08-02-2023: Bekendmaking verkoop grond aan de Weeldijk 5 in Standdaarbuiten

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om ten aanzien van een gedeelte van een perceel, ter grootte van circa 104 m2, kadastraal bekend gemeente Standdaarbuiten, sectie F, nummer 195, grenzend aan perceel 160, in Standdaarbuiten een ruilovereenkomst te sluiten met de eigenaar van het aangrenzende perceel.

De gemeente kwalificeert de eigenaar van het aangrenzende perceel als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen overeenkomst. De reden hiervoor is dat de te overdragen strook grond grenst aan het perceel dat al in eigendom is van de beoogde eigenaar. Op deze manier wordt versnippering van eigendommen voorkomen. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de te overdragen strook grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel SDB02F195”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 20 dagen overgaan tot verpachting van voornoemd perceel. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde pachter onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verpachting zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 8 februari 2023