College

College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert  landelijke regelingen uit. Bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand en de Wet Milieubeheer. Het College van B en W is als eerste verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Het college zorgt ook het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie.  

Wettelijke bevoegdheden

Het college heeft wettelijke bevoegdheden. Dat zijn voorbeeld het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. Ze liggen vast in de wet. In het college heeft iedere wethouder een eigen taakgebied of portefeuille. Over gebruik van bevoegdheden besluiten ze samen en de meeste stemmen gelden.  

Verantwoording

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid. De raad kan het college ter verantwoording roepen. Als de gemeenteraad het niet eens is met een collegebesluit, kan zij dit niet terugdraaien. Wel kan de raad aandringen op een ander besluit. In het uiterste geval stuurt de raad één of meerdere wethouders naar huis.

De burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het College van B en W. De benoeming van de burgemeester is steeds voor 6 jaar. Meestal gebeurt een herbenoeming automatisch, na advies van de gemeenteraad. Alleen de Kroon (de Koning en de ministers) kan de burgemeester ontslaan. De burgemeester heeft eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. In Moerdijk houdt de burgemeester zich ook bezig met personeel en organisatie. De burgemeester heeft de zorg voor op tijd voorbereiden van beleid en goed samenwerken met andere overheden. De burgemeester voert besluiten uit van gemeenteraad en college. Als hij een besluit in strijd vindt met de wet of het algemeen belang kan hij vernietiging vragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De wethouder

De raad benoemt de wethouders. Als een raadslid wethouder wordt, verliest deze het raadslidmaatschap. Een andere vertegenwoordiger van de partij is dan raadslid. De raad kan ook iemand van buiten tot wethouder benoemen. De nieuwe wethouder moet dan binnen een jaar in Moerdijk komen wonen. Dit heet de ingezetenschapsverplichting. In bijzondere gevallen is ontheffing mogelijk, telkens voor een jaar. 

Portefeuilles

Elke wethouder heeft een eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, sociale zaken, financiën, volksgezondheid, sport en cultuur. Het aantal raadsleden en wethouders hangt af van het aantal inwoners. Moerdijk heeft vier wethouders. Om de vier jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, kan dat veranderen. De politieke partijen in het college maken afspraken over het aantal wethouders en de portefeuilles. 

Dagtaak

Wethouder zijn is in Moerdijk een fulltime baan. De wethouder krijgt salaris, afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tussen raad en wethouder geldt de vertrouwensregel, net als tussen Tweede Kamer en minister. Verliest de wethouder het vertrouwen, dan moet hij aftreden

Samenstelling

Voorzitter

Lid

Gemeentesecretaris