Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn een geweigerde omgevingsvergunning, de afwijzing van uw aanvraag voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of een aan uw buurman verleende omgevingsvergunning.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. In het besluit van de gemeente wordt aangegeven of u tegen het besluit bezwaar kunt maken en wat daarvoor de procedure is. Een bezwaarschrift moet bij de gemeente worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. De datum van bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden.

Bezwaarschrift indienen

Bezwaar indienen (als inwoner)

Bezwaar indienen (als ondernemer)

Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

Postadres: Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen
E-mail: U kunt geen bezwaarschrift indienen via e-mail.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin wordt het verdere verloop van de procedure uitgelegd. De gemeente Moerdijk heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie aangesteld die de gemeente adviseert over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. U krijgt de mogelijkheid om tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie uw bezwaren toe te lichten. Ook eventuele belanghebbenden worden voor deze hoorzitting uitgenodigd. Binnen maximaal 12 weken na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken, ontvangt u een beslissing op uw bezwaarschrift. In deze beslissing dient de gemeente rekening te houden met het advies van de bezwaarschriftencommissie. Mocht het door bijzondere omstandigheden niet lukken om binnen 12 weken een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit niet dat dit besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op uw bezwaarschrift is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Bijvoorbeeld omdat een bouwvergunning waartegen u bezwaar maakt gewoon wordt uitgevoerd of dat een bepaalde maatregel waarom u heeft gevraagd, niet wordt getroffen. In dergelijke gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit moet u doen tegelijkertijd met uw bezwaarschrift. De voorzieningenrechter kan dan bijvoorbeeld besluiten dat er voorlopig niet gebouwd mag worden. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd.

Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt dan een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente zijn geen kosten verbonden.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening en voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank, bent u rechtbankkosten (griffierechten) verschuldigd.

Wanneer u een advocaat heeft ingeschakeld of een andere vorm van rechtsbijstand, dan bent u hiervoor kosten verschuldigd.