Bestuursakkoord

In dit bestuursakkoord staan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar.

Op deze pagina leest u het Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026. Indien gewenst kunt u deze tekst hieronder ook als pdf-document downloaden of als samenvatting bekijken:

Inleiding

Na gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 heeft informateur Heleen van Rijnbach geadviseerd om een bestuursakkoord te maken op hoofdlijnen.

In dit bestuursakkoord leggen Onafhankelijk Moerdijk, VVD Moerdijk en Moerdijk Lokaal de bestuurlijke ambities en beleidsprioriteiten voor de komende 4 jaar op hoofdlijnen vast. De doelstelling is om een zo breed mogelijk draagvlak voor het bestuursakkoord te vinden. We hebben daarom zo goed mogelijk aansluiting gezocht bij de verkiezingsprogramma's van alle partijen en de resultaten uit het informatieproces.

Het bestuursakkoord vormt hiermee het bestuurlijk kompas van het nieuwe college voor de komende bestuursperiode.
We vertalen het bestuursakkoord op een later moment in strategische doelen, operationele doelen en in middelen richting de begroting. De begroting bespreken we in het reguliere begrotingsproces met de raad. Bij de uitwerking van onze plannen gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Deze manier van werken gebruiken we ook voor onderwerpen die niet in het bestuursakkoord staan.

Het bestuursakkoord is de opdracht van de coalitiepartijen aan het college van burgemeester en wethouders. Het vormt ook de opdracht van het nieuwe college van burgemeester en wethouders aan de ambtelijke organisatie. Maar we zien het vooral als een maatschappelijk contract tussen de gemeente en haar inwoners, waarmee we de komende vier jaar werken aan een transparante overheid met heldere besluitvorming en goede communicatie.

Jack van Dorst,
namens de fractie van Onafhankelijk Moerdijk
Erik van der Linden,
namens de fractie van VVD Moerdijk
Hadewych den Ridder,
namens de fractie van Moerdijk Lokaal

Algemeen

Met dit bestuursakkoord geeft de gemeente Moerdijk richting aan belangrijke thema's zoals participatie en samenwerken, wonen en voorzieningen, mobiliteit en zorg en ondersteuning.

Bij alles wat we doen, hebben we de komende vier jaar extra aandacht voor dienstverlening en digitalisering & informatisering. De manier waarop we invulling geven aan deze ontwerpen bepaalt voor een belangrijk deel hoe onze inwoners naar de gemeente kijken.

Op veel andere thema's en toekomstige opgaven geeft dit bestuursakkoord geen nieuwe richting en sluit de coalitie aan bij het beleid van de voorgaande periode. Eventuele beleidswijzigingen formuleren we samen met de gemeenteraad en onze partners. Wel beschrijven we hoe we naar de samenleving en de wereld waarin wij leven kijken.

Om te bereiken wat we willen is een goed draaiende ambtelijke organisatie nodig. Komend jaar ronden we de verbouwing van het gemeentehuis af zodat de inrichting aansluit op de uitgangspunten van onze dienstverlening. De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel en er is krapte op de arbeidsmarkt. Daarom moeten wij, misschien nog wel meer dan ooit, blijven investeren in goede medewerkers en hun ontwikkeling. We zijn als Moerdijk een interessante werkgever. En dat willen we graag blijven.

Wat voor gemeente zijn we?

De gemeente Moerdijk staat voor samenwerking. We luisteren goed, stellen veel vragen en zoeken samen naar antwoorden. We zijn optimistisch, gaan uit van wat kan en leggen het goed uit als iets niet kan. Dat doen we in duidelijke taal. We kijken vooruit en staan open voor nieuwe kansen. Lokale kwaliteiten behouden we en bouwen we waar mogelijk verder uit. We tonen lef en durven te veranderen.

Samenwerken en participatie

Doel:

Samenwerken voor betere besluitvorming

Hoe doen we het?

