Duidelijkheid over kosten Zevenbergse haven

Geplaatst: 1-2-2019

Om de Zevenbergse haven te realiseren, heeft de aannemerscombinatie €2,9 miljoen meer nodig. De oorzaak zit ’m voornamelijk in twee technische wijzigingen: de duikers aan beide uiteinden van de nieuwe haven worden niet geboord maar ingegraven en op een deel van de Zuidhaven is een aangepaste damwandconstructie nodig. Verder wordt budget gereserveerd voor projectkosten en risico’s.

Het principe-akkoord met de aannemerscombinatie is het resultaat van een langdurige en intensieve onderhandelingsperiode. Er is extra geld nodig om de haven te realiseren. Maar de lange onderhandelingstijd is niet voor niets geweest. Vlak voor de kerst kwamen de gemeente en de aannemerscombinatie tot overeenstemming, onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad en de samenwerkingspartners. De stand van zaken in 7 vragen.

 1. Hoeveel gaat het project nu extra kosten?

  In totaal is er een aanvullende bijdrage nodig van € 4,5 miljoen voor de bouw- en projectkosten. Van dat bedrag is € 2,9 miljoen bestemd voor de aannemerscombinatie, die hogere kosten maakt vanwege technische wijzigingen, zoals de aangepaste aanlegmethode van de duikers en de damwanden. Hierover zijn veel gesprekken gevoerd in de afgelopen maanden. We zijn tevreden met dit resultaat. Het is een lager bedrag dan de ruim 3 miljoen die de aannemer begin september 2018 presenteerde. De rest van het budget is nodig voor de projectkosten en voor het verleggen van kabels en leidingen. Projectkosten zijn noodzakelijke kosten die we maken voor het project, maar die we dus niet aan de aannemer betalen. 

 2. Wie gaat dat betalen?

  Verschillende overheden werken samen om de haven te realiseren: de gemeente Moerdijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland, waterschap Brabantse Delta en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze partijen hebben belang bij de heropening van de haven omdat het zoete water dat via Zevenbergen naar West-Brabant gaat stromen een belangrijke bijdrage levert aan een robuuste zoetwatervoorziening voor de regio. Het zorgt verder voor een goede “doorspoeling” van het Mark-Vlietsysteem, wat weer goed is voor de kwaliteit van het water.

  Nu is er een aanvullende bijdrage nodig. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst uit 2013 hebben de gemeente, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta afgesproken om gezamenlijk en naar verhouding ieder een intern voorstel voor te leggen aan raad, staten en bestuur voor een mogelijk aandeel in de aanvullende bijdrage die benodigd is om het project te realiseren. De voorstellen voor besluitvorming over de bijdragen zijn in voorbereiding. Ze worden in februari openbaar. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een aanvullende bijdrage.

 3. Stel dat er een tegenvaller komt, wat dan? 

  Daarvoor maakt de gemeente met de samenwerkingspartners een “risicopot” van € 5,5 miljoen die we samen met de aannemerscombinatie gaan beheren. Die pot dekt alle voorziene en onvoorziene risico’s (behalve extremiteiten zoals een terreuraanslag). Daar bovenop reserveren we een aanvullend risicobudget van € 1,25 miljoen voor risico’s die buiten het gezamenlijk beheerde budget vallen.
  De aannemerscombinatie en de gemeente vormen samen een alliantie waarin ze intensief samenwerken bij de beheersing van de risico’s en het gezamenlijke budget. Wordt het budget van € 5,5 miljoen overschreden, dan betaalt de aannemerscombinatie ook 50% van de kosten van die overschrijding. Blijven de kosten binnen het budget, dan wordt het resterende budget 50-50 onder partijen verdeeld. Dit is een financiële prikkel voor de aannemerscombinatie om de risico’s zo effectief mogelijk te beheersen.

 4. Is overwogen om de haven niet te heropenen, maar alsnog te gaan voor de “groene loper”, dus een park met duikers eronderdoor?

  De “groene loper” heeft geen voordelen boven het heropenen van de haven. Het brengt forse kosten met zich mee, zoals ontbinding van het contract met de aannemerscombinatie, een nieuw ontwerp, nieuwe voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden en een aanzienlijke vertraging van de aanleg van de waterverbinding. Kortom: dit is geen reëel alternatief.

 5. Als de straat toch open moet, kan de haven dan niet meteen worden doorgetrokken?

  Helaas. Het doortrekken van de haven is van een heel ander kaliber dan het aanleggen van duikers, zowel ruimtelijk, technisch als financieel. Een grove schatting is dat dit €20 miljoen meer zou kosten. Die kosten zouden geheel voor rekening van de gemeente komen.

 6. Gaat het werk nu dan daadwerkelijk van start?

  Het principe-akkoord is overeengekomen onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad en alle samenwerkingspartners. Alle partijen, waaronder ook de gemeente, leggen de komende maand het voorstel ter besluitvorming voor aan de raad, staten en algemeen bestuur. Als alle partijen instemmen met het voorstel, volgt er een definitief akkoord en kan het werk van start. 

 7. Wanneer is de haven klaar?

  Met de bouwcombinatie is afgesproken dat ze ernaar streven het werk op 1 oktober 2020 op te leveren, met als uiterste datum 31 december 2020. De aannemerscombinatie werkt op dit moment aan een nadere uitwerking van deze planning. 

Op de hoogte blijven?

Nieuws en achtergronden over het project vindt u op www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl en de Facebookpagina van het project.Voor informatie over de werkzaamheden kunt u de BouwApp installeren op uw smartphone of tablet (zoek in de App- of Playstore op ‘de bouwapp’). Woont of onderneemt u in het centrumgebied? Dan krijgt u een brief als er bij u in buurt gewerkt wordt.