21-12-2016: Bestemmingsplan Rijk Zwaan, locatie Eerste Kruisweg in Fijnaart

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 24 november 2016 het bestemmingsplan “Rijk Zwaan, locatie Eerste Kruisweg” in Fijnaart (planidentificatie NL.IMRO.1709.RZwaanEersteKruisw-BP40) heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om te komen tot een actueel bestemmingsplan Rijk Zwaan, waarbij de goothoogte van maximaal 8 meter komt te vervallen. De maximale bouwhoogte van 12 meter blijft wel gehandhaafd.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. Deze wijziging heeft o.a. betrekking op een aantal begripsbepalingen en enkele tekstuele aanpassingen in de Regels van het bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 22 december tot en met 1 februari 2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.