Waterloket

Lamgatsebrug bij Zevenbergen

Informatie over water en riolering in moerdijk: bijvoorbeeld wat u moet doen bij wateroverlast of een verstopt riool.

Via het Waterloket blijft u op de hoogte van wat er speelt rondom water en riolering in onze gemeente. Wij zorgen voor de inzameling en het transport van afvalwater, regen en andere natte neerslag. Hiervoor beheren en onderhouden we een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen.

Vragen en suggesties

Heeft u vragen over water en riolering of suggesties voor het Waterloket? Stuur een e-mail.

Klachten en meldingen

Meld wateroverlast op straat zodat we zaken, waar nodig en mogelijk, snel kunnen oppakken en oplossen. U kunt uw melding online doorgeven. Gaat het om een spoedmelding? Bel ons dan op: 14 0168. 

Onderwerpen

Wat is het Waterloket?

Op het Waterloket vindt u allerlei informatie over het water in de gemeente Moerdijk. De onderwerpen variëren:

 • hoe ontstaat wateroverlast in huis en op welke manier kan dit worden verholpen
 • welk waterbeleid voert Moerdijk
 • hoe werkt het grondwatersysteem
 • wat is het risico op overstroming
 • welke beschermingsmaatregelen zijn hiervoor getroffen.

Het doel van het Waterloket is om u op een toegankelijke manier van informatie te voorzien. Het waterloket staat dan ook open voor informatieve vragen. Er wordt continu gewerkt aan het Waterloket, om de inhoud aan te passen aan de wensen en behoeften. 

Wie doet wat?

Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer. Samen wordt gewerkt aan schoon en veilig water.

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen en is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren'. Dit beheer is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Provincie

De provincie Noord-Brabant zorgt dat we droge voeten houden, dat er voldoende schoon drinkwater is en natuurgebieden niet verdrogen. Economische en ecologische ontwikkelingen moeten hand in hand gaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Waterschap

De gemeente Moerdijk ligt in het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap draagt zorg voor een goede waterbeheersing in het gebied en is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit, zuiveringsbeheer, waterkeringenbeheer en vaarwegbeheer. De werkzaamheden die het waterschap uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op de website van Brabantse Delta.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. De gemeente is hét eerste aanspreekpunt voor de burger bij grondwaterproblemen. De gemeente heeft ook een rol in het beheer van de kwaliteit van het grondwater.

Inwoners

Ook de inwoners van Moerdijk hebben verantwoordelijkheden in het waterbeheer. 

 1. Riolering
  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Als eigenaar van een woning of bouwwerk, bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. U kunt helpen verstoppingen in het riool te voorkomen: 'Wat mag er wel en niet door het riool gespoeld worden?'
 2. Grondwater
  Als eigenaar van een woning bent u zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast op eigen terrein.

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water waar wij van drinken, en dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden wordt in de gemeente Moerdijk geleverd door Brabant Water.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

De omgevingsdienst behandelt en beoordeelt meldingen en aanvragen voor vergunningen voor het lozen van afvalwater op het openbare riool. De omgevingsdienst houdt hier vervolgens ook toezicht op. Dat betekent in de praktijk het monitoren en onderzoeken van de kwaliteit en de hoeveelheid van het afvalwater, onder meer door het nemen van monsters. Meer informatie over de OMWB vindt u op www.omwb.nl

Waar staat het rioleringsbeleid van de gemeente?

Het rioleringsbeleid van de gemeente ligt vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (7 MB), vastgesteld door de gemeenteraad van Moerdijk. Het plan is opgesteld door het cluster water van de gemeente. In het wettelijk verplichte rioleringsplan laat gemeente Moerdijk zien welke aanpassingen nodig zijn in het stedelijk watersysteem voor de toekomst.

Wat kan ik zelf doen om problemen met water en riolering te voorkomen?

Ook u kunt een steentje bijdragen aan het goed functioneren van het watersysteem en voorkomen van problemen:

