Kinderopvang en Peuteropvang / Voorschools aanbod

Peuter- en kinderopvang in de gemeente, tarieven, toeslag aanvragen.

Voor jonge kinderen is het belangrijk om naar een kinderopvang of peuteropvang te gaan. Niet alleen leert een kind er spelen met leeftijdsgenoten, het draagt ook bij aan een goede start op de basisschool. In de gemeente Moerdijk zijn verschillende vormen van kinderopvang.

Voor een overzicht van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders kunt u terecht op landelijkregisterkinderopvang.nl. Als u en uw partner een betaalde baan hebben dan vraagt u een toeslag aan bij de Belastingdienst. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra en - via gastouderbureaus. De GGD West-Brabant voert daarom regelmatig inspecties uit. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De overheid vindt het belangrijk dat uw peuter de kans krijgt om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zo goed voorbereid naar de basisschool gaat. Daarom heeft de gemeente een regeling voor- en vroegschoolse educatie – VVE (taalontwikkeling). Deze regeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang van uw peuter. Het consultatiebureau (TWB) kijkt of er sprake is van een (risico op) achterstand en geeft een doorverwijzing om naar een VVE gecertificeerde kinderopvang te gaan. U als ouders kunt zelf kiezen naar welke kinderopvang uw kind gaat. In het Landelijke Kinderopvang Register (LRK) kunt u terugvinden of een kinderopvanglocatie een VVE certificering heeft. Een VVE Kinderopvanglocatie hebben speciaal getrainde leidsters en bieden peuters met een indicatie extra ondersteuning. Met een indicatie VVE van het consultatiebureau gaat uw peuter minimaal 2 dagdelen van 4 uur per week naar de peuteropvang. Vanaf 1 september kan uw peuter gratis een 3e en 4e dagdeel meespelen ten behoeve van extra taal- en ontwikkelingsstimulering, u betaalt alleen voor het 1e en 2e dagdeel. 

Kinderopvangtoeslag voor peuters (KOT)

Het is een bijdrage aan de ontwikkeling van peuters om naar de kinderopvang te gaan. Gemeente Moerdijk wil gebruik van de peuteropvang daarom stimuleren. Ook als u niet in aanmerking komt voor een toeslag via de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat u geen betaald werk heeft, dan is het mogelijk om een toeslag aan te vragen bij de gemeente Moerdijk. De toeslag is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar die naar de peuteropvang gaan bij een organisatie die opgenomen is in het landelijk register peuteropvang. U kunt voor minimaal 4 en maximaal 8 uur peuteropvang per week een toeslag van de gemeente krijgen.

Online aanvragen

Aanvragen per post

Online is het snelste, maar uiteraard kunt u ook nog gebruik maken van de onderstaande papieren formulieren. U kunt het uitprinten en per post versturen naar gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Daarnaast kunt u dit ook bij de balie van het gemeentehuis invullen, u krijgt dan hulp. Let op dat u de juiste stukken meeneemt. 

In het Oekraïens:

Informatie

U kunt contact opnemen met de gemeente Moerdijk: telefonisch via 14 0168 of per e-mail info@moerdijk.nl.

Informatie voor kinder- peuteropvang organisaties

Voor het derde en vierde dagdeel peuteropvang en ten behoeve van extra taal- en ontwikkelingsstimulering ontvangen u, als kinderopvangorganisatie, een vergoeding van de gemeente. Deze vergoeding kunt u enkel aanvragen als u voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en voorwaarden uit het contract met de gemeente.

Online vergoeding aanvragen kinder- peuteropvang organisatie:

Aanvragen

Start inkoop traject Voorschoolse Educatie (VE) Kinderopvang

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vormt een speerpunt van het wettelijk verplichte Onderwijsachterstandenbeleid. Het is als compensatie bedoeld voor kinderen die thuis te weinig ontwikkelingsgerichte stimulering ontvangen. Het consultatiebureau (TWB) indiceert of er sprake is van een achterstand en geeft een doorverwijzing om naar een VE gecertificeerde kinderopvang te gaan. Een VE kinderopvanglocatie heeft speciaal getrainde leidsters en bieden peuters met een indicatie extra ondersteuning in de (taal)ontwikkeling. De gemeente Moerdijk werkt al jaren samen met kinderopvangorganisaties om VE aan te bieden en (het risico op) ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen te verhelpen. Om effectief te kunnen sturen op resultaat en onnodige administratie te voorkomen kiest het college van Burgemeester en wethouders er voor om VE in te kopen via een raamovereenkomst. Vanaf 21 september 2022 is de inkoopprocedure opengesteld voor alle kinderopvangorganisaties om VE in gemeente Moerdijk aan de te bieden.