 • Opstellen actieplan samenwerken en participatie
 • Uitvoeren actieplan samenwerken en participatie

Wat hebben we nodig?

 • Twee keer € 50.000 voor de jaren 2023 en 2024 voor het opstellen en uitvoeren van het actieplan
 • Jaarlijks € 75.000 voor kleine initiatieven

Samenwerken door participatie en gebiedsgericht werken draagt bij aan betere democratische besluitvorming. Moerdijk wil een luisterende, aanspreekbare, responsieve en samenwerkende gemeente zijn. Dit vraagt om een blijvende investering en om hierbij steeds de juiste vorm te kiezen. Hier maken we werk van.

We geven uitvoering aan de uitgangpunten voor participatie die de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld.

 • In Moerdijk doen we het samen
 • Participatie is voor Moerdijk geen keuze, maar uitgangspunt
 • Participatie is geen instrument, maar een mindset
 • De vorm van participatie is afhankelijk van de aard en de omvang van het vraagstuk
 • De vorm van participatie bepalen we samen met de betrokkenen

Ook trekken we lessen uit de ervaringen met gebiedsgericht werken van de afgelopen jaren en de aanbevelingen van de Quick Scan Lokale Democratie. De Omgevingswet is een katalysator voor deze ontwikkeling en participatie wordt een wettelijk verplicht onderdeel. Het stappenplan participatie zetten we actief in als behulpzaam instrument om passende vormen van participatie per opgave te bepalen.

We komen nog in 2022 met een concreet actieplan met een jaarplanning per jaar. Waarin we aandacht geven aan:

 • De verschillende rollen die we als overheid hebben (rechtmatig, presterend, responsief en samenwerkend). En hoe we vanuit die rollen omgaan met verschillende geluiden uit de samenleving
 • Meer duidelijkheid over de rollen van de stads- en dorpstafels in relatie tot de taken en bevoegdheden van Samenwerken en participatie van het college en de gemeenteraad
 • De verschillende vormen van participatie die we willen inzetten, naast de stads- en dorpstafels
 • Communicatie en terugkoppeling
 • Duidelijk verwachtingsmanagement in samenwerkings- en participatietrajecten

We investeren in personele ontwikkeling en capaciteit om het actieplan uit te voeren en te borgen in de manier waarop we werken. We toetsen op de kwaliteit van de doorlopen participatie.

Op basis van beschikbare data brengen we per kern in beeld wat de inzet voor de verschillende kernen is. Om kleine sociale en fysieke inwonerinitiatieven goed te faciliteren zijn uitvoeringsmiddelen en -capaciteit nodig, zodat we hierop snel en adequaat kunnen reageren zonder andere budgetten te belasten. We stellen hiervoor €75.000 per jaar beschikbaar.

Wonen en voorzieningen

Doel:

Groeien naar een vitale 40.000+ gemeente met voorzieningen in of in nabijheid van de kernen

Hoe doen we het?

 • Het mogelijk maken van de bouw van 2700 woningen de komende 10 jaar
 • 200 van deze 2700 woningen herprogrammeren in kleine kernen
 • Keuze voor ontwikkeling van de vitale centra
 • Uitgaan van de eigen kwaliteiten van de kernen
 • Realistische kijk op voorzieningen in en in nabijheid van de kernen
 • We kiezen voor vraaggericht bouwen (flexibel op de korte termijn, duurzaam op de lange termijn)
 • Proactieve regie op de woningbouwopgave
 • Aandacht voor nieuwe kansen in ons buitengebied

Wat hebben we nodig?