 • Gooi afval in de prullenbak in plaats van op straat. Afval dat in water en straatputten terecht komt, verstopt riolering en duikers. Duikers zijn buizen in de grond die watergangen met elkaar verbinden. Bovendien kunnen vogels en vissen gewond en verstrikt raken. 
 • Voorkom verstoppingen van het riool. Spoel geen spullen door de wc of de gootsteen die daar niet thuishoren. Denk bijvoorbeeld aan:
  • schoonmaakdoekjesvochtig
  • toiletpapier
  • (frituur)vet
  • maandverband
  • tampons
  • condooms
  • medicijnen
  • kattenbakgrit
  • Kijk op de pagina niet in het riool voor meer informatie. 
 • Leg uw tuin niet vol met stenen. Gras en perken zorgen ervoor dat water in de grond kan zakken. Tegels en dergelijke verhinderen dit en zorgen voor een versnelde afvoer naar lagere plekken. Dit kan de straat zijn, de tuin van de buren, maar ook kelders en woonkamers!
 • Vang water van het dak op in een regenton. Dit water kunt u ook gebruiken voor het sproeien van de tuin. Ook uw ramen maakt u er streeploos mee schoon. Zorg er wel voor dat uw regenton niet helemaal gevuld is, anders loopt deze over bij een hevige bui. 
 • Gebruik minder drinkwater in huis:
  • maak gebruik van een spaarknop bij het doortrekken van de wc
  • zet douche en kraan minder hard aan (de hoofdkraan minder ver open zetten bespaart al veel water)
  • maak gebruik van kortere/zuinigere wasprogramma's op uw wasmachine.
 • Minder watergebruik leidt tot minder huishoudelijk afvalwater. Zo raakt het het riool minder snel vol als tegelijkertijd regenwater in het riool terecht komt. Bovendien bespaart u tientallen tot honderden euro's per jaar wanneer u uw waterverbruik vermindert.
 • Zorg voor een goed functionerende inpandige riolering en rioolhuisaansluiting, vooral in ondergrondse ruimtes zoals een kelder of een souterrain.
 • Zorg dat de vloeren, muren en doorvoeren van kabels en leidingen in uw kelder of souterrain waterdicht zijn.

Wat moet ik doen bij wateroverlast in en om het huis?

Heeft u wateroverlast in uw kelder of kruipruimte? Misschien komt er grondwater binnen via de muren of via de vloer. Of misschien lekt er een waterleiding.

Het is belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van een ondergrondse verblijfruimte, zoals een kelder of kruipruimte, om te voorkomen dat er grondwater (of regenwater) kan binnendringen.

Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes kan er water in komen te staan. Houd hiermee rekening bij het opslaan van spullen. Als een vochtige kruipruimte heel diep is, bijvoorbeeld een meter of meer, dan kunt u deze het beste aanvullen met een laag zand of schelpen. Ook ventileren is belangrijk. De huiseigenaar is ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de huisaansluiting naar het riool.

Wateroverlast in de kelder of kruipruimte kan ook ontstaan als u hier een aansluitpunt heeft dat lager ligt dan het straatniveau. En dat rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten (bijvoorbeeld een doucheputje, wc, gootsteen of schrobputje). Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan. Er kan dan water omhoog komen bij uw aansluitpunt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een pompje en/of een terugslagklep. Een loodgieter kan uw huisaansluitingen controleren en advies geven.

Over het algemeen bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Huiseigenaren met een kelder of kruipruimte onder hun huis, moeten er zelf voor zorgen dat deze ruimte droog blijft.

Tuin

Door een hoge grondwaterstand of hevige regenval kan water in de tuin blijven staan. Vaak liggen achtertuinen erg laag. Dit water kan ook ondergrondse ruimtes, zoals een kelder of souterrain binnendringen. Hiervoor is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk. Ophogen van de tuin, grondverbetering waardoor water beter kan wegstromen of aanleg van drainage zijn mogelijke oplossingen. Buiten de perceelgrens (in de openbare ruimte) is de gemeente verantwoordelijk.

Wateroverlast kunt u online doorgeven. Of door te bellen met 14 0168. Als er mensen in gevaar zijn of dreigen te komen door de wateroverlast, bel dan 112.

Meer informatie

Wat moet ik doen als er water op straat blijft staan?

Na regenval kan er water op een openbare rijweg, fietspad of voetpad blijven staan. Dit komt meestal door slechte, verzakte bestrating of door slechte afwatering (bijvoorbeeld verstopte kolken).

Als het water pas na een tijdje wegstroomt, was er waarschijnlijk te veel regenwater. Dit is helaas niet altijd te voorkomen, want het rioolsysteem is niet berekend op heel hevige buien.

Blijft het water langer staan, dan is er waarschijnlijk een straatkolk verstopt. Wij vragen u om hiervan een melding te maken. U kunt dit  online doorgeven. De gemeente zal de verstopping dan zo snel mogelijk verhelpen.

Hoe kan ik een vergunning voor een aansluiting op het gemeenteriool krijgen?

Een rioolaansluiting vraagt u aan via de pagina rioolaansluiting aanvragen.

Wat moet ik doen als het riool verstopt zit?

U kunt merken dat het riool verstopt zit als er bijvoorbeeld water omhoog komt in bijvoorbeeld een toilet, doucheafvoer, gootsteenafvoer of schrobputje. Vooral laaggelegen ruimtes, zoals kelders en souterrains, hebben hier last van.

Deze inpandige problemen worden meestal veroorzaakt door een verstopping van de huisafvoer (rioolhuisaansluiting). U moet er dan zelf voor zorgen dat de verstopping wordt opgelost en de bijbehorende kosten betalen. U kunt een loodgieter bellen om de verstopping op te lossen. Woont u in een huurwoning? Dan moet uw verhuurder het probleem oplossen.

Let op: de rioolhuisaansluiting is de gehele leiding binnen uw woning én buiten de woning tot de erfgrens. Vanaf de erfgrens tot aan het punt waarop deze inprikt in het openbare hoofdriool of pompput is van de gemeente Moerdijk.

Als het openbare hoofdriool verstopt zit, moet de gemeente de verstopping oplossen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente. Een verstopping in het openbare hoofdriool kunt u online doorgeven. Door het hoofdriool leeg te zuigen wordt het probleem meestal vrij snel verholpen en stopt de wateroverlast. Als het water niet verdwijnt, onderzoekt de gemeente of een storing aan een gemaal de oorzaak kan zijn. Het verhelpen van deze storing kan enige tijd in beslag nemen.

Er hoeft trouwens geen sprake te zijn van een verstopping. Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan. Dan kan er ook water omhoog komen bij uw aansluitpunt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. Een maatregel om dit tegen te gaan kan zijn het aanbrengen van een pompje en/of een terugslagklep. Een loodgieter kan uw huisaansluitingen controleren en advies geven.

Meer informatie

Wat moet ik doen bij stankoverlast uit het riool?

Elke straatkolk heeft een afsluitklepje bij de ingang, zodat er geen open verbinding is tussen het riool en de straat. Als dit zogenaamde ‘stankklepje’ niet functioneert, kan het gebeuren dat u op straat een rioollucht ruikt.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het riool en de kolken. Via dit formulier kunt u een melding achterlaten over stankoverlast in de buitenruimte waarvan u vermoedt dat het uit het riool komt. Vaak is het goed bevestigen van het klepje of een ander klepje terugplaatsen voldoende om het probleem op te lossen.

Hoe werkt het rioolgemaal?

Rioolgemalen transporteren het afvalwater. In de totale keten van het verzamelen en transporten van afvalwater spelen rioolgemalen een belangrijke rol.

Een rioolgemaal staat op het laagste punt in een bemalingsgebied. Het pompt het afvalwater verder over een lange afstand of naar een hoger gelegen gebied. Uiteindelijk gaat het afvalwater vanuit een eindgemaal, dat het water uit meerdere gebieden verzamelt, naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Voor het transport van afvalwater van en naar de rioolgemalen ligt ondergronds een uitgebreid netwerk van riolen en persleidingen.

Een rioolgemaal bestaat meestal uit:

 • een ontvangstkelder
 • een besturingsgebouwtje of (groene) besturingskast
 • één of meerdere pompen.

De pompen in een gemaal worden bijna altijd elektrisch aangedreven. Gemeente Moerdijk is onderverdeeld in bemalingsgebieden met elk een gebiedsgemaal. In totaal zijn dat er ongeveer veertig. Sommige staan in fraaie gebouwen. Maar het merendeel zijn ook vele ‘’onopvallende’’, kleine gemalen. In totaal zijn er in de gemeente Moerdijk wel 500 gemalen. 

Hoofdpost (regelsysteem gemalen)

Tegenwoordig kunnen de meeste gemalen op afstand bediend worden. Daarnaast worden ze door telemetrie bewaakt. Hierbij controleert een computer op een centrale post de werking van de gemalen. Dit voorkomt dat veel storingen onopgemerkt blijven of niet zichtbaar worden. Ook kan de computer adviezen geven over preventief onderhoud. De gemeente Moerdijk bewaakt en analyseert deze hoofdpost volledig in eigen beheer. 

