Portefeuilleverdeling College

Burgemeester J.P.M. Klijs

Portefeuille Openbare orde en Veiligheid

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Juridische zaken
 • (Regionale) samenwerking (rol in de regio)
 • Integriteitsbeleid

Vervanging portefeuille: wethouder J.J. Kamp

Wethouder J.J. Kamp (1e loco burgemeester):

Portefeuille Planet

 • Ruimtelijke Ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningverlening
  • Structuurvisie
 • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Welstand
 • Duurzaamheid
  • Milieubeleid/duurzaamheidsbeleid
  • Afvalverwijdering en –verwerking
  • Milieuvergunningen
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
  • Grondbeleid en strategische verwerving
  • Water
  • Accommodatiebeleid
  • Onderhoud openbare ruimte
  • Speelruimtebeleid

Vervanging portefeuille: Wethouder E. Schoneveld

Projecten:
Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen (toren), Frisostraat / Plein 1940, Waterfront Moerdijk, Oevers Roode Vaart, Vuurvlinder, Moerdijk MeerMogelijkBosselaar ZuidRodeborg - Evenemententerrein Klundert, Herontwikkeling Achterstraat Willemstad, Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek, Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen, Herinrichting bedrijventerrein Klundert, Kloosterblokje IV Willemstad, Moye Keene KlundertWindpark Oud Dintel, Integrale ontwikkeling Helwijk, deellocatie van der Linden, Sporenbergstraat, Duurzame ontwikkeling Spiepolder, Ontwikkeling Fijnaart West, Uitwerking visie Zevenbergen Noord, Revitalisering centrum Zevenbergen

Wethouder  E. Schoneveld (2e loco burgemeester):

Portefeuille People

 • Decentralisaties WMO en Jeugdzorg
 • Zorg
  • Volksgezondheid
  • Wmo-beleid
  • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Vrijwilligersbeleid
  • Inburgering
 • Welzijn
  • Cultuur
  • Sport
  • Subsidiebeleid
 • Jeugdzaken
  • Preventief jeugdbeleid
  • Voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang)
  • Jeugdparticipatie

Vervanging portefeuille: wethouder drs. T.H.R. Zwiers

Projecten:
Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk, Realisatie aanleunwoningen De Westhoek ZevenbergenMFC Moerdijk.

Wethouder drs. T.H.R. Zwiers (3e loco burgemeester):

Portefeuille Profit

 • Coördinatie overleg onderwijs – ondernemers – overheid (3 O’s)
 • Economische aangelegenheden
  • Economisch beleid
  • Lokale bedrijventerreinen
  • Programma Haven
  • Toerisme en recreatie
  • Forten
  • Begraafplaatsen
 • Werk en Inkomen
  • Werkgelegenheid
  • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
  • Gemeentelijk minimabeleid
  • Inkomensvoorziening
  • Re-integratie
  • Volwasseneducatie
  • Arbeidsmigranten
 • Mobiliteit
  • Bereikbaarheid (OV)
  • Verkeersveiligheid
 • Onderwijs
  • Lokaal / regionaal educatieve agenda
  • Leerplicht / VSV
  • Leerlingenvervoer
  • Onderwijshuisvesting (gymvervoer)
  • Volwassenenonderwijs
  • Raad van Toezicht stg. Openbaar basisonderwijs West-Brabant
  • Passend onderwijs, primair en voortgezet onderwijs

Vervanging portefeuille: wethouder J.J. Kamp

Projecten:
Revitalisering centrum ZevenbergenHavenfront Willemstad, Golfbaan, Nieuwe begraafplaats Klundertseweg, Uitbreiding begraafplaats KlundertStationsgebied Lage Zwaluwe, Havenstrategie Moerdijk 2030, Centrumplan Klundert, Lokale bedrijventerreinen Moerdijk,
Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk, Inrichting groenstrook Klundert.

Wethouder C.J.A. van Dorst (4e loco burgemeester):

Portefeuille Financiën en dienstverlening

 • Middelen
  • Budgetcyclus
  • Gemeentelijke belastingen
  • Financieel beleid
 • Communicatie
 • Personeel en Organisatie
 • Burgerparticipatie
  • Invulling rol faciliterende overheid / overheidsparticipatie
  • Coördinatie gebiedsplannen
 • (Digitale) Dienstverlening
  • KCC
  • ICT

Vervanging portefeuille: wethouder E. Schoneveld

Projecten:
Gebiedsplannen