Kernkaarten op de kaart

De kernkaart is een overzichtskaart per stad of dorp met daarop de ruimtelijke projecten en plannen inclusief een korte toelichting met daarbij de stand van zaken en de toekomstverwachting.

De gemeente doet haar best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden.

Overzicht van de projecten zichtbaar op de kaart.
Projectnaam Kern Projectsoort Fase Omschrijving
2019-06 Neerhofstraat Zevenbergen onderhoud en rioolvervanging
Zevenbergen
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Ontwerp
Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving en leefomgeving realiseren voor de inwoners. Naast opgaven die vanuit de inspectie van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen, dient de openbare ruimte aangepast te worden op de uitdagingen die er zijn ten aanzien van een veranderend gebruik van de openbare ruimte en opgaven die van invloed zijn op onze openbare ruimte. Vanuit vier disciplines zijn er onderhoudsopgaven: Wegen: Het doel is het verhelpen van de onderhoudsachterstand en de weg weer naar een veilig en toegankelijk te maken voor alle gebruikers.                                                              Riolering: Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel.  Groen: De groenstructuur wordt versterkt en door de aanplant van meer groen wordt hittestress verminderd. Verkeersveiligheid: De kruising met de Pastoor van Kessellaan wordt voor de fietsers aangepast; de fietsers op de Pastoor van Kessellaan krijgen voorrang op het verkeer wat de Neerhofstraat inrijdt.
2020-04 Reconstructie Zeestraat - Willem Alexanderlaan Zevenbergen
Zevenbergen
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Ontwerp
Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving en leefomgeving bereiken voor de inwoners. Er zijn diverse opdrachten die vanuit de controle van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen. Daarnaast moet de openbare ruimte aangepast worden op de uitdagingen die er zijn. Dit komt door een veranderd gebruik van de openbare ruimte en de opdrachten die van invloed zijn op onze openbare ruimte.Vanuit de disciplines Wegen, Riolering, Groen en Verkeer zijn er onderhoudsopgaven: Wegen: Het doel is het verhelpen van de onderhoudsachterstand en de weg weer veilig en toegankelijk te maken voor alle gebruikers. De oude straatstenen worden vervangen voor nieuwe straatstenen. Voor de trottoirs kunnen mogelijk een deel van de trottoirtegels hergebruikt worden, dit moet nog worden uitgezocht tijdens de voorbereidingsfase. Op basis van een door de gemeente Moerdijk uitgevoerd parkeeronderzoek van 2020 worden waar nodig extra parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast worden voorzieningen getroffen voor mindervaliden, door bijvoorbeeld inritjes aan te brengen in het trottoir. De lichtstandaarden van de verlichting worden vervangen door LED verlichting en een aantal lichtmasten worden vervangen. Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel. Tegelijkertijd wordt de oude rioolbuis van het gemend stelsel vervangen voor een gescheiden stelstel van Hemelwater en Vuilwater. De huisaansluitingen worden tot de erfgrens vernieuwd en het streven is om zoveel mogelijk woningen (50%) af te koppelen. Groen: De groenstructuur wordt versterkt en door de aanplant van meer groen wordt hittestress verminderd.  Verkeer: Een deel van de Zeestraat (tussen de Willem Alexanderlaan en de Dr. Ariënslaan) wordt afgeschaald naar een 30 km/u zone en zal als zodanig worden ingericht. ln verband met de route van de lijnbus 119 en buurtbus 219 blijft het snelheidsregime van 50 km/u in de Willem  Alexanderlaan en het overige deel van de Zeestraat (tussen de Galgenweg en de kruising met de Willem Alexanderlaan).
2020-21 Onderhoud Oudendijk - Kreekdijk - Weeldijk Standdaarbuiten
Standdaarbuiten
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Ontwerp
Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woon- en leefomgeving bereiken voor de inwoners. Er zijn diverse opdrachten die vanuit de controle van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen. Daarnaast moet de openbare ruimte aangepast worden op de uitdagingen die er zijn. Dit komt door een veranderd gebruik van de openbare ruimte en de opdrachten die van invloed zijn op onze openbare ruimte. Er staan veel grote essen langs de weg, die aangemerkt zijn als risicoboom i.v.m. essentaksterfte. Het doel is om de dijken weer een doorgaande boomstructuur terug te geven die duurzaam is en goed in evenwicht (zichtbaar) met het omliggende landschap, met de ecologie en biodiversiteit. De bomen vormen linten (indien mogelijk aan beide zijden van de rijbaan, de bomen omlijsten en begeleiden als het ware de rijbaan) die bestaan uit verschillende boomsoorten, hoogten. Daarnaast krijgen ze de kans om volwassen te worden. Dit in samenwerking met het gebruik van de dijken (o.a. verkeer, parkeren, wonen) en in afstemming met het overgaan tot duurzame energieopwekking. Ook worden de wegen verkeerskundig aangepast. De snelheid op de Oudendijk wordt verlaagd naar 30 km/u. Het asfalt wordt vernieuwd en de fietssuggestiestroken worden in rood uitgevoerd. Samen met de bewoners gaan we onderzoeken waar we snelheidremmende maatregelen toe kunnen passen.
2021-18 Onderhoud Predikherenstraat eo Standdaarbuiten
Standdaarbuiten
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Ontwerp
Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving en leefomgeving realiseren voor de inwoners. Naast opgaven die vanuit de inspectie van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen, dient de openbare ruimte aangepast te worden op de uitdagingen die er zijn ten aanzien van een veranderend gebruik van de openbare ruimte en opgaven die van invloed zijn op onze openbare ruimte. Vanuit drie disciplines zijn er onderhoudsopgaven: Wegen: Het doel is het verhelpen van de onderhoudsachterstand en de weg weer naar een veilig en toegankelijk te maken voor alle gebruikers. De oude straatstenen worden vervangen voor nieuwe straatstenen. Voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het 30 km/u gebied nemen we gelijk de verkeerskundige aanpassingen mee. Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel. Tegelijkertijd wordt de oude rioolbuis van het gemend stelsel vervangen voor een gescheiden stelstel van Hemelwater en Vuilwater. De huisaansluitingen worden tot de erfgrens vernieuwd en het streven is om zoveel mogelijk woningen (50%) af te koppelen. Groen: De groenstructuur wordt versterkt en door de aanplant van meer groen wordt hittestress verminderd
2022-04 Beheerproject Van Glymesstraat Standdaarbuiten
Standdaarbuiten
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Initiatief
Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving en leefomgeving realiseren voor de inwoners. Naast opgaven die vanuit de inspectie van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen, dient de openbare ruimte aangepast te worden op de uitdagingen die er zijn ten aanzien van een veranderend gebruik van de openbare ruimte en opgaven die van invloed zijn op onze openbare ruimte. Vanuit drie disciplines zijn er onderhoudsopgaven: Wegen: Het doel is het verhelpen van de onderhoudsachterstand en de weg weer naar een veilig en toegankelijk te maken voor alle gebruikers. De oude straatstenen worden vervangen voor nieuwe straatstenen. De armaturen van de verlichting worden vervangen door LED verlichting, het straatmeubilair, de hekwerken en de leuningen worden ook vernieuwd. Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel. Tegelijkertijd wordt de oude rioolbuis van het gemend stelsel vervangen voor een gescheiden stelstel van Hemelwater en Vuilwater. De huisaansluitingen worden tot de erfgrens vernieuwd en het streven is om zoveel mogelijk woningen (50%) af te koppelen. Groen: In de stoep wordt voor de bomen meer ruimte gecreëerd
2022-05 Reconstructie voorbereiding Dr Arienslaan Zevenbergen
Zevenbergen
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Ontwerp
Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving en leefomgeving bereiken voor de inwoners. Er zijn diverse opdrachten die vanuit de controle van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen. Daarnaast moet de openbare ruimte aangepast worden op de uitdagingen die er zijn. Dit komt door een veranderd gebruik van de openbare ruimte en de opdrachten die van invloed zijn op onze openbare ruimte.Vanuit de disciplines Wegen, Riolering, Groen en Parkeren zijn er onderhoudsopgaven: Wegen: Omdat er nieuwe bomen geplant worden, worden gelijk de stoepen vernieuwd. Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel. Tegelijkertijd wordt de oude rioolbuis van het gemend stelsel vervangen voor een gescheiden stelstel van Hemelwater en Vuilwater. De huisaansluitingen worden tot de erfgrens vernieuwd en het streven is om zoveel mogelijk woningen (50%) af te koppelen. Groen: De huidige bomenlaan zorgt voor veel wortelopdruk en zal vervangen moeten worden, waarbij de bomen een betere groeiplaats krijgen zodat wortelopdruk minder kans krijgt. Het aantal bomen blijft hetzelfde. Parkeren: Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om extra parkeerplaatsen aan te leggen.
2022-10 Oude Appelaarsedijk te Fijnaart
Fijnaart
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Ontwerp
2023-30 Groot onderhoud Wieken Standdaarbuiten
Standdaarbuiten
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Initiatief
Een veilige en klimaatbestendige woon- en leefomgeving realiseren voor de inwoners. Naast opgaven die vanuit de inspectie van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen, dient de openbare ruimte aangepast te worden op de uitdagingen die er zijn ten aanzien van een veranderend gebruik van de openbare ruimte en opgaven die van invloed zijn op onze openbare ruimte.Vanuit drie disciplines zijn er onderhoudsopgaven op basis van inspecties:- Wegen: De Wieken heeft een onderhoudsopgave vanuit het programma achterstand wegen. De weg ligt al langere tijd op niveau D en dit is niet acceptabel.- Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur.- Groen: Er is wateroverlast in de middelste groenzone op het gedeelte vanaf de speelplaats tot de Molendijk.
2024-12 Onderhoud Boerendijk Fase 2
Fijnaart
Projecten en Werken Openbare Ruimte
Initiatief
Aanleg draaiplateau Sportpark de knip (LRPC pr Irene)
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Om het keren gemakkelijker te maken wordt een deel verhard. Dit wordt in 2024 uitgevoerd
Aanleg kunstgrasveld voetbalverenining Seolto Westrand
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het natuurgras wordt vervangen door een kunstgrasveld. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Bedrijventerrein Zevenbergen Noord
Zevenbergen
Overige projecten
Ontwerp

Realiseren van de uitbreiding van ruimte voor bedrijven in Zevenbergen Noord.

De pagina van project 'Bedrijventerrein Zevenbergen Noord'

Bomen planten Kafmolen
Zevenbergschen Hoek
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Er wordt een aangesloten bomenstructuur aangelegd. Op deze manier onstaat een groene uitstraling. Door vermindering van verstening wordt hittestress in het gebied verminderd. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Bosselaar Zuid Zevenbergen
Zevenbergen
Woningbouw
Uitvoering

In dit grootschalige project in Zevenbergen wordt woningbouw (inclusief de brede school de Neerhofschool) gerealiseerd door de Ontwikkelingscombinatie Bosselaar-Zuid. De Ontwikkelingscombinatie bestaat uit aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch en Berlaere Vastgoedontwikkeling uit Best. Ook Woonkwartier heeft een aandeel in de ontwikkeling.

De pagina van project 'Bosselaar Zuid Zevenbergen'

Buisleidingen en gelijkstroomverbindingen
Buitengebied
Overige projecten
Initiatief
Het gaat om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van waterstof (door Gasunie), aardgas (door Gasunie), CO2 (door Delta Rhine Corridor Partners), ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen (mogelijk door Tennet). Voor ammoniak, lpg en propeen is nog geen initiatiefnemer bekend. Meer info: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/drc
Centrumontwikkeling Klundert
Klundert
Overige projecten
Ontwerp

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen jaren verminderd. Voor de gemeente redenen om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren.

De pagina van project 'Centrumontwikkeling Klundert'

Centrumplan Fijnaart - Verplaatsen supermarkt
Fijnaart
Overige projecten
Initiatief

Het college van de gemeente Moerdijk heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad toekomstbestendig te maken. Voor de woonplaats Fijnaart is op 16 december 2021 de centrumvisie vastgesteld. De centrumvisie is tot stand gekomen na een breed en intensief participatietraject. In de uitvoeringsstrategie van de centrumvisie is opgenomen dat na de vaststelling gesprekken worden gevoerd met partijen om verder uitvoering te geven aan de centrumvisie. De gesprekken hebben geresulteerd in een intentieovereenkomst tussen Rialto Vastgoedontwikkeling, Green Real Estate, Jumbo supermarkten en de gemeente.

De pagina van project 'Centrumplan Fijnaart - Verplaatsen supermarkt'

Essentaksterfte: aanpassen houtwal Zwembad Bosselaar
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Vanwege essentaksterfte wordt de houtwal bij het zwembad aangepast. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Essentaksterfte: herplant ivm voetpad / rondweg Schansdijk
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Vanwege de aanleg van het voetpad en de rondweg worden bomen herplant. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Essentaksterfte: vervangen bomen Molenstraat
Standdaarbuiten
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Vanwege essentaksterkte worden de bomen vervangen. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Facility Point Moerdijk
Niet kerngebonden
Overige projecten
Initiatief

Het doel van het project is om te komen tot een integrale ontwikkeling van het gebied in de oksel A16/A17. Onderdelen in het plan zijn een foodcourt en de mogelijkheid voor een grotere en beveiligde truckparking en hieraan ondersteunende functies. Daarnaast zijn er mogelijk ontwikkelingen rondom Hotel Port of Moerdijk.

De pagina van project 'Facility Point Moerdijk'

Fort de Hel
Helwijk
Vastgoed projecten
Intake
Huidige beheerder heeft fort verlaten; er wordt gezocht naar nieuwe tijdelijke beheerder voor de korte termijn. Voor het beheer op lange termijn loopt onderzoek.
Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost
Zevenbergen
Woningbouw
Initiatief

Met de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost zet de gemeente Moerdijk een belangrijke stap in het verwezenlijken van de woningbouwopgave van totaal 2.700 woningen in de gehele gemeente. De gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost richt zich op het ontwikkelen van een gefaseerde woningbouw. In de eerste fase wordt Markvelden Noord ontwikkeld met de bouw van 450 woningen. Uiteindelijk komen er minimaal 1.000 woningen in het gebied Zevenbergen Oost, over een periode van ongeveer tien jaar. 65% van de nieuwbouw valt in de categorie ‘betaalbaar’.

De pagina van project 'Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost'

Geluidsschermen
Heijningen
Overige projecten
Uitvoering
Volgends de planning van Rijkswaterstaat is het de bedoeling om hier eind 2023 te starten met de uitvoering.
Groeneweg
Noordhoek
Woningbouw
Uitvoering
Het bestemmingsplan, dat in juli 2021 onherroepelijk is geworden, voorziet in de bouw van 14 woningen bestaande uit 12 rijwoningen en 2 vrijstaande woningen. De bouw van deze woningen is reeds gestart.
Groot onderhoud asfalt Buitendijk Noordhoek
Noordhoek
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de wegcontrole is gebleken dat de weg toe is aan groot onderhoud. Vanuit de Dorpstafel en de aanwonenden wordt aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verkeerssituatie.
Groot onderhoud asfalt Hoge Heijningsedijk
Heijningen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de wegcontrole is gebleken dat het asfalt toe is aan onderhoud. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Groot onderhoud asfalt Noordhoek, st. Jozefstraat, Noordhoeksedijk Noordhoek
Noordhoek
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de wegcontrole is gebleken dat de wegen toe zijn aan groot onderhoud. Vanuit de Dorpstafel en de aanwonenden wordt aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verkeerssituatie.
Groot onderhoud asfalt Postbaan
Buitengebied
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de wegcontrole is gebleken dat het asfalt toe is aan onderhoud. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Groot onderhoud elementen Hoogstraat
Klundert
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de controles is gebleken dat de verharding toe is aan onderhoud. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Groot onderhoud elementen Sint Jacobusstraat
Fijnaart
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de controles is gebleken dat de verharding toe is aan onderhoud. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Groot onderhoud groen Watermolen
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De groene inrichting is aan vervanging toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Herinrichting terrein Leijten Klundert
Klundert
Woningbouw
Intake

'Rustiger en veiliger' Het transportbedrijf Leijten is uitgekocht door de gemeente en is weg uit de kern Klundert. Voor de bewoners betekent dit rustiger en veiliger wonen in Klundert. De locatie wordt herontwikkeld en er wordt gezocht naar gepaste functies bijvoorbeeld in de vorm van woon-werkkavels.

De pagina van project 'Herinrichting terrein Leijten Klundert'

Herontwikkeling 7 Bergsche Hoeve Zevenbergen
Zevenbergen
Woningbouw
Ontwerp

Het doel van het project is de herontwikkeling van de locatie van restaurant de 7 Bergsche Hoeve tot woningbouw.

De pagina van project 'Herontwikkeling 7 Bergsche Hoeve Zevenbergen'

Herontwikkeling café de Put
Moerdijk
Woningbouw
Initiatief
Via de moerdijkregeling is de gemeente eigenaar geworden van het voormalige cafe de Put. We gaan nu aan de slag om te kijken of het haalbaar is hier woningbouw te realiseren.
Herontwikkeling gasterreinfabriek Klundert
Klundert
Woningbouw
Initiatief

Het doel van het project is te komen tot een herontwikkeling van de locatie van de voormalige gasfabriek in Klundert. De locatie is lange tijd geleden gesaneerd en ligt sindsdien braak.

De pagina van project 'Herontwikkeling gasterreinfabriek Klundert'

Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen
Zevenbergen
Woningbouw
Intake
'Verkeersveiligheid voorop'Het opnieuw inrichten van het bedrijventerrein Huizersdijk Zevenbergen leidt tot een veiligere verkeerssituatie voor met name schoolgaande jeugd en biedt kansen voor wonen en recreëren aan het water.
Herontwikkeling schoollocatie de Cocon
Woningbouw
Onbekend

In Klundert onderzoeken we of het haalbaar is om woningen te bouwen op de locatie van de voormalige Coconschool. De school staat leeg, en om verwaarlozing te voorkomen en meer huizen toe te voegen kijken we naar de mogelijkheid van woningbouw op deze plek.

De pagina van project 'Herontwikkeling schoollocatie de Cocon'

Herontwikkeling schoollocatie Mariaschool
Woningbouw
Onbekend

Langeweg heeft een tekort aan nieuwe woningen. Daarom zoekte de gemeente Moerdijk in Langeweg naar plekken waar we huizen kunnen bouwen.

De pagina van project 'Herontwikkeling schoollocatie Mariaschool'

Herstel fietspad Zevenbergseweg Klundert
Klundert
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Voor het fietspad/wandelpad binnen de bebouwde kom worden op korte termijn tijdelijke maatregelen getroffen om de situatie rondom de boomwortelopdruk te verbeteren. Ook wordt de voorrangssituatie met de Molenberglaan aangepast. Met deze tijdelijke maatregelen overbruggen we de periode tot de aanleg van de nieuwe randweg in Klundert.
Herstructurering N285 Zevenbergen
Zevenbergen
Overige projecten
Intake
Vanwege de komst van de noordelijke rondweg in Zevenbergen wordt voorzien in een alternatieve route voor het doorgaande verkeer welke gebruik maakt van de N285 ten hoogte van Zevenbergen. De noordelijke rondweg wordt gerealiseerd door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk is contractpartner. Eén van de contractuele verplichtingen is het nemen van maatregelen op het tracé in Zevenbergen. Dit met als doel het gebruik van de noordelijke rondweg te motiveren en de route door Zevenbergen dusdanig onaantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Deze maatregelen dienen uitgevoerd te worden op het moment dat de noordelijke rondweg operationeel is, het tracé komt dan ook in beheer en eigendom van de gemeente Moerdijk. Deze maatregelen kunnen ook van tijdelijke aart zijn indien het ontwerp van de definitieve afschaling nog niet gereed is voor uitvoering. Het aantal verkeersbewegingen op het huidige tracé zal drastisch verminderen en dit biedt kansen om het tracé af te schalen en hier een kwalitatievere leefomgeving van te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer ruimte voor langzaam verkeer (wandelaars en fietsers), meer ruimte voor groen maar ook een kwalitatievere verbinding met het centrum van Zevenbergen.  
Het Bolwerk Klundert
Klundert
Woningbouw
Ontwerp

Het project Het Bolwerk richt zich op de herontwikkeling van de locatie hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert tot een woningbouwlocatie.   

De pagina van project 'Het Bolwerk Klundert'

Hoogspanningslijn 380kV
Buitengebied
Overige projecten
Ontwerp
De planologische procedure loopt. Aanleg is gepland om in 2025 te starten, de nieuw lijn wordt in 2030 in gebruik genomen.
IJshof / De Borgh Zevenbergen
Onbekend
Woningbouw
Initiatief
Inrichten openbare ruimte vanwege nieuwbouw Kadedijk 78-84
Fijnaart
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Vanwege nieuwbouw wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Het uitgangspunt hierbij is een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woon- en leefomgeving te creëren.
Kansrijke locaties arbeidsmigranten
Fijnaart
Woningbouw
Initiatief
Haalbaarheidsonderzoek loopt en zal naar verwachting medio 2023 worden afgerond. Locatie; Oude Molensedijk.
Kavels en kruisgebouw Steenweg
Moerdijk
Woningbouw
Ontwerp
De herontwikkeling van het perceel Steenweg 43 en het kruisgebouw aan Steenweg 45 is onderdeel van het project “Dorpshart Moerdijk”. Doelstelling van dit project is in beginsel de herontwikkeling tot een dorpshart voor Moerdijk met voorzieningen voor jong en oud. De voormalige kerk is herontwikkeld tot een recreatieve voorziening. De herontwikkeling van de kavel en het Kruisgebouw aan de Steenweg vindt afzonderlijk van elkaar plaats. In april 2022 is met Woonkwartier een koopovereenkomst voor Steenweg 43 gesloten. Woonkwartier gaat op deze kavel 7 levensloopbestendige woningen realiseren. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2023 gestart wordt met de bouw van de woningen. Voor de invulling van Steenweg 45 wordt momenteel onderzocht of hier een kleine supermarkt met een beperkte horecafunctie mogelijk is. Tenslotte komt in 2025 de kerktoren, waar de Mariakapel is ondergebracht, formeel in eigendom van de gemeente.
Koning Haakonstraat/ Dynami Vastgoed Moerdijk
Moerdijk
Woningbouw
Intake
Koningin Julianastraat Fijnaart
Fijnaart
Woningbouw
Ontwerp

De locatie is gelegen aan de Koningin Julianastraat en bevindt zich binnen de bebouwde kom van Fijnaart, in het zuidwesten van het dorp en ten westen van het centrum.

De pagina van project 'Koningin Julianastraat Fijnaart'

Kop Roode Vaart / Huizersdijk Zevenbergen
Zevenbergen
Woningbouw
Ontwerp

Dit project heeft tot doel een goede stedenbouwkundige invulling te geven aan een verrommeld en verwaarloosd gebied gelegen aan de Roode Vaart.

De pagina van project 'Kop Roode Vaart / Huizersdijk Zevenbergen'

Kreuk
Fijnaart
Woningbouw
Intake
Het doel was de realisatie van 15 woningen door Woonkwartier waarbij de gemeente haar grondpositie zou inbrengen. Woonkwartier heeft echter aangegeven tot 2035 die ambitie niet meer te hebben.
Moerdijk MeerMogelijk (LPM)
Niet kerngebonden
Overige projecten
Uitvoering

'Een duurzame impuls voor economie en werkgelegenheid'. Dankzij strategische ligging is Moerdijk de plaats voor het Logistiek Park Moerdijk.