 • Aanvullend totaal € 4 miljoen beschikbaar stellen voor de investeringen in het programma Vitale Centra
 • Een aanjager woningbouw kleine kernen van € 100.000 per jaar
 • Bereidheid om te investeren in een gemeentelijk ontwikkelbedrijf. We stellen hiervoor € 300.000 beschikbaar
 • Het vergroten van de reserve strategische verwerving van € 5 naar € 8 miljoen
 • Bereidheid om te investeren om ontwikkelingen mogelijk te maken

De gemeente Moerdijk is ambitieus als het gaat om woningbouw. We willen groeien naar een gemeente met 40.000+ inwoners. We nemen de besluiten om de 2700 geprogrammeerde woningen in de komende 10 jaar daadwerkelijk te realiseren. We zetten onze plancapaciteit en organisatie daarop gericht in. Dit heeft onze prioriteit, maar we doen dit niet zomaar. De gemeente durft keuzes te maken als het gaat om de woningbouwopgave. Keuzes voor ontwikkellocaties en keuzes voor locaties waar minder ontwikkeling zal plaatsvinden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is versterking van eigen kwaliteiten van de kernen. Ten aanzien van grootschaliger woningbouwontwikkeling sluiten we aan op het programma Vitale Centra. We richten ons dus op Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. In lijn met de provinciale en regionale verstedelijkingsstrategieën ligt het zwaartepunt voor grootschalige woningbouw in onze meest stedelijke kern Zevenbergen

We hebben daarnaast, gezien de grootte van het kern, bijzondere aandacht voor Standdaarbuiten.

Met het programma Vitale Centra bouwen we verder aan meer stedelijke kwaliteiten en een vitaal voorzieningenniveau in deze kernen. We investeren hier aanvullend € 4 miljoen in. We zorgen ervoor dat deze voorzieningen ook goed bereikbaar zijn vanuit de omliggende kernen. Bovenstaande betekent dat in elke kern - of in de nabijheid van elke kern -voorzieningen zijn.

In het programma Vitale Centra gaan we:

 • Starten met het uitvoeringsprogramma Willemstad
 • Afronden van fase één van het centrumplan Klundert en het opstarten van fase twee
 • Met hoge prioriteit in Fijnaart de centrumvisie realiseren
 • In Zevenbergen het opzetten van centrummanagement ondersteunen en komen we tot een robuuste oplossing voor de huidige parkeerdruk.
 • In alle kernen aandacht hebben voor de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid

Het blijft een wens om de Roode Vaart volledig doorvaarbaar te maken. We blijven daarom zoeken naar kansen die zich voordoen om dit op termijn te realiseren. Deze periode doen we een technische en financiële verkenning.
We zijn trots op de meer landelijke kwaliteiten van de kleinere kernen en we kijken met realisme naar de voorzieningen in deze kleinere kernen. We blijven de voorzieningen in de kleine kernen steunen als inwoners ze gebruiken. Maar we durven ook zaken te veranderen als het gebruik te ver terugloopt of kosten onevenredig oplopen. Met deze manier van kijken voorkomen we dat ontwikkelingen ons verrassen, bijvoorbeeld ten aanzien van kleine scholen. We zien het bouwen van woningen niet als een oplossing voor verdwijnende voorzieningen.

We herkennen de wens van de raad als het gaat om woningbouw in de kleinere kernen. We gaan daarom circa 200 van de 2700 te bouwen woningen, die oorspronkelijk gepland waren in stedelijk gebied, herprogrammeren in kernen waar versterking kan plaatsvinden. We gaan actief op zoek naar goede woningbouwinitiatieven en -locaties. En we nodigen partijen uit om goede en haalbare initiatieven in te dienen. We kijken hierbij in elk geval ook naar de kernen Helwijk, Heijningen en Standdaarbuiten.

In de versnelling in onze woningbouwopgave gaat het niet alleen om een kwantitatieve benadering, maar ook om het bouwen van de juiste kwaliteit en betaalbare woningen voor de juiste doelgroep. De gemeente Moerdijk kijkt expliciet naar (Moerdijkse) starters, doorstromers, mantelzorgers en senioren.

We houden vast aan de zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw. We onderzoeken welk gemeentelijk instrumentarium we verder kunnen inzetten om speculatie bij nieuwbouwwoningen te voorkomen. Naast nieuwbouw kijken we naar mogelijkheden om de hele woningmarkt passend te maken op de vraag.

We kiezen voor vraaggericht bouwen. Voor de vraag van vandaag betekent dit dat we voor starters, spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders kiezen voor flexibele woonconcepten en voor andere doelgroepen ook kijken naar alternatieve woonvormen. Door deze keuze te maken kunnen we nu ook al voorsorteren op de vraag van de toekomst. In deze ontwikkeling zijn we bereid te investeren. Arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders zien wij als nieuwe inwoners van Moerdijk. We willen deze doelgroepen behouden en ervoor zorgen dat ze zich welkom voelen en een vast onderdeel van onze samenleving gaan uitmaken.

Bij het bouwen zijn aandacht voor duurzaamheid, klimaatneutraal bouwen en klimaatadaptatie vanzelfsprekendheden.

De bovenstaande keuzes nemen we mee in het al gestarte proces van de omgevingsvisie. In deze visie geven we breed antwoord op de vraag wat voor gemeente we in 2040 willen zijn. We beschrijven in deze visie onze ambities voor de toekomst en wat die betekenen voor onze woonwijken, dorpskernen en ons buitengebied. Deze visie maken we met onze inwoners en partners en stellen we in 2023 vast.

We onderzoeken in dit proces ook hoe we nieuwe kansen kunnen creëren om ons buitengebied optimaal te gebruiken en te beleven. We kijken hierbij naar ondernemerskansen in de balans tussen natuur, agrarisch en recreatief gebruik van het buitengebied. We zien af van de regeling Ruimte voor Ruimte. Wel onderzoeken we de mogelijkheden om de huisvesting van arbeidsmigranten bij agrarische ondernemers te verruimen.

De gemeente Moerdijk wil op ondernemende wijze regievoeren op het realiseren van de woningbouwopgave. We gaan meer dan in het verleden proactief grond verwerven en stellen daar meer geld voor beschikbaar. We investeren en durven risico's te nemen. Daartoe zetten we ons instrumentarium, zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en waar nodig onteigening in, om onze opgaven te realiseren. Het is soms nodig om ook zelf te investeren om ontwikkelingen haalbaar te maken. Om complexe ruimtelijke opgaven te realiseren, maken we de start om te komen tot een gemeentelijk ontwikkelbedrijf. We zijn bereid hierin te investeren. De eerste stap is het vergroten van de reserve strategische verwerving van € 5 miljoen naar € 8 miljoen. De ambtelijke organisatie groeit op dit punt mee met onze ambities. We begroten hiervoor structureel € 300.000.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Doel:

Goede mobiliteit is belangrijk voor de inwoners van een groeiend en verduurzamend Moerdijk.

Hoe doen we het?

 • We maken de projecten af die we zijn gestart
 • We programmeren al actief voor de periode na 2026
 • Aandacht voor verkeersveiligheid

Wat hebben we nodig?

De kosten leggen we per project voor aan de raad maar we zijn bereid hier sowieso € 500.000 beschikbaar voor te stellen.

Bij een groeiende en een verduurzamende gemeente hoort goede mobiliteit voor alle inwoners van Moerdijk en de mensen die er werken. Dit betekent dat we zorgen voor een goede ontsluiting van alle kernen via de weg en het openbaar vervoer, maar ook fietsvoorzieningen voor woon-werkverkeer en recreatie. We willen dat voorzieningen in én buiten onze gemeente vanuit onze kernen goed bereikbaar zijn.

De gemeente Moerdijk maakt af waar we aan begonnen zijn:

 • Fietsverbinding Moerdijk-Zevenbergen
 • Randweg Klundert
 • Zevenbergschen Hoek: Keerkom voor vrachtverkeer

We faciliteren de omlegging van de N285 door de Provincie in de periode 2025/2026. Direct aansluitend daarop passen we de bestaande N285 bij Zevenbergen aan, inclusief de realisatie van de brug over de Roode Vaart met inlaatvoorziening ter hoogte van het centrum.

Ook kijken we verder vooruit en zoeken proactief naar mobiliteitsoplossingen in de driehoek Breda, Etten-Leur en Zevenbergen en tussen onze eigen kernen, OV-stations, het snelwegennet en het industrieterrein. In de komende periode gaan we daarom de ontwikkelingen die na 2026 gerealiseerd moeten worden, nu al in gang zetten.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Fietsroutes
 • Aansluitingen
 • Rondwegenstructuur Zevenbergen
 • Hoogwaardig openbaar vervoer en het ontwikkelen van OV-hubs, inclusief stationsgebied Lage Zwaluwe
 • Verbinden van Zevenbergen en Zevenbergen Oost, inclusief een tweezijdige oriëntatie van NS-station Zevenbergen

Het college zal voor de nieuwe projecten actief zoeken naar aanvullende financieringsbronnen zoals Provinciale en Europese subsidies. Ook sluiten we aan bij kansen die zich voordoen vanuit de Regionale Investeringsagenda's en (nieuwe) initiatieven vanuit andere gemeenten en overheden. Zelf stellen we daar € 500.000 per jaar beschikbaar voor.

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk uitgangspunt, bij herinrichtingen in kernen, in het buitengebied, bij woningbouwontwikkelingen en bij de investeringen in de Vitale Centra.

De ruimtelijke economische toekomst komt in 2023 vanuit de omgevingsvisie op tafel. De prioriteiten uit dit bestuursakkoord komen hierin terug.

Preventie, zorg en ondersteuning

Doel:

Goede en duurzaam betaalbare zorg en ondersteuning voor de doelgroepen in Moerdijk die het echt nodig hebben

Hoe doen we het?

 • Kijken naar wat we doen, hoe we het doen en tegen welke prijs
 • Voorstellen voor verbetering van kwaliteit en duurzame betaalbaarheid vanuit de reeds vastgestelde uitgangspunten van de Scan Mens en Maatschappij
 • Preventief jeugdbeleid geïnspireerd op het IJslands model
 • We kijken met realisme naar de haalbaarheid van de financiële taakstelling sociaal domein
 • Borging van inclusiviteit in de uitvoering van ons beleid

Wat hebben we nodig?

 • € 200.000 per jaar voor preventief jeugdbeleid
 • Bereidheid om op basis van een inhoudelijke afweging de taakstelling deels ter discussie te stellen
 • € 100.000 per jaar voor inclusiviteit

Het pakket aan wetten en taken dat de gemeente uitvoert op het gebied van zorg en ondersteuning wordt alleen maar meer. De kosten stijgen, de beschikbare financiële middelen dalen, het aantal aanvragen stijgt en er is schaarste aan personeel in de hele sector. In Moerdijk zorgen we ervoor dat de goede ondersteuning beschikbaar blijft voor de kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die het écht nodig hebben. Daarnaast is investering in preventie een belangrijke pijler omdat vroege signalering hoge kosten voor geïndiceerde zorg kan voorkomen. Ons vertrekpunt is dan ook “licht waar mogelijk, zwaar waar nodig". We werken concepten zoals Positieve Gezondheid en Welzijn op Recept uit en we verstevigen de sociale structuur in de kernen om jeugd en ouderen zo vroeg mogelijk te ondersteunen.

Nu investeren in preventie kost geld, maar als we door preventie vergaande gevolgen voorkomen is het elke euro waard.

Voor de jeugd kiezen we een brede preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien, zonder middelengebruik. We laten ons hiervoor inspireren door het IJslands model, waarbij we eerst kijken naar de jeugd- en jongerenpas waarmee ze kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten.

We kijken samen met onze ketenpartners zorgvuldig naar wat we doen, hoe we dat doen en tegen welke prijs. Om het sociaal domein kwalitatief goed en duurzaam financieel voor de toekomst te kunnen houden is in 2020 met de meerjarige Scan Mens en Maatschappij gestart. Tot en met 2023 lichten we het hele sociale domein door: de problematiek in Moerdijk, de wettelijke taken, het aanbod, de werkwijze etc. De gemeenteraad heeft in 2022 uitgangspunten vastgesteld om voorstellen voor te kunnen bereiden. Deze uitgangspunten hanteren we in de voorstellen die we, samen met de raad, voorbereiden.

 1. Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid:
  het vraagt een scherpere, meer kritische blik van ons: wat heeft iemand werkelijk nódig? Er is geen vanzelfsprekend recht op (professionele) hulp of voorzieningen. Kan een inwoner het zelf oplossen?
 2. Normaliseren:
  is elke 'afwijking' een probleem of hoort het bij het normaal opgroeien en leven? Niet elk probleem of elke diagnose heeft (meteen) gespecialiseerde zorg nodig. Soms kunnen gewone, dagelijkse activiteiten ook helpen.
 3. Reablement:
  inzet van ouderenzorg, niet gericht op een probleem maar op een oplossing en het (weer deels) voor zichzelf zorgen. Herstelgerichte zorg ofwel opnieuw leren van vaardigheden om weer voor jezelf te zorgen.
 4. Normeren:
  wanneer zijn wij tevreden als gemeente. Wat vinden wij van deze cijfers? Wanneer vinden wij dat we een wet of taak voldoende uitvoeren? Zijn gemiddelde scores goed voor ons?
 5. Verdieping op de (afwijkende) cijfers:
  naar leefstijl bijvoorbeeld. Leidt dat tot andere keuzes?
 6. Investeren in preventie:
  ook al is dat moeilijk te becijferen in dalende cijfers: de kwaliteit van leven gaat er mee omhoog.
 7. Investeren in de samenwerking met de maatschappelijke partners om samen dezelfde koers te varen.
 8. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
 9. Administratieve lasten zoveel als mogelijk verminderen

Deze uitgangspunten dragen we actief uit naar onze samenwerkingspartners en inwoners.

Keuzes die we maken zijn gericht op het in de toekomst kwalitatief goed en duurzaam betaalbaar houden van het sociaal domein. Ook als deze keuzes op korte termijn misschien lastig of pijnlijk zijn.

In de huidige meerjarenbegroting is voor de jaren 2023 en 2024 nog de resterende taakstelling opgenomen van € 1.200.000,- (van in totaal € 1.700.000,-). Deze is gekoppeld aan de voorstellen vanuit de Scan Mens en Maatschappij. Omdat de kwaliteit en betaalbaarheid van het sociaal domein op de lange termijn centraal staat, kijken we per jaarschijf wat van de financiële taakstelling realistisch haalbaar is. We treffen geen korte termijn (financiële) maatregelen die hier niet aan bijdragen. Als delen van de financiële taakstelling onder deze randvoorwaarden niet haalbaar zijn, dan leggen we dit in de kadernota en/of begroting aan de raad voor.

De gemeente Moerdijk wil een inclusieve gemeente zijn waarin iedereen meedoet, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd of beperkingen. Dit betreft ook de toegankelijkheid van onze buitenruimte. We laten een scan uitvoeren naar inclusiviteit. De aanbevelingen uit deze scan pakken we voortvarend op. Daarnaast geven we extra aandacht aan bewustwording en borging van inclusiviteit in de organisatie en in de uitvoering van onze werkzaamheden.

Overige aandachtspunten

Het bestuursakkoord is een akkoord op hoofdlijnen bestaande uit algemene uitgangspunten en de vier hoofdthema’s. Naast deze thema’s zijn er vele andere onderwerpen die belangrijk zijn en aandacht verdienen. In dit hoofdstuk benoemen we deze onderwerpen en beschrijven we hoe we deze de komende bestuursperiode oppakken.

Dienstverlening

Dienstverlening aan onze inwoners is een kerntaak van onze gemeente en moet ook zo ervaren worden. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op onze reactietermijnen en de wijze waarop we onze dienstverlening uitvoeren: persoonlijk, meedenkend, betrouwbaar, volledig antwoorden en in duidelijke taal. We sturen op het borgen van de dienstverleningsprincipes en het behalen van de reactietermijnen.

Vermindering van regels en verantwoordingsdruk

In het verlengde van onze dienstverleningsprincipes gaan we regels eenvoudiger maken. We halen de stofkam door de algemene plaatselijke verordening en kijken kritisch naar hoe het aanvragen van vergunningen makkelijker en voor evenementenvergunningen meerjarig kan.

Informatisering en digitalisering

Om onze inhoudelijke doelen te kunnen blijven bereiken is investeren in digitalisering en informatisering belangrijker dan ooit. We blijven ons hierbij inzetten voor digitale toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Op deze manier dragen we bij aan een inclusieve digitale samenleving. Belangrijke keuzes vragen om meer inzicht. Door het op orde houden van de informatiehuishouding en de juiste inzet van data kunnen we maatschappelijke vraagstukken beter oplossen en onze dienstverlening verbeteren.

Veiligheid

Met ons veiligheidsprofiel (haven- en industriegebied en kruispunten van wegen en spoor) is omgevingsveiligheid een hoge prioriteit. Moerdijk heeft op dit vlak een naam hoog te houden. Het is ook de komende bestuursperiode nodig om hierin te blijven investeren. We maken onderscheid in omgevingsveiligheid (industrieterrein, haven, spoor enzovoorts), sociale veiligheid voor alle inwoners van 0 tot 100 en ondermijning. De komende jaren willen we ons extra richten op ondermijning en sociale veiligheid waarbij we de samenwerking met alle veiligheidspartners versterken.

Energietransitie en klimaatadaptatie

Voor de thema's energietransitie en klimaatadaptatie liggen er actuele beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld. We realiseren de acties uit het energieprogramma. We willen dat ieder huishouden inzicht krijgt in zijn verduurzamingsmogelijkheden en de manier waarop ze de energietransitie kunnen doormaken. We betrekken daarbij Stichting Energietransitie Moerdijk en Energiek Moerdijk. We blijven ambitieus op deze onderwerpen. De plannen stellen we bij als daar aanleiding toe is.

Ontwikkeling van het haven- en industriegebied

De verduurzaming van het haven- en industriegebied is een belangrijke opgave. Bij vraagstukken rondom de ontwikkeling van het gebied streven we naar een beter evenwicht tussen economie en de (milieu)druk op mens en omgeving. Daarbij kijken we naar wat ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid, klimaat en leefbaarheid.

Afval en VANG

We halen de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner ten aanzien van afvalscheiding niet met ons huidige afvalinzamelingsbeleid. We gaan onderzoeken hoe we deze doelstelling wel kunnen halen. Een diftarstelsel (gedifferentieerd tarief op basis van het aantal aanbiedingen) voeren we hierbij niet in, wel zetten we nadrukkelijk in op bewustwording en gedragsverandering.

In het landelijke beleid Van Afval Naar Grondstof gaan we kijken hoe we bij de afvalverwerking tot vernieuwing en verbetering kunnen komen. Dit in samenwerking met andere gemeenten en in de regio.

Beheerplannen

De afgelopen periode hebben we een slag gemaakt met de vaststelling van nieuwe beheerplannen voor de openbare ruimte en daarbij passende budgetten. We maken deze inhaalslag af. De inwoners zullen de komende jaren de effecten van het verbeterde beheer van de openbare ruimte ook echt gaan zien. Zoals bekend komen we deze periode nog met het beheerplan voor de (monumentale) objecten waarvoor in de begroting nu jaarlijks € 500.000 opgenomen is. Uit het beheerplan zal blijken of dit indicatief opgenomen bedrag voldoende is.

