Centrumplan Fijnaart - Verplaatsen supermarkt

Het college van de gemeente Moerdijk heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad toekomstbestendig te maken. Voor de kern Fijnaart is op 16 december 2021 de centrumvisie vastgesteld. De centrumvisie is tot stand gekomen na een breed en intensief participatietraject. In de uitvoeringsstrategie van de centrumvisie is opgenomen dat na de vaststelling gesprekken worden gevoerd met partijen om verder uitvoering te geven aan de centrumvisie. De gesprekken hebben geresulteerd in een intentieovereenkomst tussen Rialto Vastgoedontwikkeling, Green Real Estate, Jumbo supermarkten en de gemeente.

Wat komt er?

Een van de gewenste ontwikkelingsrichtingen is het realiseren van publiekstrekkers die het centrum versterken. Een supermarkt, winkels en horeca hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van een centrum. Er is behoefte aan een dorpshart dat aantrekkelijker en gezelliger wordt en waar je graag komt en spontaan wilt blijven hangen.gen.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Rho adviseurs heeft de ontwikkelingsvisie opgesteld. Parallel is een verkeersvisie uitgewerkt omdat het realiseren van een supermarkt aan de kop van de Voorstraat - Molenstraat gevolgen heeft voor de afwikkeling van het verkeer binnen de kern Fijnaart. Partijen onderstrepen de ontwikkelingsvisie en onderzoeken verder de financiële, ruimtelijke en maatschappelijk haalbaarheid van deze visie. Door een addendum op de intentieovereenkomst vast te stellen hebben zij dit bekrachtigd.  Als er overeenstemming is tussen de partijen over het te realiseren programma en de haalbaarheid hiervan sluiten partijen een samenwerkingsovereenkomst om de verplaatsing daadwerkelijk te realiseren. Het streven is om eind 2023 te weten of de ontwikkeling van een supermarkt aan de kop van Voorstraat - Molenstraat haalbaar is.

Hoe staat het ervoor met het vitaal centrum in Fijnaart?

De klankbordgroepleden van het centrumplan Fijnaart vertellen het u!

Droomt u ook over een levendig centrum in Fijnaart? Wij als klankbordgroepleden wel! We zijn uiteraard realistisch. Fijnaart is een klein plattelandsdorp. Maar we mogen wel dromen over het behouden en verstevigen van voorzieningen die er nu zijn. Een centrum waar het fijn is om door heen te lopen, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we winkels kunnen bezoeken en waar we met elkaar een lokaal evenement organiseren. Om ons centrum vitaal te houden, ook voor de volgende generaties, is het goed om daar nu over na te denken en op in te spelen.

Klankbordgroep

Wij zijn als leden van de klankbordgroep voor het vitaal centrum Fijnaart na de zomer, op 24 oktober en 21 november, bij elkaar gekomen om samen ideeën te bespreken voor een levendiger centrum in Fijnaart. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners van het centrumgebied en buitengebied en van ondernemers. Het is een leuke en constructieve klankbordgroep, waarin alles op tafel komt, waar we naar elkaar luisteren en gezamenlijk afwegingen maken ter voorbereiding op besluitvorming. We begrijpen dat veel inwoners van Fijnaart op dit moment vinden dat het hele proces rondom het centrumplan al heel lang duurt en traag verloopt. We worden zelf ook wel eens wat ongeduldig. Echter een herinrichting van een dorpshart moet weer enkele generaties kunnen doorstaan. Het is goed dat wij met elkaar daar de tijd voor nemen. Hoe hebben de ontwikkelingen bijvoorbeeld effect op het verkeer, parkeren, winkelvoorzieningen en horeca? We denken hierover na en bijvoorbeeld ook over een leuk rondje met het hondje, de wens voor een veilige, leuke fietsroute en een toegankelijke verbinding tussen het evenemententerrein, Voorstraat en Kerkring. Wat ging eraan vooraf Voorafgaand aan het uitvoeringsplan hebben wij meegedacht over de ontwikkelingsvisie Centrumplan Fijnaart met als centraal thema de positionering van een supermarkt. Het is gelukt om, rekening houdend met de meeste wensen, de te verwachte verkeersstromen en beschikbare gronden, tot een ontwikkelingsvisie te komen. Na een goed bezochte bijeenkomst in de Parel is deze visie door alle partijen bekrachtigd, financieel doorgerekend en onderzocht op ruimtelijke haalbaarheid.

