Milieu, omgevingsvergunning of -melding

U start een nieuw bedrijf. U wijzigt uw bestaand bedrijf of breidt deze uit. U heeft dan wellicht een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat een milieumelding voldoende is.

Aanvragen

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft;
 2. Let op! Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer alleen een melding hoeft doen. Controleer online via het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu of u een melding moet doen. Via dit model kunt u direct online de melding doen als dat nodig is. Daarnaast legt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in een handige folder eenvoudig uit hoe u het snel een melding bij de gemeente kunt indienen..
 3. Indien het complexe (bouw- of verbouw)activiteiten betreft, kan het zijn dat u zowel een omgevingsvergunning nodig heeft alswel een melding moet doen. Het is raadzaam beide modules te doorlopen;
 4. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig. Voor bedrijven gaat dit uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op eherkenning.nl.
 5. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
 6. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
 7. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
 8. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van acht weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met zes weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van zes maanden met een mogelijke verlenging van zes weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de twee proceduretypen er sprake zal zijn.

Meenemen

De modules en/of het bevoegd gezag geven aan welke gegevens u moet verstrekken. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 • Uw naam en uw adres;
 • Het bedrijfsadres;
 • De kadastrale aanduiding;
 • De ligging van het bedrijf (door middel van duidelijke plattegrondtekeningen);
 • De aard van het bedrijf;
 • Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel.

Voorwaarden

Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht. Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven op in 3 categorieën.

Type A: geen omgevingsvergunning of melding nodig

Dit zijn bedrijven die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren, zoals veel kantoor- en schoolgebouwen. Kijk voor een volledige beschrijving op InfoMil.

Type B: geen omgevingsvergunning nodig, wel melding

Dit zijn bedrijven die bij de oprichting of een wijziging een melding moeten doen aan het bevoegd gezag. Kijk voor een volledige beschrijving op InfoMil.

Type C: omgevingsvergunning verplicht

Dit zijn bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Kijk voor een volledige beschrijving op InfoMil.

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Gerelateerde producten