Samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen

Samenwerkingsverbanden van de gemeente Moerdijk met andere gemeenten.

Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Als we het samen doen zijn we minder kwetsbaar, bundelen we de krachten, is kwaliteit beter te garanderen en kost het minder geld.

Behalve in gemeenschappelijke regelingen werkt de gemeente ook op andere manieren samen. Per samenwerkingsvorm maken we afspraken. Zo werken we bijvoorbeeld veel samen op het vlak van economie, op het terrein van water, deltanatuur en erfgoed, in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering.

Gemeenschappelijke regelingen. Hieronder vindt u ze. Maar wat zijn het en wat kost het? Dat leggen wij hier uit:

Overzicht gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West Brabant

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen. Bij de GGD kun je onder andere terecht voor vaccinaties, vragen en advies over infectieziekten en gezondheid.
Website: www.ggdwestbrabant.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (link naar overheid.nl)

Regio West-Brabant (RWB)

De Regio West-Brabant behartigt de belangen van de 19 West-Brabantse gemeenten richting provincies, het Rijk en de EU in Brussel. De focus van de RWB ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Daarin werkt de RWB nauw samen met NV Rewin. Daarnaast voert de RWB de deeltaxi uit en zet zich in om de bereikbaarheid van kleine kernen in stand te houden.
Website: www.west-brabant.eu.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke Regeling.

West-Brabants Archief

Het West-Brabants Archief houdt bij de gemeenten toezicht op archieven en zorgt ervoor dat informatie vindbaar en toegankelijk blijft. Belangstellenden kunnen informatie opvragen uit de archieven.
Website: http://westbrabantsarchief.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief' (pdf, 9.6 MB)

Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) verzorgt in de deelnemende gemeenten het ambulancevervoer. Het ambulancevervoer wordt betaald vanuit zorgverzekeringen, dus niet door de gemeente.
Website: www.ravbrabantmwn.nl.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant zorgt voor goede samenwerking tussen brandweer, politie, GGD en gemeente bij grote calamiteiten en voor de voorbereiding daarop.
Website: www.veiligheidsregiomwb.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (pdf, 104 kb).

Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS)

Het WVS biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld door leerwerktrajecten. Het WVS werkt nauw samen met het Werkplein
Hart van West-Brabant.
Website:  www.wvsgroep.nl.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (link naar overheid.nl).

Regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten

Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant zorgt voor de uitvoering van de leerplicht en het verminderen van het aantal leerlingen van 5 tot 23 jaar dat voortijdig de school verlaat zonder startkwalificatie (diploma MBO-2).
Website: www.rblwest-brabant.nl

Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant (link naar overheid.nl)

Nazorg regionaal Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Deze organisatie zorgt voor de afwikkeling en nazorg van de regionaal gesloten stortplaatsen in Zevenbergen en Bavel-Dorst. Hiervan maakte ook de gemeente Moerdijk gebruik.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (pdf, 1 MB)

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

De OMWB voert op het terrein van omgevingsrecht wettelijke VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) én adviestaken uit..

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling voor de regionale Omgevingsdienst van de deelnemende gemeente en de provincie (pdf, 1.1MB)

Belastingsamenwerking West-Brabant

De Belastingsamenwerking West–Brabant verzorgt de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ voor een groot aantal gemeenten.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (pdf 1.7 MB), 1e wijziging (pdf, 127 kB), 2e wijziging (pdf 1.3 MB), 3e wijziging (pdf, 110 kB).

Werkplein Hart van West-Brabant

Werkplein Hart van West-Brabant verstrekt (bijstands-)uitkeringen en probeert uitkeringsgerechtigden zo snel en goed mogelijk weer naar werk te leiden.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant.

ICT West-Brabant-West

ICT West-Brabant-West verzorgt de kantoorautomatisering voor de deelnemende gemeenten.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West.

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Met de gemeenschappelijke regeling GIA wordt de onderlinge samenwerking van de 16 regiogemeenten, taken en verantwoordelijkheden op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en integrale crisiszorg en de specifieke rol van centrumgemeente Breda vastgelegd.

Geldende regeling: Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

De regeling zorgt voor behandeling van en beslissingen over verzoeken om schadevergoeding in verband met onder meer de aanleg van de HSL-Zuid.