College stelt bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen vast

Geplaatst: 14-9-2017

Een belangrijke stap in de besluitvorming over de Noordelijke Randweg Zevenbergen is gezet; het college van de gemeente Moerdijk heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de aanleg van een noordelijke randweg rondom Zevenbergen planologisch mogelijk gemaakt.

In het begin van 2017 heeft het ontwerp bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn bestond voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad.  Er zijn in totaal 14 partijen die zienswijzen hebben ingediend.

In het uiteindelijke bestemmingsplan zijn een aantal wijzigingen opgenomen. Zo is het plangebied ter hoogte van de Achterdijk enigszins aangepast, zodat er voldoende ruimte is om de geplande tunnel onder de Achterdijk mogelijk te maken. Wethouder Thomas Zwiers: “de Noordelijke randweg is een belangrijke ontwikkeling om de verkeersdoorstroming en de kwaliteit van het centrum van Zevenbergen te verbeteren”.

Het college adviseert de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan tijdens de vergadering van 26 oktober vast te stellen. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind dit jaar onherroepelijk zijn.

De aanleg van de Noordelijke Randweg is een samenwerking tussen de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant.