Kabels en leidingen leggen in openbare gemeentegrond

Een aanvraag voor een (huis)aansluiting dient u in bij het desbetreffende energie-, water- en/of telecombedrijf. Deze bedrijven hebben toestemming (vergunning/instemmingsbesluit) nodig van de gemeente om de benodigde voorzieningen aan te brengen in de openbare grond.

Een rioolaansluiting vraagt u aan bij de gemeente. Als de gemeente eigenaar of beheerder is van de grond dan heeft u een vergunning nodig.

Een aanvraag om vergunning/instemmingsbesluit voor het mogen aanleggen en aansluiten van kabels en leidingen kan alleen ingediend worden door de netbeheerders. Zij moeten minimaal acht weken voor de geplande aanvang van de werkzaamheden deze aanvraag doen.

Tussen de netbeheerders en de gemeente zijn afspraken gemaakt over programmering en coördinatie, tracés, ligging en voorschriften met betrekking tot de uitvoering. Deze afspraken zijn vastgelegd in Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI Moerdijk ) en het Handboek Kabels en Leidingen gemeente Moerdijk.

Werkzaamheden van niet ingrijpende aard moeten door de netbeheerder minimaal 3 werkdagen voor uitvoering bij de gemeente worden aangemeld.

Een aanvraag of een melding wordt pas in behandeling genomen als hij compleet is.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het door de gemeente genomen besluit.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag of melding vindt u in de Legesverordening gemeente Moerdijk. Ook aan het herstel of extra beheer en onderhoud van de sleufbedekking zijn kosten verbonden.

Het aanvragen van een vergunning / instemming of het doen van een melding kan alleen digitaal via MOOR.

Indieningsvereisten

Bij een aanvraag conform artikel 5, eerste lid, AVOI, en gelet op artikel 6, eerste lid, AVOI, moeten in ieder geval de volgende gegevens worden verstrekt:

 1. een machtiging indien het een melding betreft namens een aanbieder of netbeheerder;
 2. naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van de aanvrager (aanbieder, netbeheerder en/of grondroerder van de kabels en/of leidingen), evenals van de (te machtigen) uitvoerder waarvan de contactpersoon de Nederlandse taal machtig moet zijn;
 3. een opgave van aantal, soort en beoogd gebruik van de kabels die direct of niet direct in gebruik worden genomen en de lengte en breedte van de kabelsleuf;
 4. een opgave van belanghebbenden/omwonenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen aanvang, beëindiging en aard van de werkzaamheden;
 5. kennisgeving van benodigde instemmingen of vergunningen van overige beheerders van de openbare ruimte zoals Pro Rail, Waterschap, Rijks- en Provinciale Waterstaat en Gasunie;
 6. het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;
 7. een opgave van ondergrondse of bovengrondse kasten inclusief de situering en afmetingen daarvan;
 8. een opgave van wat door of namens de aanvrager ondernomen is om te voldoen aan de verplichtingen betreffende het (mede)gebruik van voorzieningen;
  • een uitvoeringsplan, in ieder geval inhoudende:
  • als hard copy in tweevoud volledige en duidelijk leesbare tekeningen, op basis van GBKN, van het gewenste tracé inclusief opgave van de te verbinden locaties, met als schaal 1:500;
  • een opgave van de te plaatsen objecten, en van de situering daarvan;
  • een beschrijving van de maatregelen voor de bereikbaarheid van, en het voorkomen van schade aan, in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;
  • een omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen;
  • een verkeersplan conform CROW-richtlijn 96b; dit plan kan ook nodig zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning;
  • de maatregelen ter bescherming van de openbare voorzieningen (bomen, straatmeubilair etc.);
  • de maatregelen voor de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid.
 9. de planning van het gehele werk inclusief de fasering en werkvolgordes.

Bij een melding van niet ingrijpende of spoedeisende werkzaamheden of calamiteiten, conform artikel 5, derde en vierde lid, en gelet op artikel 6, eerste lid, AVOI, moeten in elk geval de volgende gegevens worden verstrekt:

 1. naam, adres en ondertekening van de aanvrager (aanbieder, netbeheerder en/of gemachtigde) en de uitvoerenden, waarbij de contactpersoon de Nederlandse taal machtig dient te zijn;
 2. de dagtekening van de melding;
 3. de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;
 4. het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.