Bestemmingsplan en Milieueffectrapport Noordelijke Randweg Zevenbergen ter inzage

Geplaatst: 7-6-2016

Het voorontwerp bestemmingsplan en het concept Milieueffectrapport (MER) worden vanaf deze week ter inzage gelegd. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om het aanleggen van de nieuwe provinciale weg planologisch mogelijk te maken. De milieueffectrapportage vormt een onderdeel van het bestemmingsplan. De stukken liggen vanaf 9 juni tot en met 20 juli 2016 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen.

Noordelijke Randweg

De provincie heeft het plan om de N285 door Zevenbergen om te leggen en zo een Noordelijke randweg te realiseren voor Zevenbergen. De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen (Noordrand) maakt deel uit van de groeiambitie van de gemeente Moerdijk. Onder de noemer Moerdijk MeerMogelijk (MMM) wordt groei van grootschalige bedrijvigheid afgestemd met verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De Noordelijke randweg Zevenbergen is een belangrijke schakel in het geheel en is één van de plannen van MMM. Vorig jaar is hiervoor door Gedeputeerde Staten van de provincie het voorkeurstracé vastgesteld. 

Planologische procedure

Om de randweg daadwerkelijk aan te kunnen leggen is het allereerst nodig dat er een nieuw bestemmingsplan voor het tracé wordt gemaakt.  Onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is het doorlopen van een milieueffectrapport (m.e.r.)-procedure. In een milieueffectrapportage (MER) worden de resultaten opgenomen van milieuonderzoek naar de effecten die de nieuwe weg heeft voor mens, milieu en omgeving.  Het voorontwerp voor het bestemmingsplan en de MER zijn nu gereed en worden ter inzage gelegd. U vindt de stukken op Ruimtelijkeplannen.nl en op www.moerdijk.nl/projecten. Tevens kunt u dan, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, het plan inzien bij de receptie. Iedereen kan zijn of haar reactie indienen op het plan. Ook wordt er een inloopavond gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden op woensdag 29 juni 2016. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis in Zevenbergen. Inlopen is mogelijk tussen 19.30 en 21.00 uur.

Planning en vervolg

Zodra de planologische procedure is afgerond – naar verwachting is dat eind 2017/begin 2018 - kan daarna worden begonnen met de aanbesteding van de nieuwe provinciale weg. Zodra de nieuwe provinciale weg in gebruik is genomen, kan de oude provinciale weg N285 worden ‘afgeschaald’. Dat wil zeggen dat de weg wordt ingericht als een gemeentelijke weg . Die nieuwe inrichting en de bijbehorende ontwikkeling van het gebied ‘Zevenbergen-Noord’ dat dan binnen de Noordelijke randweg valt wordt mogelijk ook herontwikkeld. Op dit moment wordt daarvoor een visie opgesteld door de marktpartijen Volker-Wessels en Apron in samenwerking met stedenbouwkundige Riek Bakker en betrokkenen vanuit de omgeving