Nieuwe verkeersborden weren vrachtverkeer in Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 13-1-2016

In Zevenbergschen Hoek is sinds kort op de belangrijkste toegangswegen een verbod voor vrachtverkeer van kracht. Dit verbod is één van de maatregelen die genomen worden om sluipverkeer te verminderen en de overlast van zwaar verkeer in de kern te beperken.

Maatregelenpakket sluipverkeer

De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden al jaren overlast van sluipverkeer en vrachtwagens in hun dorp. Dit jaar wordt begonnen met de uitvoering van het maatregelenpakket dat hiervoor samen met bewoners en andere belanghebbenden is opgesteld. Om het sluipverkeer door de kern te kunnen minimaliseren, is een goed alternatief nodig om de kern heen. De route Hoge Zeedijk-Gelderseweg kan daarvoor beter geschikt worden gemaakt. De Vlijt wordt als toegangsweg voor het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk verkeersveiliger gemaakt en zodanig ingericht dat geluids- en trillingshinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt wordt. Als laatste wordt de route door het centrum van Zevenbergschen Hoek anders ingericht. Door de rotonde bij de Driehoefijzersstraat aan te passen (plateau) wordt het doorgaand verkeer richting de Hoge Zeedijk en dus om de kern heen geleid.

Verboden voor vrachtverkeer

Aanvullend op de fysieke aanpassingen aan de verschillende routes zijn ook verschillende verkeersbesluiten genomen om vrachtverkeer in de kern te weren. Die verkeersbesluiten zijn deze week bekrachtigd met het plaatsen van een aantal nieuwe borden. De nieuwe borden ‘verboden voor vrachtverkeer’ staan bij de afslag van de Gelderseweg naar de Hoge Zeedijk (in Westelijke richting); Bij de afslag van de Ewoudsdam naar de Landekensweg; Op de Bloemendaalse Zeedijk bij de rotonde in de Hoofdstraat/Driehoefijzersstraat en voorbij het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk.  

De route door en langs de oostkant van Zevenbergschen Hoek was al verboden voor doorgaand vrachtverkeer. De kern zelf wordt nu vanaf de belangrijkste toegangen (noord en zuid) verboden voor alle vrachtverkeer. Vrachtverkeer mag voortaan alleen nog via de Vlijt en de Gelderseweg van en naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk. Overig vrachtverkeer moet de route via de Geldersweg nemen. Bestemmingsverkeer, zoals leveranciers kunnen de kern in via de Vlijt en de  Bloemendaalse Zeedijk.

Vervolg

In de komende gemeenteraadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over het krediet voor de aanpassing van de doorgaande route om Zevenbergschen Hoek heen en de aanpassingen aan de Vlijt. De uitvoering voor de eerste fase (Vlijt en Gelderseweg) zal eind van het voorjaar van 2016 starten. Het herinrichten van de route Driehoefijzersstraat - Hoofdstraat wordt in de tweede fase (2017) gestart. 

Moerdijk MeerMogelijk

De leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het programma Moerdijk MeerMogelijk. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie. In juli 2009 tekenden Rijk, provincie en gemeente een bestuursovereenkomst om deze plannen te kunnen realiseren. Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl.