Portefeuilleverdeling College

Burgemeester J.P.M. Klijs

Portefeuille Openbare orde en Veiligheid

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Juridische zaken
 • (Regionale) samenwerking (rol in de regio)
 • Integriteitsbeleid

Vervanging portefeuille: wethouder J.J. Kamp

Wethouder J.J. Kamp (1e loco burgemeester):

Portefeuille Planet

 • Ruimtelijke Ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningverlening
  • Structuurvisie
 • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Welstand
 • Duurzaamheid
  • Milieubeleid/duurzaamheidsbeleid
  • Afvalverwijdering en –verwerking
  • Milieuvergunningen
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
  • Grondbeleid en strategische verwerving
  • Water
  • Accommodatiebeleid
  • Onderhoud openbare ruimte
  • Speelruimtebeleid

Vervanging portefeuille: Wethouder E. Schoneveld

Projecten:
Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen (toren), Herontwikkeling Oliemolenstraat (Bult van Pars), Frisostraat / Plein 1940, Waterfront Moerdijk, Oevers Roode Vaart, Vuurvlinder, Moerdijk MeerMogelijkHerontwikkeling centrum Standdaarbuiten, Bosselaar ZuidRodeborg - Evenemententerrein Klundert, Herontwikkeling Stationstraat Zevenbergen, Herontwikkeling Achterstraat Willemstad, Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek, Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen, Herinrichting bedrijventerrein Klundert, Kloosterblokje IV Willemstad, Moye Keene Klundert, Herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14Windpark Oud Dintel, Integrale ontwikkeling Helwijk, Integrale ontwikkeling Helwijk, deellocatie van der LindenHerstructurering Langenoordstraat / Lage Wipstraat, Sporenbergstraat, Watertoren Zevenbergen, Duurzame ontwikkeling Spiepolder, Ontwikkeling Fijnaart West, Uitwerking visie Zevenbergen Noord, Revitalisering centrum Zevenbergen

Wethouder  E. Schoneveld (2e loco burgemeester):

Portefeuille People

 • Decentralisaties WMO en Jeugdzorg
 • Zorg
  • Volksgezondheid
  • Wmo-beleid
  • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Vrijwilligersbeleid
  • Inburgering
 • Welzijn
  • Cultuur
  • Sport
  • Subsidiebeleid
 • Jeugdzaken
  • Preventief jeugdbeleid
  • Voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang)
  • Jeugdparticipatie

Vervanging portefeuille: wethouder drs. T.H.R. Zwiers

Projecten:
Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk, Realisatie aanleunwoningen De Westhoek ZevenbergenMFC Moerdijk, Herstructurering rusthuis De Westhoek.

Wethouder drs. T.H.R. Zwiers (3e loco burgemeester):

Portefeuille Profit

 • Coördinatie overleg onderwijs – ondernemers – overheid (3 O’s)
 • Economische aangelegenheden
  • Economisch beleid
  • Lokale bedrijventerreinen
  • Programma Haven
  • Toerisme en recreatie
  • Forten
  • Begraafplaatsen
 • Werk en Inkomen
  • Werkgelegenheid
  • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
  • Gemeentelijk minimabeleid
  • Inkomensvoorziening
  • Re-integratie
  • Volwasseneducatie
  • Arbeidsmigranten
 • Mobiliteit
  • Bereikbaarheid (OV)
  • Verkeersveiligheid
 • Onderwijs
  • Lokaal / regionaal educatieve agenda
  • Leerplicht / VSV
  • Leerlingenvervoer
  • Onderwijshuisvesting (gymvervoer)
  • Volwassenenonderwijs
  • Raad van Toezicht stg. Openbaar basisonderwijs West-Brabant
  • Passend onderwijs, primair en voortgezet onderwijs

Vervanging portefeuille: wethouder J.J. Kamp

Projecten:
Revitalisering centrum ZevenbergenHavenfront Willemstad, Golfbaan, Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart, Herhuisvesting Neerhof, Nieuwe begraafplaats Klundertseweg, Uitbreiding begraafplaats Klundert, Uitbreiding Markland College, Noordelijke randweg Zevenbergen, Stationsgebied Lage Zwaluwe, Havenstrategie Moerdijk 2030, Centrumplan Klundert, Lokale bedrijventerreinen Moerdijk,
Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk, Inrichting groenstrook Klundert.

Wethouder C.J.A. van Dorst (4e loco burgemeester):

Portefeuille Financiën en dienstverlening

 • Middelen
  • Budgetcyclus
  • Gemeentelijke belastingen
  • Financieel beleid
 • Communicatie
 • Personeel en Organisatie
 • Burgerparticipatie
  • Invulling rol faciliterende overheid / overheidsparticipatie
  • Coördinatie gebiedsplannen
 • (Digitale) Dienstverlening
  • KCC
  • ICT

Vervanging portefeuille: wethouder E. Schoneveld

Projecten:
Gebiedsplannen