Waterloket

Via het Waterloket blijft u op de hoogte van wat er speelt rondom water en riolering in onze gemeente. Wij zorgen voor de inzameling en het transport van afvalwater, regen en andere natte neerslag. Hiervoor beheren en onderhouden we een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen.

Vragen en suggesties

Heeft u vragen over water en riolering of suggesties voor het Waterloket? Stuur een e-mail.

Klachten en meldingen

Meld wateroverlast op straat zodat we zaken, waar nodig en mogelijk, snel kunnen oppakken en oplossen. U kunt uw melding online doorgeven. Gaat het om een spoedmelding? Bel ons dan op: 14 0168. 

Veelgestelde vragen

Op het Waterloket vindt u allerlei informatie over het water in de gemeente Moerdijk. De onderwerpen variëren:

 • hoe ontstaat wateroverlast in huis en op welke manier kan dit worden verholpen
 • welk waterbeleid voert Moerdijk
 • hoe werkt het grondwatersysteem
 • wat is het risico op overstroming
 • welke beschermingsmaatregelen zijn hiervoor getroffen.

Het doel van het Waterloket is om u op een toegankelijke manier van informatie te voorzien. Het waterloket staat dan ook open voor informatieve vragen. Er wordt continu gewerkt aan het Waterloket, om de inhoud aan te passen aan de wensen en behoeften. 

Heeft u wateroverlast in uw kelder of kruipruimte? Misschien komt er grondwater binnen via de muren of via de vloer. Of misschien lekt er een waterleiding.

Het is belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van een ondergrondse verblijfruimte, zoals een kelder of kruipruimte, om te voorkomen dat er grondwater (of regenwater) kan binnendringen.

Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes kan er water in komen te staan. Houd hiermee rekening bij het opslaan van spullen. Als een vochtige kruipruimte heel diep is, bijvoorbeeld een meter of meer, dan kunt u deze het beste aanvullen met een laag zand of schelpen. Ook ventileren is belangrijk. De huiseigenaar is ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de huisaansluiting naar het riool.

Wateroverlast in de kelder of kruipruimte kan ook ontstaan als u hier een aansluitpunt heeft dat lager ligt dan het straatniveau. En dat rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten (bijvoorbeeld een doucheputje, wc, gootsteen of schrobputje). Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan. Er kan dan water omhoog komen bij uw aansluitpunt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een pompje en/of een terugslagklep. Een loodgieter kan uw huisaansluitingen controleren en advies geven.

Over het algemeen bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Huiseigenaren met een kelder of kruipruimte onder hun huis, moeten er zelf voor zorgen dat deze ruimte droog blijft.

Tuin

Door een hoge grondwaterstand of hevige regenval kan water in de tuin blijven staan. Vaak liggen achtertuinen erg laag. Dit water kan ook ondergrondse ruimtes, zoals een kelder of souterrain binnendringen. Hiervoor is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk. Ophogen van de tuin, grondverbetering waardoor water beter kan wegstromen of aanleg van drainage zijn mogelijke oplossingen. Buiten de perceelgrens (in de openbare ruimte) is de gemeente verantwoordelijk.

Wateroverlast kunt u online doorgeven. Of door te bellen met 14 0168. Als er mensen in gevaar zijn of dreigen te komen door de wateroverlast, bel dan 112.

Na regenval kan er water op een openbare rijweg, fietspad of voetpad blijven staan. Dit komt meestal door slechte, verzakte bestrating of door slechte afwatering (bijvoorbeeld verstopte kolken).

Als het water pas na een tijdje wegstroomt, was er waarschijnlijk te veel regenwater. Dit is helaas niet altijd te voorkomen, want het rioolsysteem is niet berekend op heel hevige buien.

Blijft het water langer staan, dan is er waarschijnlijk een straatkolk verstopt. Wij vragen u om hiervan een melding te maken. U kunt dit  online doorgeven. De gemeente zal de verstopping dan zo snel mogelijk verhelpen.

U kunt merken dat het riool verstopt zit als er bijvoorbeeld water omhoog komt in bijvoorbeeld een toilet, doucheafvoer, gootsteenafvoer of schrobputje. Vooral laaggelegen ruimtes, zoals kelders en souterrains, hebben hier last van.

