04-04-2017: Onherroepelijk bestemmingsplan Kern Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan Kern Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.KernMoerdijk-BP40) voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op deze pagina. Het bestemmingsplan is opgesteld om tot een actualisatie van de voorheen geldende regeling te komen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.