12-12-2017: Bestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’ en besluit hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2017 het bestemmingsplan “Kadedijk naast nummer 120” (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kadedijknaastnr120-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie is gelegd. Wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen en door de gemeente zelf (ambtshalve wijzigingen).

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 13 december 2017 tot en met 23 januari 2018  tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de Receptie ter inza¬ge. Het plan is digitaal te raadplegen op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Inhoud

De wens om zelf te mogen bouwen leeft sterk binnen de gemeente Moerdijk. Het gemeentebestuur wil ruimte bieden aan deze particuliere woningbouwinitiatieven. Hiervoor is een bestemmingsplan kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk opgesteld, maar de locatie Kadedijk naast nummer 120 is buiten de vaststelling hiervan gehouden. Dit hield verband met het aantal woningen. Met dit bestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’ is het aantal woningen teruggebracht van drie naar twee en is de bouwhoogte eveneens teruggebracht naar acht meter.

Besluit hogere grenswaarde

Ten behoeve van de realisatie van het plan is door Burgemeester en wethouders besloten om het Verzoek Hogere waarde en het Besluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege wegverkeerlawaai voor de locatie overschreden.

Procedure

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 24 januari 2018, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.