Oplegnotitie reikwijdte en detailniveau bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk

Burgemeester en wethouders maken op grond van Artikel 7.9 Wet milieubeheer bekend dat vanaf 27 februari 2014 de 'oplegnotitie reikwijdte en detailniveau bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk' en de daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage liggen gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Ten behoeve van het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk wordt een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) doorlopen. In de oplegnotitie en de daarbij behorende stukken is de onderzoeksaanpak van de milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk weergegeven.

De notitie is tevens digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.
 

Inhoud Bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk

Nuon is voornemens om maximaal acht windturbines met bijbehorende voorzieningen te plaatsen op het oostelijke deel van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Tot op heden is de windturbineontwikkeling samen opgelopen met het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk van de gemeente Moerdijk en de daarbij behorende milieueffectrapportage.
 
Op 14 januari 2014 heeft de gemeente het principeverzoek aan Nuon verleend voor de toepassing van een zelfstandige juridisch-planologische procedure voor Windpark Industrieterrein Moerdijk. Het nieuwe bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk bevat het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van acht windturbines op Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
 

Oplegnotitie reikwijdte en detailniveau

In de Kadernotitie Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, vastgesteld op 6 september 2012 door de raad van gemeente Moerdijk, zijn de kaders voor de m.e.r.- en bestemmingsplanprocedure voor bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk weergegeven. Onderdeel van de kadernotitie betreft de notitie reikwijdte en detailniveau. De oplegnotitie reikwijdte en detailniveau voor het Windpark Moerdijk heeft als doel specifieke aanvullende of gewijzigde kaders ten opzichte van de kadernotitie voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in beeld te brengen. Naast het opknippen van de procedure in twee procedures zijn tussen 2012 en 2014 de kenmerken van het windpark op een aantal onderdelen aangepast en de locaties van de windturbines nader afgebakend. De overige kaders uit de kadernotitie die relevant zijn voor de onderzoeksaanpak van het MER en het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk blijven van kracht. 
 

Inspraak en wettelijk vooroverleg

De oplegnotitie reikwijdte en detailniveau wordt tezamen met de reeds vastgestelde kadernotitie van het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk ter inzage gelegd. Iedereen kan tot en met 9 april 2014 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op de oplegnotitie reikwijdte en detailniveau. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4750 AA in Zevenbergen.
 
De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart benaderd om hun advies uit te brengen. De Commissie voor de m.e.r. wordt in deze fase niet vrijwillig om advies gevraagd. De Commissie heeft reeds op 19 juli 2012 een advies over reikwijdte en detailniveau van het MER voor zeehaven- en industrieterrein Moerdijk uitgebracht. Hierin is tevens advies over de reikwijdte en detailniveau van de milieueffectenstudie van het windpark gegeven. Dit advies worden gehanteerd bij het opstellen van het MER Windpark Industrieterrein Moerdijk.
 

Vervolgprocedure

Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties en adviezen uit het wettelijke vooroverleg, het milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER wordt bij het ontwerp bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk en overige bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Tegen het MER en het ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan inclusief het MER. Na de vaststelling van het bestemmingsplan inclusief het MER kan uiteindelijk beroep ingesteld.