Het uitvoeringsprogramma Vitaal Centrum Fijnaart

We zijn ons als klankbordgroep steeds meer bewust van het belang van een goede en toegankelijke verbinding tussen evenemententerrein, Voorstraat en het gebied rondom de Dorpskerk. De klankbordgroep voor het Centrumplan is daarom voor het uitvoeringsprogramma Vitaal Centrum Fijnaart uitgebreid met vertegenwoordigers van de lokale horeca, stichting evenementen Fijnaart en het kerkbestuur van de Dorpskerk. Zo heeft de klankbordgroep inmiddels een hele brede vertegenwoordiging uit Fijnaart. Vanuit de gemeente is de klankbordgroep gevraagd mee te denken over een realistisch uitvoeringsprogramma. Dit programma beschrijft de concrete projecten die worden gedragen door inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het centrum van Fijnaart. Het is een realistisch plan waarin planning en budgetten zo slim mogelijk worden gecombineerd.

Ontwikkelingsvisie Centrumplan Fijnaart

De 4 partijen ondersteunen de in maart gepresenteerde ontwikkelingsvisie voor het centrum, met focus op een levendig plein aan de kop van Voorstraat. Rialto Vastgoedontwikkeling, Jumbo en Green Real Estate hebben het plan financieel doorgerekend. De gemeente onderzocht de mogelijkheid van het openstellen van de Eerste Kruisweg voor doorgaand verkeer, waardoor een autovrij dijkplein ontstaat.

Dit heeft tijd gekost. De doorrekening van de gepresenteerde visie ziet er financieel minder rooskleurig uit dan verwacht en ook is er gekeken naar de positionering van de supermarkt en woningen in de visie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan de visie.

Deze aanpassingen zijn besproken en begrepen door de klankbordgroep. De grootste wijziging is het “zakken van de supermarkt”, echter wel met een goede entree van de supermarkt op dijkniveau, ondersteund door ruimte voor detailhandel en mogelijk horeca. Het aantal woningen blijft gelijk, echter zijn deze anders gesitueerd ten opzichte van de eerder gepresenteerde visie.

Ondanks financiële uitdagingen lijkt de visie haalbaar. De verdere uitwerking omvat ook het behoud van het landelijke/dorpse karakter in de schetsen. De 4 partijen staan gezamenlijk achter de visie, en verdere besprekingen zijn gepland voor kerst. Het openstellen van de Eerste Kruisweg blijkt complex, en alternatieve opties voor een autoluw dijkplein worden onderzocht op suggesties van de klankbordgroep.

Hoe verder?

Zoals gezegd wordt op basis van onze input de visie verder uitgewerkt en nog voor de kerst hopen we weer bij elkaar te komen. De partijen streven nog altijd naar besluitvorming, over zowel de Ontwikkelingsvisie Centrumplan als het uitvoeringsplan Vitaal Centrum Fijnaart, in maart 2024. Voordat besluitvorming plaats vindt, wordt dit plan nog gepresenteerd aan de bewoners van Fijnaart, zodat u als bewoner kan meedenken in dit plan. Als klankbordgroep ontmoeten we u dan ook graag op donderdag 18 januari om samen te participeren en voorzichtig te dromen van een vitaal centrum Fijnaart in onze mooie gemeente.

Namens de leden van de klankbord Centrumplan - Vitaal centrum Fijnaart
Huibert van Dis / Lonneke de Vrij

Let op: De dorpsbrede informatieavond vindt niet plaats op donderdagavond 18 januari maar verplaatsen we naar dinsdagavond 16 januari. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Planning

  • Juni - december 2023: onderzoeken van de haalbaarheid
  • Voorjaar 2024: Besluit over de overhaalbaarheid
  • Bij een positief besluit: start van de ontwerpfase met uitwerken van een omgevingsplan

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Documenten