Energiearmoede

Energiearmoede is een actueel thema. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. We pakken dit integraal op vanuit het sociaal domein, in samenhang met het armoedebeleid en schuldhulpverlening en de energietransitie, met onder andere speciale projecten voor deze doelgroep.

Naast kortetermijnoplossingen streven we ernaar de energiekosten structureel te verlagen door diverse duurzaamheidsoplossingen in woningen.

Cultuur & (monumentaal) erfgoed

We koesteren ons cultureel erfgoed en ons verenigingsleven. De komende 4 jaar komt er een breed cultuurbeleid gericht op de eigen inwoners en leggen we de verbinding naar toerisme. In de ontwikkeling van dit beleid betrekken we ook de mogelijkheid van de ontwikkeling van ons erfgoed. We hebben hier € 100.000,- per jaar voor nodig.

Gezinsgebonden heffingen

Ook deze bestuursperiode verhogen we de gemiddelde Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor woningen niet, behalve voor de prijsindexering/inflatiecorrectie. Voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting gaan we uit van het principe van kostendekkendheid.

Ondersteunen van vrijwilligers en verenigingen

In deze periode gaan we onverminderd door met het ondersteunen van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Deze zien wij als het cement van de samenleving.

Bestuurlijk ambtelijke samenwerking

De komende jaren blijven we werken aan het versterken van de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie. We contracteren in de vorm van duidelijke en realistische werkafspraken waarbij we continu aandacht hebben voor evenwicht in bestuurlijke ambities en ambtelijke draagkracht.

Financiële paragraaf

De gemeente Moerdijk is financieel gezond. Vanuit deze financieel gezonde situatie doen we de onderstaande investeringen. Ons financiële beleid zal erop gericht zijn om Moerdijk ook in de toekomst financieel gezond te houden.

Ook deze bestuursperiode kent een aantal onzekerheden zoals de gevolgen van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de komst van vluchtelingen, maar bijvoorbeeld ook de onduidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk financiële effecten op alle onderwerpen in het akkoord. Hierover zullen we steeds actief met de raad communiceren.

De nadere uitwerking van dit bestuursakkoord pakken we samen met de raad op in het reguliere begrotingsproces

Financiële effecten op alle onderwerpen in het akkoord.
Onderwerp Kosten per jaar I/S Toelichting
Actieplan samenwerken en participatie € 50.000 I Kosten voor het opstellen en het uitvoeren van het actieplan voor de jaren 2023-2024. Overige kosten lopen via het actieplan.
Budget kleine initiatieven € 75.000 S Middelen om makkelijk kleine initiatieven vanuit de kernen en dorpen mogelijk te maken.
Vitale centra € 1.000.000 I Verhoging voor vitale centra van 1 miljoen per jaar 2022-2026. Verwerking (gedeeltelijk) via kapitaallasten
Een aanjager woningbouw kleine kernen € 100.000 S Betreft alleen de kosten voor de formatie van de aanjager. Overige kosten via reguliere werkwijze projecten.
Verhoging van de reserve strategische verwerving € 3.000.000 I Budgettair neutraal vanuit de algemene reserve naar de reserve strategische verwerving.
Personele inzet gemeentelijk ontwikkelbedrijf € 300.000 S Kosten om personeel aan te trekken om meer regie op de woningopgave te realiseren
Mobiliteit € 500.000 S Kosten om mobiliteitsontwikkelingen mogelijk te maken
Preventief jeugdbeleid € 200.000 S Kosten voor preventief beleid
Inclusiviteit € 100.000 S Kosten voor scan en structurele aandacht
Breed cultuurbeleid € 100.000 S Kosten voor opstellen en uitvoeren beleid