Portefeuilleverdeling College

Elk collegelid heeft een eigen portefeuille (werkgebieden).

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • (Regionale) samenwerking
 • Integriteitsbeleid
 • Democratische vernieuwing
 • Personeel en Organisatie
 • Juridische zaken

Vervanging portefeuille: loco's

Danny Dingemans, 1e loco

Economische aangelegenheden

 • Economisch beleid
 • Vitale centra
 • Lokale bedrijventerreinen
 • Economische aangelegenheden Zeehaven / Port of Moerdijk
 • Toerisme, recreatie, forten
 • Evenementenvergunningen
 • Forten, Zuidwaterlinie en Waterpoort
 • Weekmarkten

Mobiliteit

 • Bereikbaarheid (waaronder HOV)
 • Verkeersveiligheid

Onderwijs (aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) Techniekonderwijs

-

Ruimtelijke Ordening

 • Bestemmingsplannen
 • Vergunningverlening
 • Structuurvisie; omgevingsvisie; Omgevingswet
 • Grondbeleid en strategische verwerving (inclusief snippergroen/-grond)
 • Ontwikkeling gemeentelijk ontwikkelbedrijf

Wonen

 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Welstandsbeleid
 • Huisvesting arbeidsmigranten, flexwonen

Pauline Joosten, 2e loco

Zorg Volksgezondheid

 • Wmo-beleid
 • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Jeugd

Onderwijs

 • Lokaal /regionaal educatieve agenda
 • Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten
 • Leerlingenvervoer
 • Passend onderwijs in primair en voortgezet onderwijs

(Inwoners) participatie

 • Participatie
 • Gebiedsgericht werken

Vervanging portefeuille: wethouder Bennie Blom

Bennie Blom, 3e loco

Welzijn

 • Cultuur
 • Sport
 • Subsidiebeleid

Werk en Inkomen

 • Werkgelegenheid
 • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
 • Gemeentelijk minimabeleid
 • Inkomensvoorziening
 • Re-integratie
 • Arbeidsmigranten
 • Inburgering

Onderwijs aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)  

 • Onderwijs aan volwassenen
 • Laaggeletterdheid

Duurzaamheid

 • Duurzaamheidsbeleid (inclusief verduurzaming gemeentelijke accommodaties)

 • Klimaatadaptatie en hittestress

 • Biodiversiteit (inclusief ecologische verbindingszones)

 • Milieubeleid en Milieuvergunningen

Communicatie

-

Dienstverlening en informatisering

 • KCC
 • ICT

Vervanging portefeuille: wethouder Pauline Joosten