Woning tijdelijk verhuren

Heeft u een woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder alle aanspraken kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan: u heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

Aanvragen

 1. Om een vergunning te kunnen aanvragen dient u het aanvraagformulier in te vullen.
 2. Vervolgens stuurt u het formulier naar de gemeente waar de woning zich bevindt.
 3. De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van de criteria uit de Leegstandswet.
 4. De gemeente neemt een beslissing waartegen geen beroepsmogelijkheid bestaat.
 5. U krijgt al of niet een vergunning voor de periode van maximaal 5 jaar.
 6. Aan de hand van de bepalingen in de vergunning stelt de verhuurder de huurovereenkomst op.
 7. Aan het eind van de periode kunt u verlenging aanvragen. Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Formulieren

Meenemen

Een aanvraag om vergunning voor een voor verkoop bestemde woning dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van een makelaar over de verkoopinspanningen. Deze schriftelijke verklaring dient in ieder geval aan te tonen dat de woning:

 1. Een onafgebroken periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag voor een marktconforme of lagere prijs, met de daarvoor gebruikelijke communicatiemiddelen, voor verkoop is aangeboden en dit niet heeft geleid tot verkoop, en
 2. Niet in strijd met bestemmingsplan, voorschriften en verordeningen en of andere gemeentelijke bepalingen is of zal worden gebruikt.

Bij een aanvraag voor sloop of renovatie bestemde huurwoning dient te worden aangetoond dat de woning:

 1. Bij vernieuwbouw niet normaal bewoond kan worden door de ingrijpende aard van vernieuwbouw, en
 2. Binnen een half jaar na de vergunningsperiode daadwerkelijk vernieuwd of gesloopt gaat worden, en
 3. Niet in strijd met bestemmingsplan, voorschriften en verordeningen en of andere gemeentelijke bepalingen is of zal worden gebruikt.

Voor alle categorieën woonruimte geldt dat bij een aanvraag gemotiveerd aangeven moet worden wat de maximaal redelijke huurprijs is volgens de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte via de bijlage "Maximale huurprijsgrenzen".

Voorwaarden

U kunt op grond van de Leegstandswet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren. Dit geldt niet voor alle woningen en gebouwen. Het kan alleen indien:

 1. De woonruimte te koop staat en
  • nog nooit bewoond is geweest, of
  • de eigenaar er zelf in heeft gewoond in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of
  • slechts 3 jaar is verhuurd geweest in de periode van 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan.
 2. De eigenaar maximaal 2 koopwoningen te koop heeft staan.
 3. Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.
 4. Woonruimte in een gebouw dat in afwachting is van een andere bestemming.

Om de woonruimte tijdelijk te kunnen verhuren heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Deze vergunning geldt maximaal 5 jaar. Voor woonruimte dat zal worden gesloopt of gerenoveerd geldt een maximale verhuurtermijn van 7 jaar en voor panden zonder woonfunctie zelfs 10 jaar.

De vergunning

De gemeente toetst uw aanvraag aan de hand van de criteria van de Leegstandswet.

De huurovereenkomst

U moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarbij de volgende bepalingen zijn opgenomen:

 • De opzegtermijn van de verhuurder is 3 maanden of langer
 • De opzegtermijn voor de huurder is 1 maand of korter
 • De huurovereenkomst duurt ten minste 6 maanden
 • De overeengekomen huurprijs
 • Indien van toepassing de regels in de plaatselijke huisvestingsverordening en het bestemmingsplan, waar aan de huurder moet voldoen

U kunt na het verstrijken van de maximale termijn altijd een verlenging van de vergunning aanvragen.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag, dan wel het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet bedraagt € 110,80