Kabels en leidingen leggen in openbare gemeentegrond

Een aanvraag voor een (huis)aansluiting dient u in bij het desbetreffende energie-, water- en/of telecombedrijf. Deze bedrijven hebben toestemming (instemmingsbesluit) nodig van de gemeente om de benodigde voorzieningen aan te brengen in de openbare grond.

Een rioolaansluiting vraagt u aan bij de gemeente. Als de gemeente eigenaar of beheerder is van de grond dan heeft u een instemmingsbesluit nodig.

Aanvragen

Het aanvragen van een instemming of het doen van een melding kan alleen digitaal via MOOR.

Indieningsvereisten

Bij een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, moeten in ieder geval de volgende gegevens worden verstrekt:

 1. naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de netbeheerder;
 2. als het een aanvraag betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van enig kalenderjaar;
 3. een opgave van het aantal, de soort, de aard en het beoogde gebruik van de kabels en/of leidingen;
 4. vereiste vergunning(en), ontheffing(en) of toestemming(en) op grond van overige wetgeving, alsmede informatie over de afstemming met andere gedoogplichtigen, grondeigenaren en/of beheerders van openbare gronden;
 5. een digitale BGT tekening (PDF- en/of DWG-formaat) met legenda en eenduidige en volledige maatvoering (RD-coördinaten) met daarop aangegeven:
  1.  een opgave van het gewenste tracé;
  2. een opgave van de tijdelijke en permanente voorzieningen;
  3. een opgave van de te plaatsen bovengrondse voorzieningen.
 6. overtuigende gegevens en inzicht omtrent de uitvoerbaarheid van de voorgenomen werkzaamheden waaruit blijkt:
  1. binnen de beschikbare ruimte aangelegd wordt;
  2. dat de bereikbaarheid van de overige kabels en/of leidingen blijft gewaarborgd;
  3. dat de vereisten voor het passeren van groenvoorzieningen gewaarborgd blijven.
 7. de tracélengte en de lengte en breedte van de te graven sleuf, alsmede de aard van de sleufbedekking die wordt opengebroken;
 8. de voorgenomen datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;
 9. een opgave van het aantal kabels en/of leidingen dat direct in gebruik wordt genomen en het aantal kabels en/of leidingen dat niet direct in gebruik wordt genomen;
 10. indien de gemeente de coördinaten van de zich in het tracé bevindende (monumentale) bomen aanlevert, dan moet de netbeheerder deze (inclusief de kroonprojectie) op de instemmingstekening weergeven.

2. Voor een melding, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, dient gebruik te worden gemaakt van het door burgemeester en wethouders gehanteerde registratiesysteem. De volgende gegevens moeten daarbij in ieder geval worden verstrekt:

 1. naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de netbeheerder;
 2. als het een melding betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van enig kalenderjaar;
 3. de uitvoerende partij, het adres van de graaflocatie(s), inclusief een situatieschets;
 4. de lengte en breedte van de sleuf of montagegat(en), alsmede de aard van de sleufbedekking die wordt opengebroken;
 5. de datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;In geval van spoedeisende werkzaamheden moeten tevens worden verstrekt:
 6. de aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden;
 7. de omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Voorwaarden

Een aanvraag om instemmingsbesluit voor het mogen aanleggen en aansluiten van kabels en leidingen kan alleen ingediend worden door de netbeheerders. Zij moeten minimaal acht weken voor de geplande aanvang van de werkzaamheden deze aanvraag doen.

Tussen de netbeheerders en de gemeente zijn afspraken gemaakt over programmering en coördinatie, tracés, ligging en voorschriften met betrekking tot de uitvoering. Deze afspraken zijn vastgelegd in Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI Moerdijk ) en het Handboek Kabels en Leidingen gemeente Moerdijk.

Werkzaamheden van niet ingrijpende aard moeten door de netbeheerder minimaal 5 werkdagen voor uitvoering bij de gemeente worden aangemeld.

Een aanvraag of een melding wordt pas in behandeling genomen als hij compleet is.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het door de gemeente genomen besluit.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag of melding vindt u in de Legesverordening gemeente Moerdijk. Ook aan het herstel of extra beheer en onderhoud van de sleufbedekking zijn kosten verbonden.