06-06-2017: Onherroepelijk bestemmingsplan “Langenoordstraat 56” in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan “Langenoordstraat 56” in Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.Langenoordstraat56-BP40) voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bestemming Bedrijf om te zetten in de bestemming Wonen.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.