Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar kunt u de woning niet volledig financieren met een hypotheek en eventueel eigen geld? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een starterslening.

Waarom de Starterslening?

De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk om starters op de woningmarkt aan de gemeente te binden. Daarom kent de gemeente sinds 2008 de starterslening. De starterslening overbrugt onder bepaalde voorwaarden het verschil tussen de prijs van de woning en het bedrag dat u zelf kunt financieren. De Starterslening is van toepassing op het verkrijgen van een nieuwe of bestaande koopwoning. 

Wie kan een aanvraag doen?

 • In Nederland woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag niet eerder een woning in eigendom hebben gehad en die niet ouder zijn dan 35 jaar.
 • In de gemeente Moerdijk woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een sociale huurwoning bewonen. Dit blijkt uit een door de aanvrager te overleggen schriftelijk huurcontract. De aanvrager heeft op het moment van de aanvraag nooit eerder een woning in eigendom gehad en is niet ouder dan 45 jaar. De sociale huurwoning moet vrijkomen voor verhuur als gevolg van de verhuizing.

Voorwaarden voor het aanvragen van een starterslening

 • De aanvrager of aanvragers mogen nooit eerder een woning in eigendom hebben gehad
 • De aanvrager of aanvragers hebben een door beide partijen ondertekend (voorlopig) koopcontract
 • De maximale koop(-/aanneem)som mag niet hoger zijn de NHG kostengrens (in 2021: €325.000,- of € 344.500,- wanneer energiebesparende maatregelen meegefinancierd worden, zie voor de actuele kostengrens www.nhg.nl
 • Zowel de eerste hypotheek (lening van de bank) als de tweede hypotheek (Starterslening) dienen te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met maximum van € 40.000
 • U moet de woning waarvoor de Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen

Hoe werkt de Starterslening?

 • De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koop(-/aanneem)som van uw woning en het maximale bedrag dat u, op basis van uw inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente
 • De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar
 • De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. Na het derde jaar gaat u wel rente en aflossing betalen als uw inkomen toereikend is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan de hertoets zijn kosten verbonden.
 • De Starterslening bestaat uit 2 leningdelen: een leningdeel dat annuïtair afgelost wordt en een leningdeel dat oploopt. Het oplopende deel noemen we de Combinatielening. De Starterslening en de Combinatielening kunnen altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden.

Het aanvragen van een starterslening bij de gemeente Moerdijk kost u niets.

Als u besluit om een starterslening af te sluiten, worden afsluitkosten in rekening gebracht. De afsluitkosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening.

Een starterselening moet worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarvoor betaalt u eenmalig 0,7% over de hoofdsom van de lening aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De borgtochtprovisie wordt ook ingehouden op de hoofdsom van de lening.
Het vestigen van een hypotheekrecht en het opmaken van een hypotheekakte doet u bij de notaris. De notaris brengt voor zijn werk kosten in rekening. Deze kosten en overige kosten die u heeft voor het aangaan de lening zijn voor eigen rekening.
Voor vragen over de kosten kunt u contact opnemen met SVn, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, het fonds dat namens de gemeente de startersleningen afsluit en beheert.

Stappen

 1. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de starterslening online aanvragen.
 2. De gemeente toetst daarna of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden.
 3. Is dat zo, dan krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief.
 4. Voor het aanvragen van uw Starterslening kijkt u op svn.nl/moerdijk. Hier vindt u het aanvraagformulier. Vraagt u de lening niet binnen 8 weken aan? Dan is de toewijzingsbrief die u van de gemeente heeft gekregen niet meer geldig!
 5. U vult het digitale aanvraagformulier op de website van SVn volledig in, met daarbij alle benodigde bijlagen. Als uw aanvraag bij SVn binnen is, heeft u nog 3 maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is en er geen lening tot stand is gekomen, is de toewijzingsbrief die u van de gemeente heeft gekregen niet meer geldig en beëindigt SVn uw aanvraag.
 6. SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor een lening, onder andere door te kijken naar uw financiële situatie. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de lening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG. Als blijkt dat u de Starterslening financieel kan dragen, stuurt SVn u een offerte. Hierin staat onder andere; het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd en de overige voorwaarden. Ook ontvangt u een Toelichting en de Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen. Daarnaast ontvangt u een gestandaardiseerd informatieblad: European Standard Information Sheet (ESIS), waarop de belangrijkste informatie over de lening is weergegeven. U stuurt vervolgens de getekende offerte terug naar SVn.
 7. Voldoet u niet aan de voorwaarden van de lening? Dan krijgt u een afwijzingsbrief van SVn. Bent u het hier niet mee eens? Laat u dit dan aan SVn weten door een klacht in te dienen. SVn is aangesloten bij het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).
 8. De aktestukken worden na ontvangst van uw getekende Starterslening-offerte en de offerte van de eerste geldverstrekker binnen 3 werkdagen door SVn opgemaakt en naar de door u opgegeven notaris gestuurd. U ontvangt hierover van SVn bericht. Vervolgens maakt u zelf een afspraak bij de notaris voor het passeren van beide aktes. De notaris maakt een afrekeningsnota op en stuurt die naar SVn. Na binnenkomst van de afrekeningsnota maakt SVn het geld over naar de notaris. U kunt daarna de akte passeren. De akte voor uw eerste hypotheek passeert u dan ook gelijk.
 9. Na de eerste 3 jaar vraagt u indien nodig een hertoets aan. Ongeveer 3 maanden vóór de datum waarop u rente en aflossing moet betalen, krijgt u van SVn bericht dat u een hertoets kunt aanvragen. Als uw inkomen op dat moment onvoldoende is om de volledige maandlast te betalen, vraagt u een hertoets aan. Aan de hertoets zijn kosten verbonden. Neem contat op met SVn om na te gaan hoe hoog die kosten zijn. Uw aanvraag van een hertoets moet uiterlijk 4 weken nadat u bericht van SVn kreeg bij SVn binnen zijn. Als uw aanvraag niet op tijd bij SVn binnen is, betaalt u de volledige maandlast. Als u eenmaal rente en aflossing betaalt, kunt u geen hertoets meer aanvragen.

Dit heeft u nodig bij de aanvraag:

 • Een door beide partijen getekend voorlopige koop(-/aanneem)overeenkomst
 • Een voorlopige hypotheekberekening uitgevoerd door een erkend hypotheekadviseur waaruit in ieder geval duidelijk blijkt wat de totale financieringsbehoefte is, wat u op grond van uw eigen inkomen kunt lenen en wat u aan eigen middelen inlegt.
 • Indien van toepassing uw huurcontract