Geen beletsels voor bouw tankstation in Standdaarbuiten

Geplaatst: 21-8-2018

Er zijn geen obstakels die de bouw van een onbemand tankstation in Standdaarbuiten in de weg staan. Op verzoek van de gemeenteraad is hiervoor een verdiepend milieuonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het tankstation milieutechnisch inpasbaar is in haar omgeving.

Eerder al bleken er geen hindernissen voor wat betreft de financiële haalbaarheid. Ook maatschappelijk gezien zijn er geen belemmeringen; met een aantal aanpassingen willen de partijen bezwaren van een aantal omwonenden wegnemen. De bal ligt nu bij de gemeenteraad: stemt die in met de locatie-ontwikkelingsovereenkomt (LOO), dan kan de ontwikkelaar eind van dit jaar starten met de bouw en is het tankstation begin 2019 klaar. 
De gemeenteraad gaf begin 2016 groen licht voor onderzoek naar de mogelijkheden om aan de Markweg in Standdaarbuiten een onbemand tankstation neer te zetten. Sindsdien is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd samen met ontwikkelaar Sakko. Daaruit bleek de ontwikkeling op alle onderdelen haalbaar. Financiële haalbaarheid is verzekerd door afspraken vast te leggen in de locatie-ontwikkelingsovereenkomst, waarin precies staat welke partij waarvoor financieel verantwoordelijk is. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voerde een aanvullend milieuonderzoek uit op verzoek van de gemeenteraad. Daarin werd getoetst wat de mogelijke effecten van de bouw van het tankstation zijn op het gebied van akoestiek, luchtkwaliteit, stikstof, bodem en externe veiligheid. Conclusie was dat het tankstation geen onevenredige effecten op het woon- en leefklimaat in de omgeving heeft. 

Meerderheid geen bezwaren

Maatschappelijke haalbaarheid is in de startfase onderzocht tijdens twee informatieavonden voor omwonenden en aan de dorpstafel van Standdaarbuiten. Een aantal inwoners heeft aangegeven te vrezen voor lichtoverlast, aantasting van het uitzicht en overlast van bijvoorbeeld truckers. Om hieraan tegemoet te komen wordt straks groen geplaatst en de kapverlichting aan de dorpskant uitgeschakeld. Wanneer omwonenden toch overlast ervaren kan de OMWB onderzoek uitvoeren. Cameratoezicht, afwezigheid van een shop of wc en een parkeerverbod moeten de kans op overlast van vrachtwagenchauffeurs minimaliseren.

“Niet over één nacht ijs”

“We zijn bepaald niet over één nacht ijs gegaan”, verduidelijkt wethouder Désirée Brummans. “We hebben de tijd genomen om alle mogelijke aspecten te onderzoeken. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd iedereen tegemoet te komen en het tankstation voldoet straks aan alle wettelijke eisen. Zo wordt het voor de inwoners van Standdaarbuiten straks mogelijk om dichtbij huis te tanken. We hopen nog wel voordat de raad het onderwerp behandelt om de tafel te zitten met omwonenden met specifieke bezwaren om te kijken wat we kunnen doen.”