Centrumplan Fijnaart - Verplaatsen supermarkt

Het college van de gemeente Moerdijk heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad toekomstbestendig te maken. Voor de kern Fijnaart is op 16 december 2021 de centrumvisie vastgesteld. De centrumvisie is tot stand gekomen na een breed en intensief participatietraject. In de uitvoeringsstrategie van de centrumvisie is opgenomen dat na de vaststelling gesprekken worden gevoerd met partijen om verder uitvoering te geven aan de centrumvisie. De gesprekken hebben geresulteerd in een intentieovereenkomst tussen Rialto Vastgoedontwikkeling, Green Real Estate, Jumbo supermarkten en de gemeente. Een van de gewenste ontwikkelingsrichtingen is het realiseren van publiekstrekkers die het centrum versterken. Een supermarkt, winkels en horeca hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van een centrum. Er is behoefte aan een dorpshart dat aantrekkelijker en gezelliger wordt en waar je graag komt en spontaan wilt blijven hangen.

Stand van zaken

Rho adviseurs stelt de ontwikkelingsvisie op. Parallel wordt een verkeersvisie uitgewerkt omdat het realiseren van een supermarkt aan de kop van de Voorstraat - Molenstraat gevolgen heeft voor de afwikkeling van het verkeer binnen de kern Fijnaart.  Als er overeenstemming is tussen de partijen over het te realiseren programma en de haalbaarheid hiervan wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de verplaatsing daadwerkelijk te realiseren. Het streven is om rond de zomer van 2023 te weten of de ontwikkeling van een supermarkt aan de kop van Voorstraat - Molenstraat mogelijk is.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl