Rioolaansluiting aanvragen

Is uw woning niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met E-herkenning

Voorwaarden

 • De werkzaamheden en uitbestedingen die nodig zijn voor het maken, veranderen, vervangen of herstellen van de aangevraagde aansluiting vanaf de hoofdriolering tot aan de perceelgrens, gebeuren door of namens de gemeente;
 • De kosten van deze werkzaamheden zijn voor rekening van de aanvrager;
 • Na ontvangst van de aanvraag wordt door de gemeente een prijsopgave van de uit te voeren werkzaamheden opgesteld. Deze opgave wordt voorgelegd aan de aanvrager;
 • Nadat de aanvrager heeft ingestemd met de prijsopgave, wordt tot aansluiting over gegaan. Vervolgens worden de verschuldigde kosten in rekening gebracht;
 • Aansluiting gebeurt in overleg met de eigenaar en/of gebruiker;
 • Het verzoek tot aansluiting dient 8 weken voor de gewenste aansluitdatum binnen te zijn;
 • Voor elk perceel wordt in principe een afzonderlijke aansluiting op het gemeenteriool aangebracht;
 • Op het perceel van de aanvrager moet op 0,50 meter van de perceelgrens een ontstoppingsstuk worden aangebracht. De ligging van dit ontstoppingsstuk wordt in overleg bepaald. Het ontstoppingsstuk moet gemakkelijk bereikbaar zijn en blijven. De gemeente heeft het recht het ontstoppingsstuk ten alle tijden te inspecteren. De eigenaar kan geen aanspraak maken op vergoeding, in welke vorm dan ook, van schade als gevolg van de bij inspectie noodzakelijk te verwijderen beplanting, verharding of andere belemmeringen;
 • Het op particulier terrein gelegen gedeelte van de riolering moet zijn goedgekeurd voor tot aansluiting wordt overgegaan. Controle dient door de aanvrager tijdig te worden aangevraagd bij de gemeente Moerdijk;

In ieder geval is niet toegestaan:

 • Aansluiting van hemelwaterafvoeren, drainage- of koelwaterafvoeren op drukriolering of op vuilwaterriolering van gescheiden rioolstelsels;
 • Aansluiting van overlopen op septic-tanks. Deze dienen voorafgaande aan de totstandkoming van de aansluiting te worden verwijderd of kortgesloten.

Kosten

De kosten worden per aansluiting berekend.

Vrijgave van bewijs of vergunning voor bedrijven

Indien u een rioolaansluiting aanvraag wilt indienen voor het lozen van bedrijfsafval water dient u eerst een vrijgave bewijs of vergunning te hebben. Een vrijgave of vergunning is geheel afhankelijk van uw situatie. Voor meer informatie hierover of het doen van een melding unt u kijken op  en/of het doen van de melding of vergunningsaanvraag is te vinden op Infomil.nl

Deze vrijgave of vergunning is een toetsing of uw rioleringsafval water voldoet aan de gestelde kwalitatieve eis. Indien uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u deze uploaden in het online aanvraag rioolaansluiting webformulier op deze site.