29-11-2016: Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan ‘Fijnaart’

De behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan ‘Fijnaart’ heeft plaatsgevonden. Er is op 12 oktober 2016 door de Raad van State uitspraak gedaan. De uitspraak heeft gevolgen voor de rechtskracht van dit bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Fijnaart’ (plan identificatie NL.IMRO.1709.Fijnaart-BP50) betreft een actualisering van de voorheen geldende planologische regelingen voor de kern Fijnaart. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 9 juli 2015 gewijzigd vastgesteld.

Uitspraak Raad van State

Tegen deze vaststelling is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 12 oktober 2015 uitspraak gedaan (zaaknummer 201507545/1/R2) en het bestemmingsplan is daarmee
gedeeltelijk onherroepelijk geworden.

De Raad van State heeft in haar uitspraak:

  • Het beroep gegrond verklaart;
  • Het besluit van de raad van de gemeente Moerdijk van 9 juli 2015 vernietigd, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Wonen" en de aanduidingen "bouwvlak" en "veiligheidszone - gasontvangstation 2" betreffende de percelen Korfbalstraat 8 en 9.

De Raad van State heeft in haar uitspraak de gemeenteraad tevens opgedragen om binnen 4 weken de consequenties van de uitspraak in het elektronisch vastgesteld plan dat op de landelijke voorziening te raadplegen is, te verwerken. Deze versie van het bestemmingsplan is inmiddels digitaal raadpleegbaar waarmee uitvoering is gegeven aan de uitspraak van de van de Raad van State.

Inzien gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Fijnaart

Het gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State is als volgt raadpleegbaar:

  • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via de website www.moerdijk.nl