De pagina van project 'Moerdijk MeerMogelijk (LPM)'

Noordelijke randweg Zevenbergen
Zevenbergen
Overige projecten
Uitvoering

'Rust, ruimte en recreatie voor Zevenbergen' Het centrum van Zevenbergen ondergaat een metamorfose dankzij de keus van de raad voor het scenario frisse wind in het masterplan voor Zevenbergen. Moerdijk MeerMogelijk haakt aan op de ingeslagen weg van het aantrekkelijker maken van de kern Zevenbergen. Het moet er beter recreëren, wonen en werken zijn. De verplaatsing van Caldic draagt daar natuurlijk stevig aan bij, maar ook de noordelijke randweg, de omlegging van de provinciale weg N285, gaat veel hinder in de vorm van doorgaand verkeer afvangen. Het vrijkomende terrein binnen de nieuwe Noordrand kan ruimte bieden voor onder meer recreatie, wonen en bedrijvigheid.

De pagina van project 'Noordelijke randweg Zevenbergen'

Oevers Roode Vaart Zevenbergen
Zevenbergen
Woningbouw
Ontwerp

Het project richt zich op de realisatie van 32 woningen, aanvullend op de 6 gerealiseerde woningen, aan de zuidkant van de kom van Zevenbergen aan de oevers van de Roode Vaart.

De pagina van project 'Oevers Roode Vaart Zevenbergen'

Omvormen groen Wilhelminaplein
Moerdijk
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het groen is aan vervanging toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Omvormen groen Friesestraat
Heijningen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het groen is aan vervanging toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
omvormen groenstrook incl bomen De Braak
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De inrichting van de groenstrook inclusief bomen wordt herzien en omgevormd.
Omvorming: herzien groenvakken / pleintje/ parkeervakken Dubbelmonde
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De inrichting van de groenvakken, parkeervakken en het plein wordt herzien en omgevormd.
Onderhoud speelplaats Vlasaard
Noordhoek
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De inrichting van de speelplaats wordt in 2024 opnieuw bekeken.
Onderhoud verhardingen Friessestraat
Heijningen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de controles is gebleken dat de verhardingen toe zijn aan onderhoud. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Ontwikkeling 'd Ouwe school Noordhoek
Noordhoek
Sociale projecten
Initiatief

In de kern Noordhoek is een multifunctioneel gebouw aanwezig dat bestaat uit de volgende aan elkaar gebouwde onderdelen: 1. peuterzaal welke wordt gebruikt voor kinderopvang; 2. foyer:  dit is de gemeenschappelijke ruimte die wordt gebruikt voor onder meer de inloopmiddagen voor ouderen; 3. speelzaal met kleedkamers en douches welke wordt gebruikt door o.a. de basisschool, de tafeltennisvereniging en yoga. Het gebouw is zodanig verouderd dat ingrijpend onderhoud noodzakelijk is. De basisschool en de inwoners wensen de gymzaal te behouden. Ook het gebruik van het gemeenschapshuis wil men graag voortzetten. Onderzocht wordt op welke manier dit mogelijk is.

De pagina van project 'Ontwikkeling 'd Ouwe school Noordhoek'

Ontwikkeling camping Bovensluis
Willemstad
Overige projecten
Initiatief
Ontwikkelaar SVE Group heeft in mei vergunning aangevraagd voor de bouw van 364 recreatiewoningen op Bovensluis aan de Oostdijk 22. De gemeente wil meewerken aan het onderzoeken van de vergunbaarheid. Eerste conclusie is dat het plan past binnen het bestemmingsplan. Wel hebben wij de ontwikkelaar inmiddels gevraagd om ontbrekende informatie aan te leveren. Ook moet de welstandscommissie het plan nog een keer bekijken. Als blijkt dat het ingediende plan voldoet aan wet- en regelgeving, moet de gemeente de vergunning verlenen. Inwoners die vragen hebben over de plannen kunnen terecht bij de ontwikkelaar.
Opknappen talud groenstrook Frisostraat, achterzijde 3 - 21
Zevenbergschen Hoek
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De groenstrook op het talud is toe aan een opknapbeurt. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Pilot woningbouw ZNS terrein Fijnaart
Fijnaart
Woningbouw
Intake

Dit project betreft de ontwikkeling van het voormalig bedrijfsterrein van de ZNS in Fijnaart naar woningbouw. Het project heeft een speciale pilotstatus. We laten onze vaste werkwijze voor dit project achterwege.

De pagina van project 'Pilot woningbouw ZNS terrein Fijnaart'

Prinses Christinastraat Helwijk
Woningbouw
Onbekend

In Helwijk zijn we bezig de haalbaarheid te onderzoeken om op de plaats van de oude school woningen te realiseren.

De pagina van project 'Prinses Christinastraat Helwijk'

Proefboring
Heijningen
Overige projecten
Ontwerp
Bij die proefboring wordt alleen data over de ondergrond verzameld. 3 Na afloop van het onderzoek, wordt de boorlocatie weer afgebroken. Eén van die locaties die onderzocht wordt, is een locatie langs de snelweg A4 ter hoogte van de Krukweg bij Heijningen. Meer info: https://www.ebn.nl/aardwarmte/onderzoek-naar-aardwarmte/wetenschappelijke-boringen/
Randweg Klundert
Klundert
Overige projecten
Ontwerp

Het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kern Klundert, met name in de Oliemolenstraat, `t Walletje, Zevenbergsepoort en de Hoogstraat en het vergroten van de doorstroming voor onder meer landbouwverkeer door een randweg ten zuidwesten van de kern aan te leggen en aanvullende verkeersmaatregelen in de kern te treffen.

De pagina van project 'Randweg Klundert'

Realisatie truckparking A16
Niet kerngebonden
Overige projecten
Initiatief

Het doel van het project is het creëren van extra parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens en -chauffeurs in de gemeente Moerdijk, alsmede het creëren van meer beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen ten westen van de A16 voor vrachtwagens die rijden op de goederencorridor A16 (kernnetwerk).

