Paraplunota Economisch Klimaat

Ruimte om te ondernemen, een gezonde arbeidsmarkt, levendige kernen, Moerdijk als toeristische bestemming en Moerdijk als knooppunt van industrie en transport. In de Paraplunota Economisch Klimaat zijn de ambities voor economie en bedrijvigheid uitgewerkt, met een doorkijk naar 2030. Ook in 2030 is het goed ondernemen in Moerdijk.

Download hier het volledige document: Paraplunota Economisch Klimaat 2012-2030 (pdf 3,6 MB). Hieronder vindt u een samenvatting van de paraplunota:

Prettig ondernemen, wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst.

Een gezonde economie maakt het aantrekkelijk voor ondernemers om in Moerdijk te blijven of zich te vestigen. Een goed ondernemingsklimaat én prettig wonen dragen daar aan bij. Ondernemingsklimaat door de vestigingsmogelijkheden voor de bedrijven en prettig wonen voor de werknemers. Prettig wonen is wonen in een omgeving met voorzieningen zoals winkels en recreatiemogelijkheden. Het bedrijfsleven staat aan de lat om te zorgen voor economische groei (denk aan werkgelegenheid) en de overheid zorgt voor de randvoorwaarden.

Hier leest u een samenvatting van de vier hoofdthema’s en doelen die gemeente Moerdijk heeft gesteld voor het economisch klimaat. De volledige nota kunt op bovenaan deze pagina downloaden.

1. De economische basis op orde

Economische groei en prettig wonen moeten hand in hand gaan. Daarom gaan we voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent een bedrijf leiden met oog voor economie, mens en milieu. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat door ondernemers letterlijk de ruimte te geven om te kunnen ondernemen. Passend in de omgeving. Waarbij we samen met het bedrijfsleven zorgen voor een aantrekkelijke, veilige werkomgeving. En natuurlijk voor goede bereikbaarheid van bedrijven. Ondernemers moeten ook figuurlijk de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeente hebben de handen ineen geslagen zodat we op korte en lange termijn voldoende goed opgeleide arbeidskrachten hebben. Daarbij krijgen ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans. We stimuleren ontmoetingen tussen gemeente, ondernemers, en onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld met het Ondernemersontbijt en het Ondernemersgala. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaan immers de beste ideeën. Bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving willen we overlast voorkómen. Regels en de procedures houden we zo eenvoudig mogelijk, zodat we ondernemers niet onnodig belasten met administratieve rompslomp.

Speerpunten:

 • Voldoende passende ruimte om te ondernemen
 • Goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
 • Goede dienstverlening voor bedrijven
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

2. Levendige kernen

Hoe aantrekkelijker wonen hier is, hoe liever mensen hier blijven wonen of komen wonen en hoe makkelijker het voor bedrijven is om personeel te vinden. Levendige kernen helpen daarbij. De mensen zorgen natuurlijk zelf voor de levendigheid. Bijvoorbeeld door te winkelen, samen een terrasje te pakken of een evenement te organiseren en te bezoeken. Wij willen graag onze bijdrage leveren daaraan. Dat doen we door te bouwen aan een aantrekkelijk centrum in de kernen Zevenbergen, Klundert en Fijnaart, zodat onze inwoners ook in de toekomst hun boodschappen kunnen doen binnen de eigen gemeente. We willen ondernemers, inwoners en verenigingsleven helpen om samen evenementen en activiteiten te organiseren, vooral door ze met elkaar in contact te brengen. Winkeliers moeten om te kunnen overleven goed inspelen op veranderingen, zoals internetwinkelen en het feit dat mensen graag de grote stad opzoeken om te winkelen. We brengen onze winkeliers graag in contact met partners die ze kunnen helpen om deze stap te zetten.

Speerpunten:

 • Sterke centrumfunctie
 • Passend aanbod aan activiteiten en evenementen
 • Toekomstbestendige detailhandel

3. Toeristische bestemming Moerdijk

Moerdijk is een mooie bestemming voor toeristen. Vestingstadjes en dorpen in een groen polderlandschap, omgeven door wijds water maken Moerdijk interessant voor allerlei bezoekers. Het uitgestrekte groene landschap biedt fietsers en wandelaars mooie vergezichten. Vestingstad Willemstad is met de sfeervolle gebouwen en pittoreske straatjes een waar pareltje. Met de forten (waaronder fort Sabina Henrica, fort de Hel en fort Bovensluis) is ze onderdeel van de historische Stelling van Willemstad. Het vele water biedt de watersportliefhebbers volop mogelijkheden. Samen met verschillende partners binnen en buiten de gemeente maken we het aanbod van toeristische en recreatieve mogelijkheden sterker. We maken oevers geschikt voor recreatie en we zorgen voor aanmeermogelijkheden voor bootjes. Samen met bijvoorbeeld de fortbeheerders en forteigenaren, de horeca en het verenigingsleven brengen we het historische verleden tot leven. Bovendien zorgen we er voor dat er volop gewandeld en gefietst kan worden van de ene naar de andere toeristische parel, via ons uitgebreide fiets- en wandelpadennetwerk.

Speerpunten:

 • Sterke band met het water voor toerisme en recreatie
 • Cultuur en historie benutten voor toerisme en recreatie
 • Optimaal inzetten van het groene buitengebied voor toerisme en recreatie

4. Hoogwaardig logistiek- en industrieel knooppunt Moerdijk

Bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid zijn sterke punten om onze gunstige ligging in de Vlaams-Nederlandse Delta, tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen, optimaal te benutten. Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk is niet voor niets de 4e zeehaven van Nederland. Ze is een belangrijke motor voor bedrijvigheid en werkgelegenheid voor de wijde regio. Er werken ruim 9.000 mensen, tal van goederenstromen komen er samen en er vindt productie plaats. De procesindustrie heeft daarin een sterke positie. We werken met onze partners, lokaal en regionaal, nationaal en internationaal, aan een hoogwaardig logistiek- en industrieel knooppunt. We willen het gebruik van fossiele grondstoffen terugdringen en het gebruik van duurzame en groene energie en grondstoffen bevorderen. Door warmtekoppelingen tussen bedrijven kan ‘restwarmte’ van het ene bedrijf worden gebruikt in het andere bedrijf. Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk wordt Logistiek Park Moerdijk (LPM) aangelegd en richten we het Haven- en Industrieterrein verder in: het juiste bedrijf op de juiste plek. Met onze veiligheidspartners werken we samen aan de veiligheid op en rondom het Zeehaven- en Industrieterrein.

Speerpunten:

 • Duurzame benutten van de economische kansen van de haven
 • Sterke aandacht voor biobased economy, maintenance, logistiek

Een duurzame samenleving

De doelen uit de Paraplunota Economisch Klimaat dragen bij aan een duurzame samenleving. Een duurzame samenleving betekent een samenleving die:

 • voorziet in de behoeften van nu, voor ons;
 • ook onze kinderen en kleinkinderen in hun behoeften kan voorzien,
 • elk mens de mogelijkheid biedt om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele maatschappij, in harmonie met zijn omgeving.

In beeld ziet er dat zo uit:

 Principe Paraplunota Leefomgeving                 

De gemeente Moerdijk koppelt haar beleid aan deze drie pijlers. Elke pijler krijgt een ‘paraplunota’: een plan met alle speerpunten en acties samengevat. Paraplu omdat elke nota verschillende thema’s omvat. Die thema’s zijn sterk met elkaar verweven. De uitdaging is om tussen deze drie pijlers steeds de juiste balans te zoeken.