Deze inpandige problemen worden meestal veroorzaakt door een verstopping van de huisafvoer (rioolhuisaansluiting). U moet er dan zelf voor zorgen dat de verstopping wordt opgelost en de bijbehorende kosten betalen. U kunt een loodgieter bellen om de verstopping op te lossen. Woont u in een huurwoning? Dan moet uw verhuurder het probleem oplossen.

Let op: de rioolhuisaansluiting is de gehele leiding binnen de woning én buiten de woning. Buiten vanaf de gevel tot aan het punt waarop deze inprikt in het openbare hoofdriool van de gemeente Moerdijk. Een deel van de rioolhuisaansluiting ligt dus onder het openbare gebied!

Als het openbare hoofdriool verstopt zit, moet de gemeente de verstopping oplossen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente. Een verstopping in het openbare hoofdriool kunt u online doorgeven. Door het hoofdriool leeg te zuigen wordt het probleem meestal vrij snel verholpen en stopt de wateroverlast. Als het water niet verdwijnt, onderzoekt de gemeente of een storing aan een gemaal de oorzaak kan zijn. Het verhelpen van deze storing kan enige tijd in beslag nemen. Kijk op de pagina 'niet in het riool' voor wat u kunt doen om rioolverstopping te voorkomen.

Er hoeft trouwens geen sprake te zijn van een verstopping. Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan. Dan kan er ook water omhoog komen bij uw aansluitpunt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis. Een maatregel om dit tegen te gaan kan zijn het aanbrengen van een pompje en/of een terugslagklep. Een loodgieter kan uw huisaansluitingen controleren en advies geven.

Elke straatkolk heeft een afsluitklepje bij de ingang, zodat er geen open verbinding is tussen het riool en de straat. Als dit zogenaamde ‘stankklepje’ niet functioneert, kan het gebeuren dat u op straat een rioollucht ruikt.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het riool en de kolken. Via dit formulier kunt u een melding achterlaten over stankoverlast in de buitenruimte waarvan u vermoedt dat het uit het riool komt. Vaak is het goed bevestigen van het klepje of een ander klepje terugplaatsen voldoende om het probleem op te lossen.

De meeste schakelkasten bij een gemaal hebben een lichtsignaal dat kan branden. De gemeente bewaakt de gemalen op afstandDe meeste schakelkasten bij een gemaal hebben een lichtsignaal dat kan branden.

Als er een storing aan het gemaal is, dan gaat de rode lamp branden die op de schakelkast zit. Daarnaast zijn er sommige huishoudens in Moerdijk die te laag liggen voor een goede afvoer naar het hoofdriool. De huisaansluiting ligt dan lager dan het hoofdriool. Bij deze woningen wordt het afvalwater via een zogenaamde vacuümpomp in het hoofdriool gepompt. Eigenlijk is een vacuümpomp een klein rioolgemaaltje voor één of soms een paar woningen.

U kunt een melding online doorgeven als: 

 • de rode lamp op een gemaal brandt
 • er een storing is in de vacuümput waardoor het afvalwater niet meer wordt afgevoerd, maar overstort op de sloot

De gemeente stelt direct een onderzoek in naar de oorzaak van de storing en verhelpt het probleem met het gemaal.

Ook u kunt een steentje bijdragen aan het goed functioneren van het watersysteem en voorkomen van problemen:

 • Gooi afval in de prullenbak in plaats van op straat. Afval dat in water en straatputten terecht komt, verstopt riolering en duikers. Duikers zijn buizen in de grond die watergangen met elkaar verbinden. Bovendien kunnen vogels en vissen gewond en verstrikt raken. 
 • Voorkom verstoppingen van het riool. Spoel geen spullen door de wc of de gootsteen die daar niet thuishoren. Denk bijvoorbeeld aan:
  • schoonmaakdoekjesvochtig
  • toiletpapier
  • (frituur)vet
  • maandverband
  • tampons
  • condooms
  • medicijnen
  • kattenbakgrit
  • Kijk op de pagina niet in het riool voor meer informatie. 
 • Leg uw tuin niet vol met stenen. Gras en perken zorgen ervoor dat water in de grond kan zakken. Tegels en dergelijke verhinderen dit en zorgen voor een versnelde afvoer naar lagere plekken. Dit kan de straat zijn, de tuin van de buren, maar ook kelders en woonkamers!
 • Vang water van het dak op in een regenton. Dit water kunt u ook gebruiken voor het sproeien van de tuin. Ook uw ramen maakt u er streeploos mee schoon. Zorg er wel voor dat uw regenton niet helemaal gevuld is, anders loopt deze over bij een hevige bui. 
 • Gebruik minder drinkwater in huis:
  • maak gebruik van een spaarknop bij het doortrekken van de wc
  • zet douche en kraan minder hard aan (de hoofdkraan minder ver open zetten bespaart al veel water)
  • maak gebruik van kortere/zuinigere wasprogramma's op uw wasmachine.
 • Minder watergebruik leidt tot minder huishoudelijk afvalwater. Zo raakt het het riool minder snel vol als tegelijkertijd regenwater in het riool terecht komt. Bovendien bespaart u tientallen tot honderden euro's per jaar wanneer u uw waterverbruik vermindert.
 • Zorg voor een goed functionerende inpandige riolering en rioolhuisaansluiting, vooral in ondergrondse ruimtes zoals een kelder of een souterrain.
 • Zorg dat de vloeren, muren en doorvoeren van kabels en leidingen in uw kelder of souterrain waterdicht zijn.

Soms ziet u vissen aan het wateroppervlak naar adem happen. Er zit dan weinig zuurstof in het water. Als het zuurstofgehalte erg laag wordt, kunnen de vissen sterven.

Ziet u meerdere vissen in het water naar zuurstof happen en/of dood in het water liggen? Neem dan contact op met de gemeente. Dode dieren moeten namelijk om gezondheidsredenen zo snel mogelijk verwijderd worden. Vissen in ademnood worden zoveel mogelijk door specialisten meegenomen. Als het mogelijk is worden ze ergens anders uitgezet.

Een laag zuurstofgehalte kan verschillende oorzaken hebben:

 • De baggerlaag verbruikt veel zuurstof
 • Het is een warme dag, waardoor de temperatuur van het water stijgt en het water minder zuurstof bevat. Dit komt vooral voor in wateren die minder diep zijn
 • Het heeft hard geregend en de riolering loost het water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer dan het oppervlaktewater en bevat minder zuurstof

De gemeente en het waterschap proberen zuurstofverminderde of -loze situaties uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt het oppervlaktewater doorgespoeld met vers water. Er worden buffersystemen/maatregelen in het riool aangebracht of toegepast zodat het riool zo min mogelijk tot overstort komt.

Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer. Samen wordt gewerkt aan schoon en veilig water.

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen en is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren'. Dit beheer is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl

Provincie

De provincie Noord-Brabant zorgt dat we droge voeten houden, dat er voldoende schoon drinkwater is en natuurgebieden niet verdrogen. Economische en ecologische ontwikkelingen moeten hand in hand gaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Waterschap

De gemeente Moerdijk ligt in het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap draagt zorg voor een goede waterbeheersing in het gebied en is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit, zuiveringsbeheer, waterkeringenbeheer en vaarwegbeheer. De werkzaamheden die het waterschap uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op www.brabantsedelta.nl.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. De gemeente is hét eerste aanspreekpunt voor de burger bij grondwaterproblemen. De gemeente heeft ook een rol in het beheer van de kwaliteit van het grondwater.

Inwoners

Ook de inwoners van Moerdijk hebben verantwoordelijkheden in het waterbeheer. 

 1. Riolering
  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Als eigenaar van een woning of bouwwerk, bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. U kunt helpen verstoppingen in het riool te voorkomen: 'Wat mag er wel en niet door het riool gespoeld worden?'
 2. Grondwater
  Als eigenaar van een woning bent u zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast op eigen terrein.

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water waar wij van drinken, en dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden wordt in de gemeente Moerdijk geleverd door Brabant Water.