07-03-2017: Voorontwerp ‘’Bestemmingsplan Buitengebied‘’

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 9 maart 2017 tot en met 19 april 2017 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied” ter inzage ligt. U kunt het plan, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, inzien bij het Gemeentelijk Informatiecentrum.

Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/buitengebied.

Het geldende bestemmingsplan moet vanuit wettelijk oogpunt geactualiseerd worden. Dit proces is gestart met het opstellen van de Visie Buitengebied. Deze visie is samen met bewoners, de gemeenteraad en de klankbordgroep opgesteld. De visie is in juli 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en vormt de basis voor het voorontwerpbestemmingsplan. Tegelijk is een inventarisatie uitgevoerd van de functies in het buitengebied.

Het plangebied omvat het hele buitengebied van de gemeente Moerdijk. In november 2016 zijn alle grondeigenaren in het plangebied aangeschreven met het resultaat van deze inventarisatie. Bij deze brief was een bestemmingsvoorstel voor het eigen perceel gevoegd. Via persoonlijke tafeltjesgesprekken, mail of telefonisch konden vragen en wensen over dit voorstel besproken worden.

Dit alles heeft geresulteerd in het voorontwerpbestemmingsplan. In het plan wordt de bestaande legale situatie vastgelegd. Daarnaast worden kleinschalige ontwikkelingen met een beperkte invloed op de omgeving meegenomen.

Inspreken

Iedereen kan tot en met 19 april 2017 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of stuurt u aan info@moerdijk.nl. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 14 0168.
Na de inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerpbestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Inloopavonden

Op 13 en 21 maart 2017 vinden openbare inloopavonden plaats, waar u de mogelijkheid heeft het voorontwerpplan te bekijken en vragen te stellen. Deze bijeenkomst worden gehouden op maandag 13 maart in het gemeentehuis in Zevenbergen en op dinsdag 21 maart in de Parel in Fijnaart.
Belangstellenden zijn op deze avonden doorlopend tussen 19 uur en 21 uur van harte welkom.