18-04-2017: Bestemmingsplan “Langenoordstraat 56” in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad dat op 30 maart 2017 het bestemmingsplan ”Langenoordstraat 56” in Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.Langenoordstraat56-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bestemming Bedrijf om te zetten in de bestemming Wonen.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 20 april tot en met 31 mei 2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inza¬ge. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de pagina Bestemmingsplan.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 1 juni 2017, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.