27-06-2017: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp MER ‘Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk’

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP30) en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage ligt.

Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt een vervolg gegeven aan de procedure die in 2012 is gestart met de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan. In het bijgevoegde ontwerp milieueffectrapport is verantwoord welke gevolgen het plan heeft voor het milieu. Beide plannen zijn digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en kunnen ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Iedereen kan tot en met 9 augustus 2017 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende MER. Een schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen.

Op maandag 10 juli 2017 is er een inloopavond. U kunt dan beide ontwerpplannen inzien en eventuele vragen stellen. Deze avond vindt plaats in het kantoor van het Havenbedrijf (Port of Moerdijk) aan de Plaza 3 op het industrieterrein. Belangstellenden zijn hier tussen 16.00 en 18:00 uur van harte welkom.

Bestanden

‘Indien u inzage wilt hebben in de QRA’s (Kwantitatieve Risicoanalyse’s) die aanwezig zijn voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, stuur dan een email aan de heer Roger Raat (roger.raat@moerdijk.nl). U krijgt de QRA’s dan opgestuurd.’