Installaties en renovaties

Gemalen bevatten elektrische en mechanische installaties. Om deze installaties in topvorm te houden investeert gemeente Moerdijk periodiek in renovaties. Zo blijven de gemalen up-to-date. De elektrische installatie van een gemaal gaat ongeveer vijftien jaar mee. De mechanische installatie ongeveer dertig jaar. Na zo’n lange periode is het moeilijk om aan de juiste vervangende onderdelen te komen. Geheel vervangen en aanpassen naar een moderne installatie is dan een alternatief. Bij zo’n totale renovatie worden alle facetten van het gemaal onder de loep genomen. Zo nodig worden ze gerepareerd of vervangen. Omdat de grote gemalen in de jaren ‘80 omgebouwd zijn, worden deze nu dertig jaar later allemaal gerenoveerd. Om niet geconfronteerd te worden met zeer hoge piekkosten, is dit renovatieplan over meerdere jaren uitgesmeerd.

Duurzaamheid

In het renovatieproces staat duurzaamheid voorop. Dat betekent hergebruik van materialen en vermindering van het energieverbruik. De grootste energieverbruikers in een gemaal zijn de pompen. Met een aantal maatregelen, zoals energiezuinige motoren, kan ongeveer 10 tot 20 procent aan energie worden bespaard. Uiteindelijk zal 90 procent van de hoofdgemalen energiezuinige hoogrendementsmotoren hebben. Dit levert een forse kostenbesparing op. En bovendien een flinke verlaging in de uitstoot van CO2.

Ongemerkt

De omgeving merkt trouwens bijna niets van een gemaalrenovatie. De inzameling en het transport van afvalwater blijft steeds gewaarborgd. Bewoners moeten ongestoord hun toilet kunnen blijven doorspoelen. Er wordt dan een tijdelijke pompinstallatie geïnstalleerd. Die neemt de functie van het gemaal tijdens de renovatie over.

Wat moet ik doen bij een storing aan een gemaal?

Als u problemen heeft met het riool en er staat een gemaal bij u in de buurt kunt u het beste eerst gaan kijken of de rode lamp op de besturingskast brand. Dan is er een storing in het gemaal. Wij verzoeken u in dat geval de storing te melden bij de gemeente, zodat de storing kan worden verholpen. 

Ontbreekt de rode lamp op het gemaal en heeft u problemen met de afvoer van de riolering, neemt u dan ook eerst contact op met de gemeente voordat u zelf verder stappen onderneemt.

U kunt een melding online doorgeven als:

 • de rode lamp op een gemaal brandt
 • er een storing is in het gemaal waardoor het afvalwater niet meer wordt afgevoerd. 

De gemeente stelt direct een onderzoek in naar de oorzaak van de storing en verhelpt het probleem met het gemaal.

Wat moet ik doen als er dode vissen in het water drijven?

Soms ziet u vissen aan het wateroppervlak naar adem happen. Er zit dan weinig zuurstof in het water. Als het zuurstofgehalte erg laag wordt, kunnen de vissen sterven.

Ziet u meerdere vissen in het water naar zuurstof happen en/of dood in het water liggen? Neem dan contact op met de gemeente. Dode dieren moeten namelijk om gezondheidsredenen zo snel mogelijk verwijderd worden. Vissen in ademnood worden zoveel mogelijk door specialisten meegenomen. Als het mogelijk is worden ze ergens anders uitgezet.

Een laag zuurstofgehalte kan verschillende oorzaken hebben:

 • De baggerlaag verbruikt veel zuurstof
 • Het is een warme dag, waardoor de temperatuur van het water stijgt en het water minder zuurstof bevat. Dit komt vooral voor in wateren die minder diep zijn
 • Het heeft hard geregend en de riolering loost het water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer dan het oppervlaktewater en bevat minder zuurstof

De gemeente en het waterschap proberen zuurstofverminderde of -loze situaties uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt het oppervlaktewater doorgespoeld met vers water. Er worden buffersystemen/maatregelen in het riool aangebracht of toegepast zodat het riool zo min mogelijk tot overstort komt.

Waar kan ik informatie over grondwater vinden?

Alles over grondwater

Projecten en werkzaamheden

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd rondom 'water'. Hier vindt u een overzicht:

Educatie

Hieronder staat leuke en educatieve informatie over water. Zoals een leuk stripverhaal over de weg van het water nadat het door het toilet of het doucheputje is verdwenen. 

Klimaat en Klimaatbestendig

De gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar: bijvoorbeeld extreme hitte, droogte en vaker hardere regenbuien. De gemeente Moerdijk wil zich hierop voorbereiden om te zorgen dat we de overlast daarvan kunnen beperken.

Op www.moerdijk.nl/klimaat leest u alles wat er speelt op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en hoe we ons daar tegen weren. 

Kijk ook op Klimaatadaptatiebrabant.nl en de overzicht met voorbeelden om meer te weten te komen. 

Folders over water en riolering