De pagina van project 'Realisatie truckparking A16'

Reconstructie / versterken asfalt Tonnekreek en oprit Groeneweg
Buitengebied
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de wegcontrole is gebleken dat het asfalt in matige staat verkeerd en versterkt dient te worden. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Reconstructie Steenweg fase 3 Moerdijk
Moerdijk
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woon- en leefomgeving bereiken voor de inwoners. Er zijn diverse opdrachten die vanuit de controle van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen. Daarnaast moet de openbare ruimte aangepast worden op de uitdagingen die er zijn. Dit komt door een veranderd gebruik van de openbare ruimte en de opdrachten die van invloed zijn op onze openbare ruimte.
Vanuit de disciplines Wegen, Riolering en Groen zijn er onderhoudsopgaven:
Wegen: Het doel is het verhelpen van de onderhoudsachterstand en de weg weer veilig en toegankelijk te maken voor alle gebruikers. De oude straatstenen worden vervangen voor nieuwe straatstenen. De weg voor Het Dorpshart wordt aangelegd met gebakken klinkers. Hierdoor behoudt ze een passende inrichting en uitstraling, en verbindt Het Dorpshart via de buitenruimte met de Ankerkuil.
Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel. Tegelijkertijd wordt de oude rioolbuis van het gemend stelsel vervangen voor een gescheiden stelstel van Hemelwater en Vuilwater. De huisaansluitingen worden tot de erfgrens vernieuwd en het streven is om zoveel mogelijk woningen (50%) af te koppelen.
Groen: Er wordt een meer aaneengesloten bomenstructuur aangelegd. Op deze manier krijgt de entree van het dorp een groenere uitstraling. Door de aanplant van nieuwe bomen wordt hittestress verminderd.
Reconstructie voorbereiding 2023 Grintweg Moerdijk
Moerdijk
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woon- en leefomgeving bereiken voor de inwoners. Er zijn diverse opdrachten die vanuit de controle van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen. Daarnaast moet de openbare ruimte aangepast worden op de uitdagingen die er zijn. Dit komt door een veranderd gebruik van de openbare ruimte en de opdrachten die van invloed zijn op onze openbare ruimte.

Vanuit de disciplines Wegen, Riolering en Groen zijn er onderhoudsopgaven:
Wegen: De Grintweg heeft een onderhoudsopgave vanuit het programma achterstand wegen. De weg ligt al langere tijd op niveau D en dit is niet acceptabel.
De doelstelling is het verhelpen van de onderhoudsachterstand en de weg weer veilig en toegankelijk maken voor alle gebruikers.
Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel. Tegelijkertijd wordt de oude rioolbuis van het gemend stelsel vervangen voor een gescheiden stelstel van Hemelwater en Vuilwater. De huisaansluitingen worden tot de erfgrens vernieuwd en het streven is om zoveel mogelijk woningen (50%) af te koppelen.
Groen: Het doel is om een zoveel mogelijk doorgetrokken groenstructuur langs de Grintweg te laten ontstaan met één boomsoort. Door vermindering van verstening wordt hittestress in het gebied verminderd, voornamelijk tussen de Kloosterstraat en de Havendijk, en tussen de Schokkerstraat en de Irenestraat is dit van toepassing.
Renovatie berceau Voorstraat / Groenstraat
Willemstad
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het berceau is toe aan renovatie. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Renovatie veld 1 handbalverenining Groene Ster Galgenweg
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Veld 1 is aan renovatie toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Renovatie veld 1-2 & 5-6 Tennisverenining Lobbelaer Vaandelweg
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Veld 1-2 & 5-6 zijn aan renovatie toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Renovatie veld 2 voetbalvereniging Noordhoek Kapellenhof
Noordhoek
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Veld 2 is aan renovatie toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Renovatie veld 2 voetbalvereniging TPO Weth. Mattheestraat
Moerdijk
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Veld 2 is aan renovatie toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Renovatie velden voetbalverenining Kogelvangers Grintweg
Willemstad
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De sportvelden van Kogelvangers worden gerenoveerd. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Renovatie voetbalveld Hoofdveld SVC Dr. Poelsstraat
Standdaarbuiten
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het veld is aan renovatie toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Repareren riolering, groot onderhoud asfalt
Fijnaart
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de controles is gebleken dat het asfalt toe is aan vervanging en dat het rioolstelsel in matige staat verkeert. Op dit moment wordt onderzocht wat hier de beste oplossing voor is.
Scholenontwikkeling Zevenbergschen Hoek
Zevenbergschen Hoek
Vastgoed projecten
Ontwerp

In de kern Zevenbergschen Hoek wordt een duurzame voorziening , een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd voor de functies basisschool, kinderopvang en dorpshuis.

De pagina van project 'Scholenontwikkeling Zevenbergschen Hoek'

Schoolontwikkeling Fijnaart
Onbekend
Vastgoed projecten
Initiatief
Vernieuwing van de schoolgebouwen in Fijnaart.
Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek
Zevenbergschen Hoek
Woningbouw
Ontwerp

Mede door de komst van de HSL is voetbalclub DHV (Den Hoek Vooruit) verplaatst van de Sporenbergstraat naar Bloemendaalse Zeedijk.

De pagina van project 'Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek'

Stationsgebied Lage Zwaluwe
Zevenbergschen Hoek
Overige projecten
Initiatief

'Regionaal transferium als strategisch knooppunt voor verkeer en bedrijvigheid'

De pagina van project 'Stationsgebied Lage Zwaluwe'

Steenweg 43 Moerdijk
Moerdijk
Woningbouw
Initiatief

De herontwikkeling van het perceel Steenweg 43 en het kruisgebouw aan Steenweg 45 is onderdeel van het project “Dorpshart Moerdijk”. Doelstelling van dit project is in beginsel de herontwikkeling tot een dorpshart voor Moerdijk met voorzieningen voor jong en oud.

