Klacht over behandeling gemeente

Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afhandelen. Heeft u een klacht over het onderhoud van de openbare ruimte? Maak dan gebruik van ons online formulier: melding over woonomgeving.  

Klacht indienen

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Iedere dag hebben veel inwoners contact met de gemeente: aan de balie, via de telefoon, per e-mail of per post. Doorgaans verloopt dat contact prima. Een enkele keer loopt het helemaal mis. U voelt zich niet behoorlijk behandeld en wilt daarover uw beklag doen. De gemeente Moerdijk heeft daar een regeling voor getroffen: de klachtenregeling. Van klachten kunnen we tenslotte leren, bijvoorbeeld hoe we de service kunnen verbeteren. Eenvoudig gezegd komt het klachtrecht op het volgende neer: Als u van mening bent dat een ambtenaar, een wethouder of een bestuursorgaan zich in uw richting:

  • onrechtvaardig opstelt of u onrechtvaardig behandelt;
  • kwalijk gedraagt of kwalijke dingen tegen u zegt;
  • u, figuurlijk gesproken, aan het lijntje houdt of van het kastje naar de muur stuurt; 

dan kunt u over deze manier van handelen een klacht indienen.

Een klacht gaat niet over het “nee”, terwijl u een “ja” had willen hebben op uw aanvraag of uw verzoek. Er zijn ook tal van wettelijke bezwaar- en beroepsprocedures die u kunt volgen, wanneer de gemeente niet tegemoet komt aan uw wensen. Ook het vragen van een schadevergoeding is geen zaak die de klachtencommissie in behandeling zal nemen. Indien u om een schadevergoeding vraagt dient u de gemeente schriftelijk aansprakelijk te stellen. Daar gaat het bij het klachtrecht niet om. Het gaat alleen over het gedrag van de ambtenaar, wethouder of bestuursorgaan met wie u contact had.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Dat kan online, met behulp van DigiD, via de rode knop hierboven. Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk

Wat gebeurt er met uw klacht?

Er wordt in eerste instantie geprobeerd om uw klacht zo snel mogelijk op een informele manier op te lossen. Vaak kan het geven van opheldering of het aanbieden van verontschuldigingen een afdoende reactie zijn. Lukt het niet om de klacht op een informele manier op te lossen dan volgt een hoorzitting bij de onafhankelijke klachtencommissie. Tijdens deze hoorzitting krijgt u de gelegenheid uw klacht toe te lichten. Ook de ambtenaar of bestuurder waartegen uw klacht is gericht, is tijdens deze hoorzitting aanwezig. De klachtencommissie zal na de hoorzitting een advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk op uw klacht. De gemeente streeft ernaar uw klacht zo snel mogelijk af te handelen.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw klacht, kunt u uw klacht in tweede instantie voorleggen aan de Commissie Ombudsman. De Commissie Ombudsman zal een onafhankelijk oordeel geven over de klacht.

Kosten

Aan dit product of deze dienst zijn geen kosten verbonden.