Monumenten en cultuurhistorie

Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Moerdijk is een veelzijdige gemeente met polders, lieflijke dorpen en stadjes vol historie. Een groot deel van die historie blijft leven en is zichtbaar in monumenten. Met de ‘forten aan het open water’ maakt de gemeente deel uit van de Zuidwaterlinie - Stelling van Willemstad. Wilt u meer weten over de (ontstaans-) geschiedenis van de gemeente Moerdijk, kijk dan in de Canon van Moerdijk. Wat u nu kunt beleven of bezichtigen is te zien op de website van de Visit Moerdijk.

In de gemeente Moerdijk zijn verschillende gebieden en objecten beschermd. Deze staan vermeld in het Erfgoedregister. Bekijk ook de Erfgoedverordening van gemeente Moerdijk op Overheid.nl.

Informatie

Wilt u werkzaamheden gaan uitvoeren aan een rijksmonument  of een gemeentelijk monument of in of rond de Vesting Willemstad, kijk dan op onze pagina over Monumenten of neem voor meer informatie contact op met Annemiek van der Made (telefoonnummer: 14 0168) van team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Moerdijk. U kunt ook langskomen op het gemeentehuis. U kunt van tevoren een afspraak maken. Zij is contactpersoon van de gemeentelijke monumentencommissie.

Belangrijke en actuele informatie is te lezen op de website Monumenten.

Rijksmonumenten

Door het Rijk zijn enkele Rijksmonumenten aangewezen. Deze kunt u bekijken in het Rijksmonumentenregister.

Meer informatie over een omgevingsvergunning voor monument of beschermd stadsgezicht Willemstad vindt u op de pagina omgevingsvergunning voor monument of beschermd stadsgezicht Willemstad

Gemeentelijke monumenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft verschillende objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Lees verder over de gemeentelijke monumenten.

Meer informatie over een omgevingsvergunning voor monument of beschermd stadsgezicht Willemstad vindt u op de pagina omgevingsvergunning voor monument of beschermd stadsgezicht Willemstad

Beschermd stadsgezicht

Daarnaast heeft het Rijk de vesting van en het gebied rondom Willemstad aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de documenten onder aan deze pagina is een kaart te zien.

Cultureel- en erfgoednota

Archeologie

Heb je altijd al alles willen weten over de rijke archeologische geschiedenis van Moerdijk? Lees de publieksbrochure die hoort bij de nieuwe archeologische beleidskaart.

Op een archeologische waardenkaart zijn alle archeologische vindplaatsen vastgelegd. Maar ook waar kans is op het aantreffen van ‘nieuwe’ archeologische resten.

De nieuwe Moerdijkse archeologische beleidskaart moet opgenomen worden in het Omgevingsplan. Dit geeft aan in welke gevallen er een archeologische onderzoeksplicht ontstaat. Op dit moment gelden de archeologische dubbelbestemmingen uit de bestemmingsplannen en in sommige gevallen kan geanticipeerd worden op de nieuwe archeologiekaart. In de tussentijd kunnen we dit alleen raadplegen via ons intern systeem. Voor informatie over de nieuwe beleidskaart neem contact op met Annemiek vd Made of stuur mail naar info@moerdijk.nl

Er is veel gevonden in de gemeente Moerdijk. In de publieksbrochure nemen we je mee langs de archeologische vindplaatsen in onze gemeente. Bijvoorbeeld in de oude stadskernen, en Zevenbergen (kasteeltuinen) of Het Mannetje van Willemstad dat gevonden is in het Hollandsch Diep nabij de Volkeraksluizen.

Zonnepanelen

Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen. In veel gevallen kan dat zonder vergunning. Maar voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten of op gebouwen in het beschermd stadsgezicht van Willemstad gelden bijzondere regels. In de meeste gevallen is wel een omgevingsvergunning nodig. Om snel de vraag te kunnen beantwoorden of de omgevingsvergunning kan worden verleend, is er een zonnepanelenbeleid vastgesteld.

Dit zonnepanelenbeleid geeft locaties aan waar zonnepanelen wel of niet gewenst zijn en zo ja, welke criteria gelden. Het betreft beleid voor alle objecten binnen het beschermd stadsgezicht Willemstad en alle rijks- en gemeentelijke monumenten in de gemeente.

De vesting is verdeeld in gebieden en voor elk gebied en voor monumenten, zijn criteria vastgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen. Sommige gebouwen zijn uitgesloten, dat betekent dat hier geen zonnepanelen op mogen worden gebouwd. U kunt de criteria voor uw adres opvragen via info@moerdijk.nl. Geef in de mail het adres aan waar het om gaat. U krijgt dan de gebiedscriteria toegestuurd. Vervolgens kunt u zelf, of samen met uw bouwkundige adviseur, een inschatting maken of uw bouwplan goedgekeurd kan worden door de commissie visuele omgevingskwaliteit.

Bekijk hieronder de kaart van Willemstad

Zonnepanelenbeleid Kaart Willemstad.JPG

Visie vestingwerken Willemstad en Klundert

In 2018 heeft de gemeenteraad de visie vestingwerken vastgesteld. Aanleiding om deze visie vast te laten stellen is dat er een basis nodig is voor de instandhouding van de verdedigingswerken van Klundert en Willemstad. Hierop is nu het gemeentelijk onderhoudsbeleid gebaseerd.

Op dit moment is de gemeente bezig met het uitvoeringsplan. Voor de Stenen Poppen in Klundert is in overleg met de stadstafel een inrichtingsplan gemaakt voor de openbare ruimte (paden). De gemeenteraad heeft besloten om hiervoor geld beschikbaar te stellen om het uit te voeren. Dit zal in 2024 uitgevoerd worden.

Een ander resultaat uit het uitvoeringsplan is een wandelroute langs de inundatiewerken van Willemstad. Om de vesting te verdedigen zijn in en om Willemstad allerlei werken aangelegd om het gebied rondom de stad bij gevaar onder water te kunnen zetten. Op weinig plekken zijn de werken zo goed bewaard gebleven als in Willemstad. Door de vertegenwoordigers van de Heemkundekring ‘de Willemstad’ en de stadstafel is een wandelroute gemaakt en er is aan de Landpoortstraat een informatiepaneel geplaatst.

Als laatste onderdeel zal bastion Groningen Willemstad een opknapbeurt krijgen. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

De brochure is verkrijgbaar op verschillende plekken in Willemstad waaronder het Mauritshuis en digitaal op de website van Visit Moerdijk.

Visie vestingwerken