Waterschap stemt in met aanvullende bijdrage Zevenbergse haven

Geplaatst: 28-2-2019

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 27 februari onder voorwaarden ingestemd met het voorstel voor een extra financiële bijdrage aan het project Roode Vaart.

Het waterschap vindt een extra waterinlaat via de Roode Vaart een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant. De droogte van 2018 heeft het belang bevestigd van een extra wateraanvoermogelijkheid voor de West-Brabantse polders. Bij de verwachte klimaatverandering neemt het belang toe.

Het project Roode Vaart bestaat voor het waterschap uit twee onderdelen waarover in samenhang werd beslist: de ‘inlaatvoorziening bij de sluis Roode Vaart’ en de ‘doorvoer in Zevenbergen’. Aan dat laatste onderdeel, de realisatie van de haven in Zevenbergen, levert het waterschap onder strikte voorwaarden een extra bijdrage van ruim € 1,27 miljoen.

Het waterschap is één van de partijen binnen de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Roode Vaart die door de gemeente Moerdijk is gevraagd om bij te dragen in de extra kosten, die onder meer zijn ontstaan door technische aanpassingen in het ontwerp.

Strikte voorwaarde van het waterschap is dat het om een eenmalige, vaste bijdrage gaat. Het waterschap draagt geen extra geld meer bij als er zich tegenvallers voordoen. De extra bijdrage is ook afhankelijk van positieve besluitvorming door de besturen van de andere SOK-partijen (de provincies Noord-Brabant, Zeeland en de gemeente Moerdijk) en het rijk over hun extra bijdrage. De laatste voorwaarde die het algemeen bestuur stelt, is dat het rijk en de provincie voldoende bijdragen aan de inlaatvoorziening bij de sluis Roode Vaart.