Omgevingsvergunning voor monument of beschermd stadsgezicht Willemstad

Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? Of ligt uw pand in het beschermd stadsgezicht van Willemstad? U heeft in meerdere gevallen een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan de woning, gebouw of object. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud of aanpassing van delen van het pand die geen monumentale waarde hebben.

Aanvragen

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft;
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken);
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Procedure

Een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten wordt afhankelijk van de aard van de werkzaamheden voorbereid volgens de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Bij slopen van een belangrijk deel van het monument, een reconstructie of een functiewijziging is de uitgebreide procedure van toepassing bij minder ingrijpende veranderingen zoals het vernieuwen van kozijnen de reguliere procedure.

De reguliere procedure is dezelfde als die voor een gemeentelijk monument die verderop is beschreven. De uitgebreide procedure gaat als volgt:

 • Besluitvorming binnen 26 weken; maximaal zes weken verlenging beslistermijn bij ingewikkelde of omstreden onderwerpen;
 • Terinzagelegging ontwerpbesluit gedurende zes weken;
 • Geen fatale beslistermijn, dus geen vergunningverlening van rechtswege als de beslistermijn wordt overschreden;
 • Inwerkingtreding vergunning daags na afloop termijn voor indienen beroepschrift. Beroep schort werking vergunning niet op; opschorting alleen te bewerkstelligen via verzoek om voorlopige voorziening;
 • Rechtsbeschermingsmogelijkheden: zienswijze op de ontwerpvergunning; beroep bij de rechtbank; hoger beroep bij de Raad van State.

Een omgevingsvergunning voor gemeentelijke monumenten wordt voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Dit betekent:

 • Besluitvorming binnen 8 weken; maximaal zes weken verlenging beslistermijn bij ingewikkelde of omstreden onderwerpen;
 • Bij termijnoverschrijding volgt vergunningverlening van rechtswege;
 • Inwerkingtreding vergunning daags na afloop termijn voor indienen bezwaarschrift. Bezwaar schort werking vergunning niet op; opschorting alleen te bewerkstelligen via verzoek om voorlopige voorziening; bezwaar bij het college van burgemeester en wethouders; beroep bij de rechtbank; hoger beroep bij de Raad van State.

Meenemen

 • Het aanvraagformulier omgevingsvergunning;
 • Situatietekening schaal 1:1000;
 • Plattegrond schaal 1:100 van iedere bouwlaag met maatvoering en de bestemming van de ruimte;
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden schaal 1:100.

Voorwaarden

Gemeentelijk monument

De bescherming van gemeentelijke monumenten wordt geregeld in de gemeentelijke erfgoedverordening. Regulier onderhoud aan uw gemeentelijk monument kunt u in veel gevallen verrichten zonder de verplichting tot het aanvragen van een omgevingsvergunning. Denk aan het licht opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken, of het vervangen van wat dakpannen. Het verfsysteem, type glas en de dakpannen moeten wel gelijk zijn aan het bestaande werk. Wat exact onder het reguliere onderhoud wordt verstaan kunt u navragen bij de gemeente.

Voor werkzaamheden die verder gaan dan normaal onderhoud, is een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld bij het geheel verwijderen van oude verflagen en daarna schilderen in een afwijkend verfsysteem, of voor het geheel vervangen van voegwerk, stucwerk en houtwerk (bijvoorbeeld een heel raamkozijn). Neem bij twijfel contact op met uw gemeente of kijk op het Omgevingsloket

De redengevende omschrijving van uw monument bepaalt onder andere in welke mate en omvang uw monument beschermd is. Wellicht is niet ieder onderdeel van een gemeentelijk monument waardevol. Bij de behandeling van het verzoek om een omgevingsvergunning wordt bepaald wat precies van belang is en wat niet. Bij die afweging speelt ook het gebruik van het pand een rol. Bespreek daarom uw plannen in een vroeg stadium met uw gemeente. Vaak blijken monumentale waarden en nieuwe ontwikkelingen verrassend goed te combineren.

Rijksmonument

Rijksmonumenten zijn beschermd op grond van de Erfgoedwet. Voor normaal onderhoud, dus onderhoud waardoor het rijksmonument niet wijzigt, is geen omgevingsvergunning nodig. Denk aan het licht opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken, of het vervangen van wat dakpannen. Het verfsysteem, type glas en de dakpannen moeten wel gelijk zijn aan het bestaande werk.

Ook wijzigingen aan recente bouwdelen die de monumentale waarde van het pand niet raken, zijn vergunningvrij. Neem bij twijfel contact op met uw gemeente of kijk op het Omgevingsloket

Voor werkzaamheden die verder gaan dan normaal onderhoud, is een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij het geheel verwijderen van oude verflagen en daarna schilderen in een afwijkend verfsysteem. Ook voor het geheel vervangen van voegwerk, houtwerk (bijvoorbeeld een heel raamkozijn) en stucwerk is een vergunning vereist. Neem bij twijfel contact op met de gemeente.

Beschermd Stadsgezicht

De historische stadskern van Willemstad met haar talloze monumenten en de daarom liggende singels en schootsvelden vormen het beschermd stadsgezicht. Een beschermd stadsgezicht is een stedelijk gebied dat volgens het rijk van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele, dan wel wetenschappelijke cultuurhistorische waarde. Het rijk heeft deze stedelijke gebieden op grond van de Monumentenwet als zodanig aangewezen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld met als doel de historische kwaliteiten van deze gebieden in stand te houden. Het gaat dan onder andere om het behoud van de historisch gegroeide stratenplannen, de inrichting van de openbare ruimte en de binnengebieden, de karakteristieke gevelwanden, de beeldbepalende panden en het groen in de stad. Ook worden eisen gesteld met betrekking tot de goot- en nokhoogte van gebouwen en de toe te passen bouw- en bestratingsmaterialen. In een beschermd stadsgezicht gelden strengere eisen voor het slopen of bouwen dan daarbuiten. Voor het slopen van gebouwen is bijvoorbeeld een sloopvergunning vereist. Belangrijk om te weten is dat voor het plaatsen van zonnepanelen en of andere verduurzamingsmaatregelen bij de gevel of dakvlak aan voorzijde of aan de zijkant in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig is! Neem bij twijfel over uw verbouwplannen contact op met de gemeente.

Kosten

Aan dit product zijn kosten verbonden. Controleer dit bij uw gemeente.

Gerelateerde producten