Portefeuilleverdeling College

Elk collegelid heeft een eigen portefeuille (werkgebieden).

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • (Regionale) samenwerking
 • Integriteitsbeleid
 • Democratische vernieuwing
 • Personeel en Organisatie
 • Juridische zaken
 • Beheer en contracten accommodaties en vastgoed
  • Brandweerkazernes

Vervanging portefeuille: Danny Dingemans

Danny Dingemans, 1e loco

 • Economische aangelegenheden
  • Economisch beleid
  • Vitale centra
  • Lokale bedrijventerreinen
  • Economische aangelegenheden Zeehaven / Port of Moerdijk
  • Toerisme, recreatie, forten
  • Evenementenvergunningen
  • Forten, Zuidwaterlinie en Waterpoort
  • Weekmarkten
 • Mobiliteit
  • Bereikbaarheid (waaronder HOV)
  • Verkeersveiligheid
 • Onderwijs (aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) Techniekonderwijs
 • Ruimtelijke Ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningverlening
  • Structuurvisie; omgevingsvisie; Omgevingswet
  • Grondbeleid en strategische verwerving (inclusief snippergroen/-grond)
  • Ontwikkeling gemeentelijk ontwikkelbedrijf
 • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Welstandsbeleid
  • Huisvesting arbeidsmigranten, flexwonen
 • Middelen
  • Budgetcyclus
  • Gemeentelijke belastingen
  • Financieel beleid
 • Beheer en contracten accommodaties en vastgoed
  • Cultureel erfgoed

Vervanging portefeuille: Aart-Jan Moerkerke

Pauline Joosten, 2e loco

 • Zorg Volksgezondheid
  • Wmo-beleid
  • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Vrijwilligersbeleid
  • Jeugd
 • Onderwijs
  • Lokaal /regionaal educatieve agenda
  • Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten
  • Leerlingenvervoer
  • Passend onderwijs in primair en voortgezet onderwijs
 • (Inwoners) participatie
  • Participatie
  • Gebiedsgericht werken
 • Afval en grondstoffen Inzameling en verwerking
 • Dierenwelzijn (Zwerf)dierenopvang, herplaatsing, dierenambulance, overig
 • Beheer en contracten accommodaties en vastgoed
  • Schoolaccommodaties

Vervanging portefeuille: Bennie Blom

Bennie Blom, 3e loco

 • Welzijn
  • Cultuur
  • Sport
  • Subsidiebeleid
 • Werk en Inkomen
  • Werkgelegenheid
  • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
  • Gemeentelijk minimabeleid
  • Inkomensvoorziening
  • Re-integratie
  • Arbeidsmigranten
  • Inburgering
 • Onderwijs aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt  
  • Onderwijs aan volwassenen
  • Laaggeletterdheid
 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheidsbeleid (inclusief verduurzaming gemeentelijke accommodaties)
  • Klimaatadaptatie en hittestress
  • Biodiversiteit (inclusief ecologische verbindingszones)
  • Milieubeleid en Milieuvergunninge
 • Communicatie
 • Dienstverlening en informatisering
  • KCC
  • ICT
 • Beleid en beheer openbare ruimte
  • Wegen, groen, openbare verlichting c.a.
  • Water en riolering
  • Kabels en leidingen
  • Onderhoud speeltoestellen en speeltuinen
  • Speelruimtebeleid en speelplannen
  • Begraafplaatsen
 • Beheer en contracten accommodaties en vastgoed
  • Gemeentehuis
  • Sportvoorzieningen / Buurtcentra
  • Zwembaden

Vervanging portefeuille: Pauline Joosten