Samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen

De gemeente heeft een deel van de uitvoering van gemeentelijk beleid ondergebracht bij zogeheten verbonden partijen. Verbonden partijen zijn organisaties (rechtspersonen) waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het kan gaan om: Vennootschappen (deelnemingen), Gemeenschappelijke regelingen, Stichtingen en Verenigingen.

1. Havenschap Moerdijk

Het Havenschap verricht werkzaamheden ten behoeve van ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het industrie- en haventerrein Moerdijk en draagt op deze wijze bij aan de economische groei van de regio in het algemeen en van de gemeente Moerdijk in het bijzonder. Kijk voor meer informatie op www.havenvanmoerdijk.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk (pdf, 620 kb)

2. Openbare gezondheidszorg West Brabant

De GGD West-Brabant werkt voor 18 West-Brabantse gemeenten aan een betere openbare gezondheidszorg. Deelnemende gemeenten zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.
De GGD zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van West-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.ggdwestbrabant.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (link naar overheid.nl)

3. Regio West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling 'Regio West-Brabant' is ontstaan uit de bundeling van een aantal langer bestaande samenwerkingsverbanden. Het doel is door samenwerking bij bovengemeentelijke vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van de gemeentelijke en regionale doelstellingen. Kijk voor meer informatie op www.west-brabant.eu.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke Regeling (pdf, 205 kB),

4. West-Brabants Archief

Het West-Brabants Archief bewaart de archieven en verzamelingen van de aangesloten gemeenten in goede, geordende en toegankelijke staat. Daarnaast worden deze archieven en verzamelingen voor een breed publiek beschikbaar gesteld. Kijk voor meer informatie op http://westbrabantsarchief.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief' (pdf, 9.6 MB)

5. Regionale Ambulancevoorziening

De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) geeft op een betrouwbare en slagvaardige wijze, door inbreng van professionele kennis en vaardigheden en hoogwaardige middelen, invulling aan verantwoorde ambulancezorg in de regio. Kijk voor meer informatie op www.ravbrabantmwn.nl.

6. Regionale Milieudienst

De RMD (Regionale Milieudienst) werkt voor overheden, bedrijven en bewoners aan een leefbaar en duurzaam West-Brabant. De RMD maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overlegt de RMD met bedrijven over milieuzorg. De RMD is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van acht gemeenten in West-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.rmd.nl.

7. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en hulpdiensten. 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), de brandweer en de politie bundelen de krachten om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid
te zijn op rampen en crises. Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Kijk voor meer informatie op www.veiligheidsregiomwb.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (pdf, 104 kb).

8. Werkvoorzieningschap West-Brabant

WVS groep (werkvoorzieningschap) biedt op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) mensen met een (grote) achterstand op de arbeidsmarkt kansen zichzelf te ontwikkelen door arbeid. Doel is het vinden van vast werk in een (meer) beschutte omgeving. WVS groep voert haar taken uit in aansluiting op het gemeentelijk beleid van de deelnemende gemeenten.

Deelnemende gemeente zijn: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Kijk voor meer informatie op www.wvsgroep.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (link naar overheid.nl).

9. Buro Halt regio Breda

Buro Halt heeft als taak de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Dit doet men door middel van voorlichting, alternatieve afdoening in plaats van een justitiële reactie en het wegnemen van oorzaken die leiden tot criminaliteit onder jongeren. Kijk voor meer informatie op www.halt.nl.

10. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

De Stichting vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Drimmelen. De doelstelling is het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief aanbod van openbaar onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Kijk voor meer informatie op www.obo-wbr.nl.
In de gemeenschappelijke regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, is het toezicht geregeld van de betreffende gemeenten op het bestuur van de Stichting.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

11. Schoolverzuim en Voortijdig School Verlaten (VSV) Regio West-Brabant

Dit samenwerkingsverband heeft als doel om via samenwerking op het gebied van uitvoering van de Leerplichtwet en de RMC wetgeving het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in de regio verder te beperken. Dit betreft een gemeenschappelijke regeling die sinds 1 augustus 2012 werkt vanuit de uitvoerende gemeente Breda.
Kijk voor meer informatie op www.rblwest-brabant.nl

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.

12. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Kijk voor meer informatie op www.bng.nl

13. Brabant Water NV

Brabant Water verzorgt de voorziening van drink- en industriewater aan de inwoners en het bedrijfsleven in heel Noord-Brabant. De reden van participatie is het behartigen van de streekbelangen (volksgezondheid, milieu en economische ontwikkeling). Kijk voor meer informatie op www.brabantwater.nl

14. Intergas NV

In 2011 zijn de aandelen van Intergas Holding B.V. verkocht aan Enexis. De doelstelling van de vennootschap is het verzorgen van een optimale energielevering op een veilige en betrouwbare manier. Gemeente Moerdijk behartigt de belangen van haar inwoners.

15. NV Rewin West-Brabant

De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van 18 West-Brabantse gemeenten en heeft als doel het versterken van de regionaal economische ontwikkeling van West-Brabant. REWIN informeert bedrijven bij kantoor- en bedrijfsvestiging, begeleidt West-Brabantse bedrijven bij groei en financiering en ontwikkelt regionale projecten voor versterking van de economische structuur. Ook levert REWIN op verzoek maatwerk aan West-Brabantse gemeenten uit het landelijke gebied bij lokaal economische problemen. Kijk voor meer informatie op www.rewin.nl

16. Stichting Inkoopbureau West-Brabant

De stichting heeft als doel het uitvoeren van en adviseren in een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid ter professionalisering, evenals het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten. Kijk voor meer informatie op www.inkoopbureauwestbrabant.nl

17. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG staat gemeenten bij, bij de vervulling van hun bestuurstaken. De vereniging is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. Kijk voor meer informatie op www.vng.nl

18. Nazorg van de stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Deze gemeenschappelijke regeling draagt namens 12 gemeenten, waaronder Moerdijk, zorg voor de eeuwigdurende nazorg van de stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. Kijk voor meer informatie op Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (pdf, 1 MB)

19. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht. En om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West-Brabant.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling voor de regionale Omgevingsdienst van de deelnemende gemeente en de provincie (pdf, 7.3MB)

20. Belastingsamenwerking West-Brabant

De Belastingsamenwerking West–Brabant  verzorgt de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ voor een groot aantal gemeenten. Kijk voor meer informatie op: Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (pdf 1.7 MB), 1e wijziging (pdf, 127 kB), 2e wijziging (pdf 1.3 MB), 3e wijziging (pdf, 110 kB).

21. Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

De regeling heeft tot doel om ten behoeve van de gezamenlijke gemeenten taken uit te voeren en het operationeel beleid te verzorgen en te ondersteunen op het gebied van werk en inkomen.

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant.

22. Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West

Deze regeling heeft tot doel om ten behoeve van de gezamenlijke gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom taken uit te voeren en het operationeel beleid te verzorgen en te ondersteunen op het gebied van ICT.

Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West.