De pagina van project 'Steenweg 43 Moerdijk'

Stoofstraat
Zevenbergen
Woningbouw
Uitvoering
Op deze plek kan een appartementengebouw worden gerealiseerd. Het vormt de afronding van centrumontwikkeling Zevenbergen. Met bouwbedrijf Vrolijk is een koopovereenkomst gesloten. Nadat een bouwplan is uitgewerkt en vergunning is verleend, kan worden gestart met de bouw van het appartementengebouw. Naar verwachtying kan er in 2023 gestart worden met de bouw.
Stoofstraat Zevenbergen
Zevenbergen
Woningbouw
Initiatief

Aan de Stoofstraat kun je straks wonen in een fraai appartement bij de heropende haven, op loopafstand van de gezellige Markt. Het appartementencomplex krijgt een eigen parkeergelegenheid.

De pagina van project 'Stoofstraat Zevenbergen'

Suikerentrepot Standdaarbuiten
Standdaarbuiten
Woningbouw
Uitvoering

In Standdaarbuiten is een suikerentrepot gelegen, dat tot 2000 als zodanig in gebruik was. Sindsdien is de locatie bestemd voor en in gebruik door bedrijven tot en met milieucategorie 2.

De pagina van project 'Suikerentrepot Standdaarbuiten'

Toekomstbestendige Gymaccomodaties Zevenbergen
Zevenbergen
Sociale projecten
Initiatief

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in ruimte voor het gymonderwijs. De huidige gymaccommodaties in Zevenbergen zijn gedateerd en moeten worden vervangen.

De pagina van project 'Toekomstbestendige Gymaccomodaties Zevenbergen'

Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk
Niet kerngebonden
Overige projecten
Ontwerp

Het realiseren van een aantal fietsverbindingen in de gemeente Moerdijk. De verbinding die de hoogste prioriteit heeft is die van een nieuwe gescheiden verbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen.

De pagina van project 'Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk'

Uitvoering vergroeningsplannen, diverse straten
Langeweg
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Op diverse locaties in Langeweg wordt groen aangeplant. Door vermindering van verstening wordt hittestress verminderd en krijgt de kern een groenere uitstraling. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Vergroenen pleintje Jan van Glymestraat
Willemstad
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het plein wordt voorzien van een groene inrichting. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Vergroenings- en omvormingsplannen Lijsterbesstraat
Fijnaart
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het groen is aan vervanging toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Vergroenings- en omvormingsplannen, diverse straten in diverse kernen
Diverse
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het groen is aan vervanging toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Verplaatsing Hopmans Zevenbergen
Zevenbergen
Overige projecten
Initiatief

Door ondernemer Hopmans wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor verplaatsing van zijn huidige activiteiten aan De Langeweg/ huidige N285. Namelijk een tankstation, met aanverwante functies en zijn autobedrijf. Deze verplaatsing is wenselijk omdat zijn situatie ingrijpend verandert als gevolg van de noordelijke omlegging van de N285.

De pagina van project 'Verplaatsing Hopmans Zevenbergen'

Versterken verkeersbrug Hoogstraat
Klundert
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit onderzoek is gebleken dat de verkeersbrug niet meer voldoet aan de huidige eisen en gerenoveerd en versterkt dient te worden. De werkzaamheden volgens de huidige planning in het tweede kwartaal van 2024.
Vervangen duikerbrug wandelpad Zevenbergseweg
Klundert
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De duiker onder het wandelpad, die de watergangen verbindt, is aan vervanging toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Vervangen riolering & gas en waterleidingen, diverse straten binnen de Vesting
Willemstad
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De riolering & gas- en waterleidingen zijn toe aan vervanging. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Vervangen riolering Stationstraat (achterzijde)
Zevenbergen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Het riool is aan het einde van zijn levensduur en wordt in 2024 vervangen.
Vervangen van 1 duiker De Langeweg 11
Buitengebied
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De duiker onder het wandelpad, die de watergangen verbindt, is aan vervanging toe. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Vervangen van meerpalen + groot onderhoud steigers stadshaven Benedenkade
Willemstad
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de controles is gebleken dat de steigers van de stadshaven toe zijn aan onderhoud. Ook worden de meerpalen vervangen. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Vervangen van steigers/remmingwerken, dekplanken en meerpalen langs de Mark
Buitengebied
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit de controles is gebleken dat de steigers, dekplanken en meerpalen toe zijn aan vervanging. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Vervangen verkeersbruggen Blauwe Sluisdijk, Brugstraat
Klundert
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Uit onderzoek is gebleken dat de verkeersbrug niet meer voldoet aan de huidige eisen en vervangen dient te worden. De werkzaamheden volgens de huidige planning in het tweede kwartaal van 2024.
Vervanging (brom) fiets- voetgangersbrug over de Mark Lamgatsebrug
Buitengebied
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
De Lamgatsebrug tussen de gemeenten Moerdijk en Halderberge wordt vervangen. Dat is nodig omdat er houtrot zit in deze fietsers- en voetgangersbrug. De uitvoering start in maart 2024 en loopt door tot juni. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten en geldt een omleiding.
Vitaal Centrum
Willemstad
Overige projecten
Initiatief
Het college van de gemeente Moerdijk heeft met het coalitieakkoord 2018-2022 de ambitie uitgesproken om de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad toekomstbestendig te maken. Voor de kern Willemstad start er een traject om samen met inwoners en ondernemers te komen tot een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma is op 8 maart 2022 vastgesteld door het college, daarna wordt gewerkt aan de uitvoering van de acties en projecten.

Oostbeer: een langzaamverkeersverbinding langs de Oostbeer kan helpen om de verbinding te maken tussen de vesting en het oostelijke gebied buiten de vesting, waar diverse ontwikkelingen spelen. De complexiteit vergt een projectmatige aanpak en een oriënterend onderzoek moet daar nader inzicht in geven

Bastion Groningen: voor het opknappen van dit bastion is een plan van aanpak opgesteld met bijbehorende kostencalculatie. Uitvoering is afhankelijk van de beschikbare middelen, gekoppeld aan vitale centra.
Vlinderbuurt Standdaarbuiten
Standdaarbuiten
Woningbouw
Uitvoering

Om in de woningbehoefte van de kern Standdaarbuiten te voorzien wordt ten noorden van deze kern de wijk Vlinderbuurt in verschillende fasen ontwikkeld. Momenteel wordt het laatste deelgebied (Markiezenlaan - Herfstvlinder) ontwikkeld.

