Welstandsbeleid

De gemeente kan uw bouwplan toetsen aan het welstandsbeleid en aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen.

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente kan uw bouwplan toetsen aan het welstandsbeleidgemeente Moerdijk en aan de Welstands- en Monumentencommissie voorleggen voor onafhankelijk advies.

Bekijk ook het reglement van orde toetsing visuele omgevingskwaliteit 2023

Commissie visuele omgevingskwaliteit Moerdijk

Bijna elke donderdagochtend is er een vergadering van de welstandscommissie. In de oneven weken vergadert de monumentencommissie. Deze vergaderingen zijn openbaar. U moet zich vantevoren aanmelden via info@moerdijk.nl. De agenda voor de aankomende vergadering wordt iedere week gepubliceerd op deze website: Welstandsvergadering

Gebiedscriteria

Per gebied zijn criteria vastgesteld voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken. U kunt de criteria voor uw adres opvragen via info@moerdijk.nl. Geef in de mail het adres aan waar het om gaat. U krijgt dan de gebiedscriteria toegestuurd. Vervolgens kunt u zelf, of samen met uw bouwkundige adviseur, een inschatting maken of  uw bouwplan goedgekeurd kan worden door de commissie visuele omgevingskwaliteit

Welstandsvrije gebieden

Niet alle plannen worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Bij monumenten of bij objecten in het beschermd stadsgezicht van Willemstad moet in bijna alle gevallen de monumentencommissie een advies uitbrengen.

Er zijn drie welstandsvrije gebieden in de gemeente Moerdijk aangewezen. Let op welstandsvrij is niet vergunningsvrij! De gebieden zijn:

  • Bedrijventerreinen: straten die niet aan een doorgaande weg liggen op de bedrijventerreinen Dintelmond  (Heijningen), Zwanegat  (Zevenbergen) en industrieterrein Moerdijk. 
  • Buitengebied: het gebied dat ligt in het bestemmingsplan buitengebied met uitzondering van de monumenten en de objecten die in het monumenten inventarisatie project zijn opgenomen.  
  • Achtererven op percelen met een woonbestemming. Voor de definitie van het achtererf is aangesloten bij het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Dit met uitzondering van de monumenten. 

De exacte straatnamen en criteria vindt u in deze publicaties: 

Excessenregeling

Ondanks dat bouwen soms mogelijk is zonder advies van een welstandscommissie (omgevingsvergunning aanvragen blijft nodig!), blijft de excessenregeling van toepassing. Dit houdt in dat wanneer een bouwplan in zeer ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand het voor de gemeente mogelijk blijft om de eigenaar van het bouwwerk aan te schrijven en ervoor te zorgen dat deze strijdigheid wordt opgeheven.