Contact gemeenteraad

Invloed uitoefenen? Wilt u informatie geven aan de raadsleden over een actueel onderwerp? Vindt u dat er voor een bepaald probleem te weinig aandacht wordt geschonken en u wilt dit onder de aandacht brengen bij de raadsleden, maar u weet niet hoe?

U kunt een raadslid altijd bellen of mailen. Raadsleden kunnen u de weg wijzen naar degene die u verder kan helpen of ze kunnen zelf voor u op pad gaan, naar wethouders of ambtenaren. De adressen van de raadsleden zijn openbaar. De e-mailadressen en telefoonnummers staan op deze website.

Brief

U kunt uw vraag, idee of probleem voorleggen aan de gemeenteraad of de raadscommissie, die over het onderwerp gaat. Het adres is:

Aan de raad van de gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt uw brief ook mailen naar de raadsgriffier: griffie@moerdijk.nl

Alle brieven worden voorgelegd aan de raad. Niet alle brieven worden besproken in een openbare raadsvergadering. Dit gebeurt alleen wanneer een van de raadsleden hierom vraagt. Deze brieven worden openbaar gemaakt op de website. Wanneer uw brief wordt geagendeerd, kunt u op enkele uitzonderingen na, gebruik maken van het inspreekrecht bij de meningsvormende commissievergadering.

Uw brief kan op verschillende manieren behandeld worden:

  • uw brief wordt behandeld bij het desbetreffende agendapunt (collegevoorstel) van de raadsagenda;
  • uw brief wordt in handen van het college gesteld om een concept-antwoord op uw brief voor te bereiden. Dit antwoord kan, wanneer een van de raadsleden het wenst, worden behandeld in een openbare vergadering;
  • uw brief wordt ter afdoening in handen van het college gesteld;
  • over uw brief wordt direct zonder collegevoorstel een besluit genomen;
  • van uw brief neemt de raad kennis.

Meepraten in beeldvormende commissievergaderingen

Als u uw mening wilt geven over een onderwerp dat op de agenda staat in een beeldvormende commissievergadering, kunt u meepraten in de raadscommissie waarin dit wordt behandeld. Voorafgaand aan de vergadering kunt u meer informatie krijgen bij de raadsgriffier. U kunt de raadsgriffier bellen (14 0168) of mailen (griffie@moerdijk.nl).

Inspreken in meningsvormende commissievergaderingen

Als u uw mening wilt geven over een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u inspreken in de raadscommissie waarin dit wordt behandeld. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Dit kan bij de raadsgriffier. U moet dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering doen. Tijdens de meningsvormende commissievergadering krijgt u vijf minuten bij het betreffende agendapunt om uw verhaal te doen waarna raadsleden hun reactie kunnen geven. Tijdens de raadsvergadering is het niet mogelijk om in te spreken.

Tips bij het spreekrecht

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en waarom u het eventueel ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u mede namens een aantal anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. U kunt dit eventueel ondersteunen met behulp van een handtekeningenlijst.

Zet uw verhaal op papier, met daarbij duidelijk waar u te bereiken bent. Dit kan worden ingeleverd bij het secretariaat van de griffie of de griffier.

U kan niet inspreken over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers van de gemeente Moerdijk. Laat uw stem horen en laat de gemeenteraad weten wat er leeft in de kernen!

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de griffier, telefoonnummer 14 0168 of griffie@moerdijk.nl.