Bestuur

Lees verder

 • Gemeenteraad

  Samenstelling raad, fracties, vergaderschema, vergaderstukken, livestream vergaderingen en coalitieakkoord.

 • College van B en W

  Samenstelling college, portefeuilles en besluitenlijsten.

 • Beleid en regelgeving

  Geldende verordeningen en regels van de gemeente, belangrijke beleidsstukken, visies en nota's.

 • Open overheid (Woo)

  Op 1 mei is in Nederland de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke......

 • Gemeentelijke organisatie

  Vacatures, bekendmakingen, organogram en het vlagprotocol.

 • Verkiezingen

  Informatie over de verkiezingen voor gemeenteraad, Provinciale Staten, Waterschap en Europees parlement.

Meer onderwerpen