Kop Roode Vaart

Dit project heeft tot doel een goede stedenbouwkundige invulling te geven aan een verrommeld en verwaarloosd gebied gelegen aan de Roode Vaart. Het projectgebied beslaat het braakliggend gebied aan de Generaal Allenweg en een deel van het gebied aan de Huizersdijk. Beoogd wordt om ruimte te bieden aan een divers en hoogwaardig aanbod van wooneenheden (vrijstaand, tweekappers, patio, rij en appartementen).

Stand van zaken

In juli 2021 is voor het project Kop Roode Vaart een locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen Zeeman Vastgoed B.V. en de gemeente Moerdijk waarin afspraken zijn vastgelegd over de realisatie van woningbouw op de projectlocatie aan de Huizersdijk en Generaal Allenweg. Vervolgens is een bestemmingsplan opgesteld waarmee woningbouw in dit gebied mogelijk wordt gemaakt. De ontwikkeling van deze binnenstedelijke locatie past binnen de gemeentelijke wens voor extra woningbouw. Het uitgangspunt in het bestemmingsplan is dat de omliggende bedrijven niet beperkt mogen worden in hun bedrijfsvoering als gevolg van de ontwikkeling.


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 besloten om het ontwerp van het bestemmingsplan Kop Roode Vaart in procedure te brengen. In februari/maart 2022 heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Als gevolg van de ingediende reacties zijn een aantal wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan doorgevoerd.
Het ontwerp bestemmingsplan maakt de bouw van in totaal 80 woningen mogelijk, verdeeld over 45 appartementen, 14 rijwoningen, 12 twee-aan-een-gebouwde woningen en 9 vrijstaande woningen.
Van 15 juni 2022 tot en met 26 juli 2022 heeft het ontwerp van het bestemmingsplan “Kop Roode Vaart” (planidentificatie NL.IMRO.1709.ZBKopRV-BP30) ter inzage gelegen. Het plan is nog digitaal te bekijken op http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via de link onderaan op deze pagina. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaan beantwoord worden en eventueel vindt aanpassing van het bestemmingsplan plaats. Eind 2022 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.


Meer informatie over het project Kop Roode Vaart is te vinden op de website van Zeeman Vastgoed: https://woneninkoproodevaart.nl/ .

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Zeeman Vastgoed

Tel 0229 244 944
Mail
Website woneninkoproodevaart.nl/

Nieuwsberichten