Milieu, omgevingsvergunning of -melding

U start een nieuw bedrijf. U wijzigt uw bestaand bedrijf of breidt deze uit. U heeft dan wellicht een omgevingsvergunning nodig. 

Aanvragen

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Daarnaast legt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in een handige handleiding eenvoudig uit hoe u snel een melding bij de gemeente kunt indienen. 
 2. Indien het complexe (bouw- of verbouw)activiteiten betreft, kan het zijn dat u zowel een omgevingsvergunning nodig heeft als een melding moet doen. 
 3. Als u een vergunning nodig heeft of melding moet doen, dan kunt u deze via het Omgevingsloket ook digitaal aanvragen. Voor bedrijven gaat dit uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van eHerkenning
 4. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
 5. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
 6. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
 7. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van acht weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met zes weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van zes maanden met een mogelijke verlenging van zes weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de twee proceduretypen er sprake zal zijn.

Meenemen

De modules en/of het bevoegd gezag geven aan welke gegevens u moet verstrekken. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 • Uw naam en uw adres;
 • Het bedrijfsadres;
 • De kadastrale aanduiding;
 • De ligging van het bedrijf (door middel van duidelijke plattegrondtekeningen);
 • De aard van het bedrijf;
 • Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel.

Kosten

Onder de Omgevingswet zijn weer milieuleges verschuldigd. De hoogte is afhankelijk van de soort en het aantal activiteiten. Deze kunt u vinden in de legesverordening van de gemeente Moerdijk.

Gerelateerde producten