijn binnen de gemeente, die niet beschikken over zelfstandige woonruimte of daar eerder over hebben beschikt en die niet ouder zijn dan 35 jaar;
 • In de gemeente Moerdijk woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een sociale huurwoning bewonen, wat blijkt uit een door aanvrager te overleggen schriftelijk huurcontract, en op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 45 jaar;
 • Meerderjarige studerende/schoolgaande personen, die binnen drie jaar na afronding van de studie of school zich opnieuw in de gemeente willen vestigen en voordat zij de studie of school aanvingen niet-zelfstandig in de gemeente Moerdijk hebben gewoond en op het moment van aanvraag niet ouder zijn dan 35 jaar;
 • Een huishouden waarvan tenminste één persoon op het moment dat de aanvraag wordt gedaan een in gemeente Moerdijk werkzame persoon betreft die een aanstelling heeft van minstens 18 uur per week (dit blijkt uit een door aanvrager te overleggen werkgeversverklaring);
 • Bij twee aanvragers voor dezelfde woning hoeft slechts één aanvrager aan de eisen te voldoen.

Voorwaarden voor het aanvragen van een starterslening

 • De verwervingskosten mogen in totaal niet hoger zijn dan € 225.000;
 • Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw 6% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk;
 • Zowel de eerste (lening van de bank) als de tweede hypotheek (Starterslening) dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een minimum van € 10.000 en maximum van € 40.000;
 • U moet de woning waarvoor de Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen;
 • U maakt geen gebruik van Slimmer Kopen of Bijzonderplan.

Het aanvragen van een starterslening kost u niets.

Hoe werkt de Starterslening?

 • De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van uw woning en het maximale bedrag dat u, op basis van uw inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente;
 • De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar;
 • De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. Na het derde jaar gaat u wel rente en aflossing betalen als uw inkomen toereikend is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan de hertoets zijn kosten verbonden.
 • De Starterslening bestaat uit 2 leningdelen: een leningdeel dat annuïtair afgelost wordt en een leningdeel dat oploopt. Het oplopende deel noemen we de Combinatielening. De Starterslening en de Combinatielening kunnen altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een verordening Starterslening. Hierin staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een Starterslening in aanmerking te komen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wijst de gemeente u de Starterslening toe. Dit gebeurt met een toewijzingsbrief.

Wat doet SVn?

SVn verstrekt u de Starterslening namens de gemeente. SVn behandelt ook uw aanvraag voor een starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en de administratie van uw lening. U leent dus via SVn geld van de gemeente.

Aanvraagformulier

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen.

Meenemen

 • Bewijsstukken waaruit blijkt wat de woning kost;
 • Een voorlopige hypotheekberekening, gedaan door een erkend hypotheekadviseur;
 • Indien van toepassing: een huurcontract en/of arbeidscontract.

Verwijzingen