College

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B & W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.
Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Milieubeheer. Als dagelijks bestuur is het college van B en W als eerste verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Het college voert ook het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie.

De onderhandelingen na de verkiezingen heeft een raadsagenda opgeleverd. De raadsagenda is op 15 april unaniem door de gemeenteraad onderschreven. In aanvulling op de raadsagenda hebben de coalitiepartijen een coalitieverklaring vastgesteld. Deze coalitieverklaring geeft de accenten die door de coalitiepartners zijn gegeven aan de raadsagenda. Tezamen met de strategische visie vormen de raadsagenda en de coalitieverklaring de basis voor het college in de raadperiode 2010 - 2014

Wettelijke bevoegdheden

Het college heeft een aantal wettelijke bevoegdheden. Een voorbeeld daarvan is het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. Dat is in de wet vastgelegd. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied of portefeuille, maar over het gebruiken van bepaalde bevoegdheden moet door het college als geheel besloten worden. B en W beslissen bij meerderheid van stemmen.

Verantwoording

Het college moet over het gevoerde beleid verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. De raad kan het college ter verantwoording roepen. Als de gemeenteraad het niet eens is met een collegebesluit, kan de raad dit besluit echter niet terugdraaien. Wel kan de raad er bij het college op aandringen een ander besluit te nemen; in het uiterste geval kunnen één of meerdere wethouders naar huis worden gestuurd.

De burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B & W. De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar. Na advisering door de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon, de Koning en de ministers, kan de burgemeester ontslaan, de gemeenteraad niet.
De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. In Moerdijk houdt de burgemeester zich onder anderen ook bezig met burgerparticipatie en communicatie. De burgemeester heeft daarnaast een (in wettelijke termen) 'zorgplicht' ten aanzien van bijvoorbeeld de tijdige voorbereiding van beleid en de goede samenwerking met andere overheden. Hij moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij die in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo'n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De wethouder

De raad benoemt de wethouders. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd, verliest hij zijn raadslidmaatschap. Een andere vertegenwoordiger van zijn partij volgt hem dan op als raadslid. Ook is het mogelijk dat de raad iemand van buiten de eigen kring of zelfs van buiten de eigen gemeente tot wethouder benoemt. Wel geldt in dat laatste geval de eis dat de wethouder uiterlijk binnen een jaar na benoeming binnen de gemeentegrenzen van Moerdijk komt wonen. Dit wordt de ingezetenschapsverplichting genoemd. In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad ontheffing van een ingezetenschapsverplichting aan een wethouder verlenen, telkens voor een jaar.

Portefeuilles

Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, sociale zaken, financiën, volksgezondheid, sport en cultuur. Net als het aantal raadsleden is het aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners. Moerdijk telt vier wethouders. Maar dat kan om de vier jaar (na de gemeenteraadsverkiezingen) variëren. De politieke partijen die het college vormen, maken afspraken over het aantal wethouders en de specifieke inhoud van de portefeuilles.

Dagtaak

Het wethouderschap is in Moerdijk een fulltime baan. De wethouder krijgt, afhankelijk van de grootte van de gemeente, een salaris. Tussen raad en wethouder geldt, net als tussen Tweede Kamer en minister, de vertrouwensregel. Verliest de wethouder het vertrouwen, dan moet hij aftreden

Samenstelling

Voorzitter

Lid

Gemeentesecretaris