De pagina van project 'Vlinderbuurt Standdaarbuiten'

Wadi aanleggen, herinrichten groen Polderstraat
Heijningen
Infrastructuur, riolering en openbare ruimte
Ontwerp
Er wordt een wadi aangelegd en de groenstroken worden opnieuw ingericht. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Waterfront Moerdijk
Moerdijk
Woningbouw
Ontwerp

Bij het dorp Moerdijk ligt een haven, momenteel grotendeels in gebruik voor de beroepsvaart. Het gebied heeft u een weinig aantrekkelijke uitstraling. Het plan is om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, het Waterfront te herontwikkelen en sfeervoller te maken.

De pagina van project 'Waterfront Moerdijk'

Waterwijk Fijnaart
Fijnaart
Woningbouw
Uitvoering

De gemeente Moerdijk ontwikkelt in Fijnaart een nieuwe woonwijk: Waterwijk Fijnaart.

De pagina van project 'Waterwijk Fijnaart'

Woningbouw Julianastraat
Moerdijk
Woningbouw
Ontwerp
Gemeente Moerdijk heeft een perceel in eigendom aan de Julianastraat. Deze is beoogd om herverkaveld te worden naar een beperkt aantal woningbouwkavels. De eerste schetsen zijn getoond aan de dorpstafel. Op het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend, welke door de raad op 8 juni 2023 ongegrond is verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Echter is eind augustus hoger beroep aangetekend op het bestemmingsplan, waardoor het plan bij de Raat van State komt te liggen. Dit heeft logischerwijs negatieve gevolgen voor de snelheid van de woningbouwontwikkeling. Meer informatie volgt.
Woningbouw Koning Haakonstraat
Moerdijk
Woningbouw
Ontwerp
Gemeente Moerdijk heeft een perceel in eigendom aan de Koning Haakonstraat. Deze is beoogd om herverkaveld te worden naar 8 woningbouwkavels. De eerste schetsen zijn getoond aan de dorpstafel. Het bestemmingsplan is op 8 juni 2023 door de raad vastgesteld. Er zal nu aan de slag worden gegaan met het uitschrijven van een tenderprocedure, zodat het plan ook daadwerkelijk ontwikkeld kan gaan worden.
Woningbouw volkstuinen Willemstad
Willlemstad
Woningbouw
Initiatief

De gemeente heeft de ambitie om op de locatie van de volkstuinen te Willemstad woningbouw te realiseren.

De pagina van project 'Woningbouw volkstuinen Willemstad'

Woningbouw Willemstad Oost
Willlemstad
Woningbouw
Initiatief

Binnen de bebouwde kom van Willemstad zijn geen grootschalige inbreidingslocaties beschikbaar. Om die reden is het noodzakelijk om buiten de komgrenzen te kijken of uitbreiding van het Willemstadse woningaanbod haalbaar is, zodat kan worden voorzien in de woningbehoefte.

De pagina van project 'Woningbouw Willemstad Oost'

Woningbouwontwikkeling
Heijningen
Woningbouw
Initiatief
Initiatief langs de Oude Heijningsedijk Meer info volgt.
Woningbouwontwikkeling Noordhoek 2
Noordhoek
Woningbouw
Initiatief
In Noordhoek ligt een kavel in gemeente eigendom waarvan we gaan kijken of we er woningbouw gerealiseerd kan worden. We zijn gestart met de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.
Woningbouwontwikkeling Olavstraat
Zevenbergschen Hoek
Woningbouw
Uitvoering
De voormalige bedrijfslocatie wordt door ontwikkelaar Zwaluwe Projectontwikkeling omgezet naar een woningbouwlocatie. Hier worden 6 grondgebonden woningen en 14 appartementen gerealiseerd. Op 8 september 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld en inmiddels is dit onherroepelijk. De verkoop van de woningen zijn inmiddels gestart, start bouw staat gepland in januari 2024.
Woningbouwontwikkeling Westschans
Klundert
Woningbouw
Ontwerp

Westschans, een nieuwe westzijde voor Klundert! Het doel van het project is om te komen tot een duurzame en levensloopbestendige woonwijk met 75 tot 100 woningen van een hoge woonkwaliteit in Klundert op locatie Blauwe Hoef, die inspeelt op de aanwezige woningbehoefte.

De pagina van project 'Woningbouwontwikkeling Westschans'

Woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat Langeweg
Langeweg
Woningbouw
Ontwerp

Het doel van het project is om te komen tot de ontwikkeling van duurzame woningbouw met 15 woningen die inspelen op de aanwezige woningbehoefte.

De pagina van project 'Woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat Langeweg'

Zevenbergen Noord
Zevenbergen
Woningbouw
Initiatief

Door de komst van de Noordelijke randweg ontstaan er mogelijkheden om het gebied rondom de oude suikerfabriek te herontwikkelen. Van Agtmaal en Gebroeders Blokland beogen het gebied rond de oude suikerfabriek te transformeren naar een industriële woonomgeving, met het monumentale ketelhuis als spil. Daarnaast is het de bedoeling om de zogenaamde 'zuidelijke vloeivelden' met woningen in te vullen. Het huidige bouwprogramma van beide deelgebieden gezamenlijk omvat zo'n 420 woningen.

De pagina van project 'Zevenbergen Noord'

Zonnepark Sabinadijk
Heijningen
Overige projecten
Initiatief
Het college heeft eind augustus 2021 onder voorwaarde ingestemd met een principeverzoek van RWE voor een zonnepark onder windpark Sabinadijk. Oorspronkelijk wilde RWE ongeveer 20% van dit zonnepark ontwikkelen als collectief zonnepark. In de zomer van 2022 heeft RWE laten weten dat zij dit zonnepark niet meer zelf willen ontwikkelen. Zij bieden STEM de mogelijkheid om het gehele zonnepark collectief te ontwikkelen. Dus 100% lokaal eigendom. STEM heeft hierop positief gereageerd, en onderzoekt momenteel de business case.