Aanleg Noordelijke Randweg: voldoende gekeken naar milieuaspecten

Geplaatst: 16-5-2017

De gemeente Moerdijk heeft in de milieueffectrapportage die is opgesteld in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg in Zevenbergen voldoende gekeken naar de milieuaspecten. Dat oordeelt de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.). Het betekent dat de nieuwe randweg die de provincie en gemeente om Zevenbergen willen aanleggen, een stapje dichterbij komt.

Het tegen het licht houden van de milieueffectrapportage is een vast onderdeel in de procedure voor M.E.R.-plichtige projecten. Er wordt dan gekeken of voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van natuur, leefomgeving en landschap.

Planning

Wanneer alles volgens planning verloopt , zal de gemeenteraad in oktober 2017 het bestemmingsplan behandelen. Op dit moment liggen er veertien ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan, die worden beantwoord in de nota zienswijzen, die met het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende periode gaan de provincie en gemeente met een aantal indieners hun opmerkingen bespreken en kijken of het mogelijk is om die mee te nemen in het ontwerp van de weg. In 2018 is de bestemmingsplanprocedure (inclusief eventueel bezwaar en beroep) afgerond en draagt de gemeente het project over aan de provincie. De provincie verzorgt de realisatie van de randweg. Uiteraard blijft de gemeente hierbij betrokken.

Benieuwd hoe de Noordelijke Randweg er straks uit ziet? Bekijk de interactieve kaart.