Portefeuilleverdeling College

Elk collegelid heeft een eigen portefeuille (werkgebieden).

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Juridische zaken
 • Personeel en Organisatie
 • (Regionale) samenwerking (rol in de regio)
 • Integriteitsbeleid

Vervanging portefeuille: wethouder Schoneveld

Wethouder Eef Schoneveld (1e loco-burgemeester)

 • Zorg
  • Volksgezondheid
  • Wmo-beleid
  • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Vrijwilligersbeleid
  • Jeugd
 • Onderwijs
  • Lokaal / regionaal educatieve agenda
  • Leerplicht / Voortijdig Schoolverlaten
  • Leerlingenvervoer
  • Passend onderwijs in primair en voortgezet onderwijs
 • Welzijn
  • Cultuur
  • Sport
  • Subsidiebeleid
 • Beheer en contracten accommodaties en vastgoed
  • Gemeentehuis
  • Brandweerkazernes
  • Sportvoorzieningeno Buurtcentra
  • Zwembaden
  • Cultureel erfgoed
  • Schoolaccommodaties

Vervanging portefeuille: wethouder Dingemans

Wethouder Désirée Brummans (2e loco-burgemeester)

 • Ruimtelijke Ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningverlening
  • Structuurvisie
  • Grondbeleid en strategische verwerving inclusief snippergroen/-grond
 • Onderhoud accommodaties en vastgoed
  • Gemeentehuis
  • Brandweerkazernes
  • Sportvoorzieningen
  • Buurtcentra
  • Zwembaden
  • Cultureel erfgoed
  • Schoolaccommodaties
 • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Welstand
 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheidsbeleid (inclusief verduurzaming gemeentelijke accommodaties)
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie en hittestress
  • Biodiversiteit (inclusief ecologische verbindingszones)
  • Milieubeleid en Milieuvergunningen

Vervanging portefeuille: wethouder van Dorst

Wethouder Jack van Dorst (3e loco-burgemeester)

 • Middelen
  • Budgetcyclus
  • Gemeentelijke belastingen
  • Financieel beleid
 • Communicatie
 • Dierenwelzijn
 • (Inwoners) participatie
  • Invulling rol faciliterende overheid / overheidsparticipatie
  • Coördinatie gebiedsplannen
 • Dienstverlening en informatisering
  • KCC
  • ICT
 • Afval- en grondstoffeninzameling
 • Beleid en beheer openbare ruimte
  • Beheer en onderhoud openbare ruimte (wegen, openbare verlichting en groen)
  • Water en riolering
  • Kabels en leidingen
  • Onderhoud speeltoestellen en speeltuinen
  • Speelruimtebeleid en speelplannen

Vervanging portefeuille: wethouder Schoneveld

Wethouder Danny Dingemans (4e loco-burgemeester)

 • Economische aangelegenheden
  • Economisch beleid (inclusief aandeelhouderschap REWIN)
  • Lokale bedrijventerreinen
  • Zeehaven
  • Toerisme en recreatie
  • Forten en restauratie Mauritshuis
  • Begraafplaatsen
 • Werk en Inkomen
  • Werkgelegenheid
  • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
  • Gemeentelijk minimabeleid
  • Inkomensvoorziening
  • Re-integratie
  • Arbeidsmigranten
  • Inburgering
 • Onderwijs (aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)
  • Onderwijs aan volwassenen
  • Laaggeletterdheid
  • Techniekonderwijs
 • Mobiliteit
  • Bereikbaarheid (OV)
  • Verkeersveiligheid

Vervanging portefeuille: wethouder Brummans